Sidebar

Меню

Коментар

Поредното изменение в Кодекса на труда е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 8 от 2016 г. и е свързано с критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. То влиза в сила от деня на обнародването, т.е. от 29.01.2016 г.

Какво се променя?

І. В чл. 34 КТ - „Представителни организации на работниците и служителите“ се променя основното изискване за обща численост на членовете на професионална организация на работниците и служителите, която претендира да бъде призната за представителна на национално равнище. Съществувалата до момента обща численост за организация от 75 хиляди членове се променя, като изискването за обща численост (което вече е в сила) е за минимум 50 хиляди членове.

В мотивите към законопроекта, внесен от група народни представители от всички политически сили, са посочени няколко причини, които едва ли представляват интерес за читателите, при положение че промяната вече е факт. Следва обаче да изясним, че:

 • числото 75 хиляди членове беше въведено със също една такава внезапна промяна в КТ преди 5 години от първото правителство на ГЕРБ, респективно от Министерския съвет и тогавашния председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и министър на финансите Симеон Дянков;
 • от момента на създаването на НСТС и приемането на норми за представителност на организациите на работниците и служителите, числото 50 хиляди е основен критерий за членски състав до 2012 г., когато също поради незнайни причини бе решено да се увеличи на 75 хиляди.

Пет години по-късно отново се връщаме към обща численост от 50 хиляди члена.

ІІ. В чл. 35 КТ - „Представителни организации на работодателите“ също са направени изменения. Според тях за представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на няколко изисквания, като водещото е броят на членовете - работодатели и обхванатите от тях, т.е. наетите от тях работници и служители. Те се свеждат до следното:

„1. има най-малко:

а) 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или
б) 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.

В сравнение с отменените изисквания1, тук „скокът нагоре“ в изискванията е съществен.

Двойно е увеличено изискването за брой на обхванатите членове - от 750 на 1500 членове. Към това изискване следва да добавим и увеличеното изискване за наети от тях работници - от 15 000 на 50 000 работници/служители, тъй като то е кумулативно изискване.

Остава в сила и алтернативното изискване, т.е. ако не е налице първото, т.е. ако нямат 1500 члена, е достатъчно да има 100 000 наети работници/служители, без значение колко са работодателите, които членуват в съответната организация. И тук „скокът“ е впечатляващ от 30 000 на 100 000.

Трудно обяснимо е това завишение в числата, но два пъти по-трудно е да обясним защо една работодателска организация се легитимира, като национално представителна с броя на наетите работници и служители, от нейните членове - работодатели.

В крайна сметка можем да направим заключението, че работниците и служителите са основната величина, от която зависи представителността както на организациите на работниците и служителите, така и на работодателите.

Всички останали критерии за представителност на национално равнище, както за едните, така и за другите организации, остават в сила и предстои да се проведе близо 6-месечна процедура, чрез която кандидатите ще докажат наличието на изискуемите от закона критерии и ще бъдат обявени с решение на МС за представителни за следващите четири години.2

III. Съществено е да добавим, че с наредба, издадена от Министерския съвет, се определя редът за установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35 КТ. Това е Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, която съществува от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 64 от 18.07.2003 г.) и паралелно с измененията в КТ, допълнения и изменения бяха направени и в нея, с Постановление № 15 на Министерския съвет от 27.01.2016 г. (ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г.).

Кодексът на труда определя основните принципи, въз основа на които протича установяването на критериите за представителност на кандидатствалата за това организация (работодателска или работническа):

 1. равнопоставеност при преценка на критериите за представителност и на наличието на социален мандат;
  2. прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35 от Кодекса на труда;
  3. гарантиране истинността на първичната информация;
  4. взаимен контрол при установяване наличието на критериите за представителност.

Четирите принципа са в основата на уредените в наредбата правила, през които минава процедурата за установяване на критериите от чл. 34 и 35 КТ.

Считаме, че измененията в наредбата ще ангажират вниманието на редица длъжностни лица от предприятия - работодатели, които ще участвуват в процедурите за установяване на представителност, както на едните, така и на другите организации (работодателски или работнически). И това ще се случи в близките 4-5 месеца, тъй като преброяването ще стартира вероятно от средата на февруари, към който момент в „Държавен вестник” ще бъде обявено началото на процедурата за признаване на представителност от председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество3.

Наредбата ще ангажира още и синдикален актив на синдикалните организации в различни територии и сектори от националния класификатор, както и работодатели и експерти от съответните работодателски и профсъюзни организации.

В настоящия коментар ще отбележим няколко съществени въпроса, които наредбата урежда.

Първият от тях е свързан със строго формалния характер на процедурата по установяване на критериите. Всички данни, които са от значение за установяване на критериите, се записват в определени в наредбата документи, които са основен носител на информацията, и които в края на процедурата са източник за обобщения и извеждане на съответните изводи за числен състав, териториална представителност и секторна представителност. Това обстоятелство налага да има прецизност и да се държи сметка за това, че за неверни данни се носи и съответната наказателна отговорност.

Второ. Всяка процедура и изготвяне на документ са свързани с определени крайни срокове. Тоест, документите трябва да бъдат подготвени и представени за обобщение навреме, за да породят целеният с тяхното съставяне ефект. Организацията - кандидат трябва да събере и представи в Министерския съвет документите в 4-месечен срок от датата на обявяването в „Държавен вестник” на старта на процедурата за установяване на критериите за представителност.

Трето. Документите се представят в Министерския съвет от съответната организация - кандидат. Оттам те се предоставят на министъра на труда и социалната политика, който следва да извърши анализ и оценка на съдържащите се в документите данни.

За целта той назначава комисия за установяване на наличието на критериите за представителност, в работата на която имат право да вземат участие като наблюдатели представители на организациите, които участват в процедурата по установяване на критериите за представителност.

Комисията обобщава и анализира данните и дава заключение, така че Министерският съвет да може да се произнесе с решение в двумесечен срок от постъпването на редовно направено искане от заинтересована организация (чл. 36, ал. 6 КТ).

Чавдар ХРИСТОВ, юрист
_________
1 За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания:
1. има най-малко:
а) 750 членове, всеки от които има не по-малко от 10 души работници и служители, наети по трудов договор, и общо не по-малко от 15 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или
б) 30 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.
2 Вж. чл. 36 и 36а КТ.
3Чл. 36, ал. 3 КТ: Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество обявява в „Държавен вестник” начало на процедура за признаване на представителност 6 месеца преди изтичането на срока по ал. 1.

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит