Меню

Разяснение

С изменението на чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари 2007 г., като самоосигуряващи се лица бяха включени и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества (дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите). Тези лица се осигуряват, както останалите самоосигуряващи се лица, върху осигурителен доход, който за 2007 г. е не по-малък от 220 лв. и не по-голям от 1400 лв., като извършват и годишно изравняване за облагаемите доходи от тази дейност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Във връзка с посоченото изменение бяха направени промени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (публикувани в ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 1 януари на същата година). В наредбата бяха направени и други промени, които изменят реда за осигуряване на самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл. 1, ал. 4 от наредбата видът на осигуряването - за всички осигурени рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за инвалидност, старост и смърт (само за пенсия), може да се променя само веднъж годишно, ако е подадена декларация до края на месец януари за съответната календарна година. До 01.01.2007 г. самоосигуряващите се лица можеха да променят, когато пожелаят, вида на осигуряването. Тъй като изменението на наредбата беше обнародвано на 16.02.2007 г., срокът за подаване на тази декларация за 2007 г. беше удължен до края на месец февруари.
От 01.01.2007 г. осигурителните вноски за съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, се внасят чрез дружеството поотделно за всеки месец и от всяко самоосигуряващо се лице, като в документите за внасянето задължително се попълва и единният граждански номер (ЕГН) на лицето.
С изменението на чл. 7 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина е извършено отново определяне на лицата, за които се издават осигурителни книжки. Осигурителните книжки се издават от териториалните поделения на НОИ и в тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи. Книжките се издават на:
- лица, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, неперсонифицирани дружества и еднолични търговци, синдиците и ликвидаторите;
- еднолични търговци, собственици на ЕООД и съдружници в търговски дружества;
- лица, упражняващи свободна професия или занаят, и регистрирани земеделски производители;
- лица, работещи без трудово правоотношение (по граждански договори);
- работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица - това са работници или служители, наети от физически лица - персонал при адвокати, нотариуси, при лица, упражняващи свободна професия или занаят, и други;
- лица - членове на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии.
Осигурителните книжки се издават по искане на лицето, подлежащо на осигуряване, а в случаите когато се издават за работници или служители, искането се прави от осигурителя. Осигурителните книжки за лицата, работещи без трудови правоотношения, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества на еднолични търговци и на неперсонифицирани дружества, синдиците и ликвидаторите, се издават по постоянен адрес на лицето, вписан в документа за самоличност или по последен адрес по местоживеене.
При загубване на осигурителната книжка дубликат се издава въз основа на молба до директора на ТП на НОИ и след проверка в информационната система на НОИ.
Продължение на осигурителната книжка се издава само след представяне в ТП на НОИ на старата осигурителна книжка.
Осигурителите вписват в осигурителните книжки периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване. Осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на териториалното поделение на НОИ при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година. Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се заверяват, при условие че са внесени дължимите осигурителни вноски.
Съгласно чл. 19 от наредбата осигурителни книжки се издават и на лицата, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, лицата, изпратени в чужбина от български посредник, както и на лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на български компетентни държавни органи. Осигурителните книжки се издават от ТП на НОИ по искане на организацията, чрез която се извършва осигуряването, като тя е задължена да вписва периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване.

Йосиф МИЛОШЕВ, главен методолог на НОИ

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...