Меню

С надеждата да облекчим индивидуалния отговор на споменатия въпрос, предлагаме следния коментар и разяснения именно по новите изисквания на закона за придобиване право на пенсия.

Условия за придобиване право на пенсия за стаж и възраст при масовата трета категория труд
От началото на следващата година (01.01.2016 г.) за получаването на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 68, ал. 1 и 2 КСО) законът изисква от жените да са навършили 60 години и 10 месеца, и да имат 35 години и 2 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са съответно 63 години и 10 месеца, и 38 години и 2 месеца осигурителен стаж. Посочените изисквания за пенсионна възраст и осигурителен стаж отразяват предвиденото от законодателя от 2016 г. нарастване на изискванията за пенсионна възраст - при жените с по 2 месеца до края на 2029 г. и с по 3 месеца на година след това; при мъжете също с по 2 месеца, а от началото на 2018 г. - с по един месец на година. Това нарастване ще продължава ежегодно, докато се достигне пенсионна възраст за жените (през 2037 г.) и за мъжете (през 2029 г.) 65 години.
Законовите изисквания за осигурителен стаж също нарастват, като и за двата пола увеличението е с по два месеца на година, считано от 01.01.2016 г., до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
Новите условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при масовата трета категория труд се онагледяват по следния начин:

Година
на пенсиониране

Жени

Мъже

Възраст

Осигурителен стаж

Възраст

Осигурителен стаж

2015

60 години
и 8 месеца

35 години

63 години

и 8 месеца

38 години

2016

60 години
и 10 месеца

35 години

и 2 месеца

63 години

и 10 месеца

38 години

и 2 месеца

2017

61 години

35 години

и 4 месеца

64 години

38 години

и 4 месеца

2018

61 години
и 2 месеца

35 години

и 6 месеца

64 години

и 1 месец

38 години

и 6 месеца

2019

61 години

и 4 месеца

35 години

и 8 месеца

64 години

и 2 месеца

38 години

и 8 месеца

2020

61 години

и 6 месеца

35 години

и 10 месеца

64 години

и 3 месеца

38 години

и 10 месеца

2021

61 години

и 8 месеца

36 години

64 години

и 4 месеца

39 години

2022

61 години

и 10 месеца

36 години

и 2 месеца

64 години

и 5 месеца

39 години

и 2 месеца

2023

62 години

36 години

и 4 месеца

64 години

и 6 месеца

39 години

и 4 месеца

2024

62 години

и 2 месеца

36 години

и 6 месеца

64 години

и 7 месеца

39 години

и 6 месеца

2025

62 години

и 4 месеца

36 години

и 8 месеца

64 години

и 8 месеца

39 години

и 8 месеца

2026

62 години

и 6 месеца

36 години

и 10 месеца

64 години

и 9 месеца

39 години

и 10 месеца

2027

62 години

и 8 месеца

37 години

64 години

и 10 месеца

40 години

2028

62 години

и 10 месеца

 

64 години

и 11 месеца

 

2029

63 години

 

65 години

 

2030

63 години

и 3 месеца

 

 

 

2031

63 години

и 6 месеца

 

 

 

2032

63 години

и 9 месеца

 

 

 

2033

64 години

 

 

 

2034

64 години

и 3 месеца

 

 

 

2035

64 години

и 6 месеца

 

 

 

2036

64 години

и 9 месеца

 

 

 

2037

65 години

 

 

 

Условия за право на пенсия при неизпълнени изисквания за осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 КСО)
Промените в стандартните условия за достъп до пенсия наложиха логична обвръзка на нормите в Кодекса за социално осигуряване за случаите, когато тези условия не са налице. Известно е, че лицата, които не могат да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 68, ал. 1 и 2 КСО), поради недостиг на изискващия се осигурителен стаж, придобиват право на пенсия при други, специфични изисквания. Така през 2016 г. те ще имат право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете, и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Както се вижда, подходът на законодателя е идентичен на изложения по-горе - от 1 януари 2016 г. изискващата се пенсионна възраст и в този случай се увеличава ежегодно с по 2 месеца, докато тя достигне 67 години. Но минималният изискващ се осигурителен стаж в тези случаи остава на ниво 15 години. Ще припомним, че „действителен стаж“ е реално, фактически изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което работникът/служителят е работил по друго правоотношение и е бил задължително осигурен за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което е подлежал на задължително осигуряване за своя сметка и е внесъл дължимите осигурителни вноски. В изискващите се 15 години действителен стаж не могат да се включват т.нар. „дарени периоди“, като зачетеният осигурителен стаж на неработещите майки, времето на отпуск за отглеждане на малко дете, през който е получавано обезщетение, периодите на наборната или алтернативна служба и др. подобни.

