Меню

Коментар

Поредното изменение в Кодекса на труда е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 8 от 2016 г. и е свързано с критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. То влиза в сила от деня на обнародването, т.е. от 29.01.2016 г.

Какво се променя?

І. В чл. 34 КТ - „Представителни организации на работниците и служителите“ се променя основното изискване за обща численост на членовете на професионална организация на работниците и служителите, която претендира да бъде призната за представителна на национално равнище. Съществувалата до момента обща численост за организация от 75 хиляди членове се променя, като изискването за обща численост (което вече е в сила) е за минимум 50 хиляди членове.

В мотивите към законопроекта, внесен от група народни представители от всички политически сили, са посочени няколко причини, които едва ли представляват интерес за читателите, при положение че промяната вече е факт. Следва обаче да изясним, че:

  • числото 75 хиляди членове беше въведено със също една такава внезапна промяна в КТ преди 5 години от първото правителство на ГЕРБ, респективно от Министерския съвет и тогавашния председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и министър на финансите Симеон Дянков;
  • от момента на създаването на НСТС и приемането на норми за представителност на организациите на работниците и служителите, числото 50 хиляди е основен критерий за членски състав до 2012 г., когато също поради незнайни причини бе решено да се увеличи на 75 хиляди.

Пет години по-късно отново се връщаме към обща численост от 50 хиляди члена.

ІІ. В чл. 35 КТ - „Представителни организации на работодателите“ също са направени изменения. Според тях за представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на няколко изисквания, като водещото е броят на членовете - работодатели и обхванатите от тях, т.е. наетите от тях работници и служители. Те се свеждат до следното:

„1. има най-малко:

а) 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или
б) 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.

В сравнение с отменените изисквания1, тук „скокът нагоре“ в изискванията е съществен.

Двойно е увеличено изискването за брой на обхванатите членове - от 750 на 1500 членове. Към това изискване следва да добавим и увеличеното изискване за наети от тях работници - от 15 000 на 50 000 работници/служители, тъй като то е кумулативно изискване.

Остава в сила и алтернативното изискване, т.е. ако не е налице първото, т.е. ако нямат 1500 члена, е достатъчно да има 100 000 наети работници/служители, без значение колко са работодателите, които членуват в съответната организация. И тук „скокът“ е впечатляващ от 30 000 на 100 000.

Трудно обяснимо е това завишение в числата, но два пъти по-трудно е да обясним защо една работодателска организация се легитимира, като национално представителна с броя на наетите работници и служители, от нейните членове - работодатели.

В крайна сметка можем да направим заключението, че работниците и служителите са основната величина, от която зависи представителността както на организациите на работниците и служителите, така и на работодателите.

Всички останали критерии за представителност на национално равнище, както за едните, така и за другите организации, остават в сила и предстои да се проведе близо 6-месечна процедура, чрез която кандидатите ще докажат наличието на изискуемите от закона критерии и ще бъдат обявени с решение на МС за представителни за следващите четири години.2

III. Съществено е да добавим, че с наредба, издадена от Министерския съвет, се определя редът за установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35 КТ. Това е Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, която съществува от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г.) и паралелно с измененията в КТ, допълнения и изменения бяха направени и в нея, с Постановление № 15 на Министерския съвет от 27.01.2016 г. (ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г.).

Кодексът на труда определя основните принципи, въз основа на които протича установяването на критериите за представителност на кандидатствалата за това организация (работодателска или работническа):

  1. равнопоставеност при преценка на критериите за представителност и на наличието на социален мандат;
    2. прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35 от Кодекса на труда;
    3. гарантиране истинността на първичната информация;
    4. взаимен контрол при установяване наличието на критериите за представителност.

Четирите принципа са в основата на уредените в наредбата правила, през които минава процедурата за установяване на критериите от чл. 34 и 35 КТ.

Считаме, че измененията в наредбата ще ангажират вниманието на редица длъжностни лица от предприятия - работодатели, които ще участвуват в процедурите за установяване на представителност, както на едните, така и на другите организации (работодателски или работнически). И това ще се случи в близките 4-5 месеца, тъй като преброяването ще стартира вероятно от средата на февруари, към който момент в „Държавен вестник” ще бъде обявено началото на процедурата за признаване на представителност от председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество3.

Наредбата ще ангажира още и синдикален актив на синдикалните организации в различни територии и сектори от националния класификатор, както и работодатели и експерти от съответните работодателски и профсъюзни организации.

В настоящия коментар ще отбележим няколко съществени въпроса, които наредбата урежда.

Първият от тях е свързан със строго формалния характер на процедурата по установяване на критериите. Всички данни, които са от значение за установяване на критериите, се записват в определени в наредбата документи, които са основен носител на информацията, и които в края на процедурата са източник за обобщения и извеждане на съответните изводи за числен състав, териториална представителност и секторна представителност. Това обстоятелство налага да има прецизност и да се държи сметка за това, че за неверни данни се носи и съответната наказателна отговорност.

Второ. Всяка процедура и изготвяне на документ са свързани с определени крайни срокове. Тоест, документите трябва да бъдат подготвени и представени за обобщение навреме, за да породят целеният с тяхното съставяне ефект. Организацията - кандидат трябва да събере и представи в Министерския съвет документите в 4-месечен срок от датата на обявяването в „Държавен вестник” на старта на процедурата за установяване на критериите за представителност.

Трето. Документите се представят в Министерския съвет от съответната организация - кандидат. Оттам те се предоставят на министъра на труда и социалната политика, който следва да извърши анализ и оценка на съдържащите се в документите данни.

За целта той назначава комисия за установяване на наличието на критериите за представителност, в работата на която имат право да вземат участие като наблюдатели представители на организациите, които участват в процедурата по установяване на критериите за представителност.

Комисията обобщава и анализира данните и дава заключение, така че Министерският съвет да може да се произнесе с решение в двумесечен срок от постъпването на редовно направено искане от заинтересована организация (чл. 36, ал. 6 КТ).

Чавдар ХРИСТОВ, юрист
_________
1 За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания:
1. има най-малко:
а) 750 членове, всеки от които има не по-малко от 10 души работници и служители, наети по трудов договор, и общо не по-малко от 15 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или
б) 30 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.
2 Вж. чл. 36 и 36а КТ.
3Чл. 36, ал. 3 КТ: Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество обявява в „Държавен вестник” начало на процедура за признаване на представителност 6 месеца преди изтичането на срока по ал. 1.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...