Година
на пенсиониране

Възраст
(жени/мъже)

Минимален действителен осигурителен стаж
(жени/мъже)

2015

65 години и 8 месеца

15 години

2016

65 години и 10 месеца

15 години

2017

66 години

15 години

2018

66 години и 2 месеца

15 години

2019

66 години и 4 месеца

15 години

2020

66 години и 6 месеца

15 години

2021

66 години и 8 месеца

15 години

2022

66 години и 10 месеца

15 години

2023

67 години

15 години

Условия за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-ниска възраст и в намален размер (нов чл. 68а КСО)
Макар всички аргументи за промените в законодателството да се свързваха с нуждата от повишаване изискванията за достъп до пенсия, законодателят въведе несъществуваща досега възможност за достъп до пенсия за стаж и възраст при неизпълнени условия за навършена пенсионна възраст - нов чл. 68а КСО. Разпоредбата е в сила от 1 януари 2016 г. и регулира получаването на пенсия за осигурителен стаж и възраст в „намален размер“. Съгласно тази нова норма лицата, които изпълняват изискванията за осигурителен стаж за придобиване право на пенсия при условията на трета категория труд (чл. 68, ал. 1-2), ще могат да се пенсионират до 1 година по-рано от изискващата се за това пенсионна възраст, но пенсията им ще се изчислява и изплаща в намален размер пожизнено (с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец от възрастта).
Както вече пояснихме, през 2016 г. за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при трета категория труд, от жените ще се изискват 60 години и 10 месеца навършена възраст и 35 години и 2 месеца осигурителен стаж. Но по условията на новия нормативен текст, посочен по-горе (чл. 68а КСО), жена, която има осигурителен стаж от 35 години и 2 месеца, но не е навършила възрастта за пенсиониране по закон - 60 години и 10 месеца, ще може да се пенсионира, ако е на възраст до 1 година преди посочената възраст. И както бе уточнено, тя ще има право на пенсия в намален размер - по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст. С други думи, ако тя се възползва от възможността да получи пенсия 12 месеца преди да достигне изискващата се пенсионна възраст, нейната пенсия ще бъде определена при намален с 4,8% размер (12 месеца по 0,4 %), който остава такъв пожизнено.

Условия за право на пенсия на работещите в сектор „Отбрана и сигурност“ и други специални структури и ведомства (чл. 69 КСО)
Основното изменение по отношение на всички лица, за които е валиден чл. 69 КСО, е въвеждането на изисквания за навършена възраст, каквито досега не съществуваха. В тази сфера изискванията са доста различаващи се за отделните категории работещи, с оглед спецификата на изискванията и рисковете на изпълняваната дейност.
За военнослужещите, държавните служители по Закона за МВР, служителите в ДАНС и други специални ведомства, следователи и младши следователи (чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 КСО) от 01.01.2016 г. се въвежда изискване за навършена възраст от 52 години и 10 месеца. Както и в общия случай (чл. 68 КСО) възрастта ще се повишава с по 2 месеца всяка година, до достигане на 55-годишна възраст (2029 г.). За правото на пенсия за стаж и възраст тези лица трябва да имат 27 години общ осигурителен стаж, от които поне 2/3 действително изслужени на посочените служби.

Година на пенсиониране

Възраст

2016

52 години и 10 месеца

2017

53 години

2018

53 години и 2 месеца

2019

53 години и 4 месеца

2020

53 години и 6 месеца

2021

53 години и 8 месеца

2022

53 години и 10 месеца

2023

54 години

2024

54 години и 2 месеца

2025

54 години и 4 месеца

2026

54 години и 6 месеца

2027

54 години и 8 месеца

2028

54 години и 10 месеца

2029

55 години

Различни са условията за пенсиониране за парашутисти, летци, екипажи на подводни съдове и водолазния състав (чл. 69, ал. 4 и 7 КСО). За тях от 01.01.2016 г. също се въвежда задължителна навършена възраст, с оглед правото на пенсия - 42 години и 10 месеца. Съобразно общите правила тази възраст се повишава с по 2 месеца всяка следваща година до достигане на 45 години. В този случай се изисква лицата да са прослужили поне 15 години на съответните длъжности.

Година на пенсиониране

Възраст

2016

42 години и 10 месеца

2017

43 години

2018

43 години и 2 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2023

44 години

2024

44 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2029

45 години

Едновременно с новите изисквания, законодателят създаде и предпоставки за своеобразното им отлагане. Така лицата, ползващи права по чл. 69 КСО, ако до 31 декември 2015 г. са придобили необходимия осигурителен стаж за право на пенсия, до края на 2018 г. ще могат да се пенсионират независимо от възрастта им.
Права да се пенсионират при описаните условия ще имат и лица, които към момента на пенсиониране не заемат длъжност по чл. 69 КСО.

Условия за право на пенсия на балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни заведения (чл. 69а КСО)
Наред с въвеждането на възможност за пенсиониране при до една година недостигаща пенсионна възраст, което е в разрез с общата философия на промените (по-строги условия за достъп до пенсия), в още по-голям дисонанс са нормите, уреждащи правата на балерините и танцьорите. От 01.01.2016 г. за правото на пенсия на тези лица се изискват досегашните 25 години осигурителен стаж на такава длъжност и навършена възраст 42 години и 10 месеца. Тези изисквания за възраст ще нарастват с по 2 месеца ежегодно до достигане на 45 години. Доколкото на законодателя трудът на тази категория културни дейци се е видял толкова рисков, колкото и на летците, подводничарите и водолазите, че е поставил същите изисквания за достъп до пенсия, за онагледяване на изискванията за достъп до пенсия за тях е валидна горепосочената таблица с възрастта по години.
Дотук припомнихме и опитахме да онагледим измененията в законовите изисквания за достъп до пенсия за стаж и възраст за преобладаващата част от заетите и осигурени лица. За да дадем възможност на читателя да си припомни и осмисли измененията в КСО относно пенсиите, ще прекъснем коментара на това място, а в следващ брой ще продължим, за да отдадем дължимото внимание на най-важните промени.

Ася ГОНЕВА, изпълнителен секретар на КНСБ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...