Меню

Коментар

С Постановление № 22 на Министерския съвет от 06.02.2007 г. (обн. ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) се направиха изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Направените изменения произтичат от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и са свързани с определянето на размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 КСО, когато лицата продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, без да им е отпусната пенсия, зачитането на осигурителния стаж и определяне на осигурителния доход, реда за възстановяване на неоснователно внесени суми от осигурителни вноски по § 9, ал. 2 и ал. 3 КСО, удостоверяване на обучението на лицата в чужбина и пр.
I. Промени, свързани с определянето размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпускането и изчисляването на пенсиите и определянето на срока на изплащане на пенсиите за инвалидност
1.
Направено е изменение в разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съгласно което, когато лицата представят заявления с липсващи и/или нередовни документи, уведомени са за това обстоятелство от служителите от териториалното поделение на НОИ, но в 3-месечен срок от датата на уведомяването те не са отстранени, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи, а при необходимост и на данните по чл. 5, ал. 4 КСО. Данните по чл. 5, ал. 4 КСО са данни за осигурителен стаж, осигурителен доход, осигурителни вноски и др., които осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите подават в Националната агенция за приходите. На основание чл. 5, ал. 6 КСО тези данни се използват при отпускане и изчисляване на пенсиите.
2. В чл. 12 НПОС е създадена нова ал. 6, въз основа на която разпорежданията, отнасящи се до правото, размера и началната дата на пенсията, могат да се изменят или отменят и когато документите са представени по служебен ред от осигурителите в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ). Същият ред се прилага и когато документите се представят от контролните органи на НОИ.
В тези случаи при представяне след 01.01.2007 г. в ТП на НОИ на нови доказателства за придобит осигурителен стаж и/или осигурителен доход на лицата с отпуснати пенсии, разпореждането на длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, се изменя от датата на представяне на доказателствата. В случаите когато след представяне на документите се установи, че пенсията е неправилно отпусната или неправилно е отказано отпускането й, или е отпусната въз основа на неистински, подправен или с невярно съдържание документ, разпореждането се отменя от датата на отпускането или промяната на пенсията, а при неправилен отказ - от датата по чл. 94 КСО.
3. Допълнена е разпоредбата на чл. 20 НПОС, както следва:
“Чл. 20. (1) При изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст пропорционалната част от процента за месеците осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 КСО се закръглява до втората цифра след десетичния знак. Когато третата цифра е под 5 - не се взема предвид, а когато е 5 и над 5 - втората цифра след десетичния знак се увеличава с една единица.
(2) Пропорционалната част от процентите за месеците осигурителен стаж в случаите на чл. 70, ал. 1, изречение първо от КСО е, както следва:

1 месец = 0,087 месеца = 0,58
2 месеца = 0,178 месеца = 0,67
3 месеца = 0,259 месеца = 0,75
4 месеца = 0,33 10 месеца = 0,83
5 месеца = 0,4211 месеца = 0,92
6 месеца = 0,5012 месеца = 1,00

(3) Пропорционалната част от процентите за месеците осигурителен стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение второ от КСО е, както следва:

1 месец = 0,137 месеца = 0,88
2 месеца = 0,258 месеца = 1,00
3 месеца = 0,389 месеца = 1,13
4 месеца = 0,5010 месеца = 1,25
5 месеца = 0,63 11 месеца = 1,38
6 месеца = 0,75 12 месеца = 1,50”

Допълнението в чл. 20 НПОС е във връзка с изменението на чл. 70, ал. 1 КСО, направено със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г., съгласно което, ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане 37 години за мъжете и 34 години за жените и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1-3, без да им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 КСО, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 1,5 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Текстът е в сила от 01.01.2007 г.
В Преходните и заключителни разпоредби на КСО е създаден нов § 22г, съгласно който процентът от 1,5 се определя за осигурителен стаж, придобит след 31.12.2006 г. при изпълнени останалите изисквания за навършена възраст и осигурителен стаж без превръщане.
При преизчисляване на пенсиите, когато лицата допълнително представят осигурителен стаж, положен след пенсионирането, процентът от 1,5 не се дава, тъй като този процент се дава само при отпускане на пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 КСО. Когато е представен допълнителен осигурителен стаж, положен след пенсионирането, за всяка година осигурителен стаж се дава по един процент и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
4. Допълнена е разпоредбата на чл. 30, ал. 2 НПОС. Съгласно направеното допълнение, ако лицето е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО през срока, за който му е определена намалена работоспособност, пенсията и добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО се считат за отпуснати пожизнено от датата на навършване на възрастта.
На основание чл. 73, ал. 3 КСО, ако към датата, от която е отпусната пенсията за инвалидност, лицето е навършило възрастта по чл. 68 КСО, пенсията се отпуска пожизнено.
Ако към датата, от която е отпусната пенсията за инвалидност, лицето не е навършило възрастта по чл. 68 КСО, но ще я навърши в срока, за който му е определена инвалидността, при навършване на възрастта по чл. 68 КСО пенсията също се счита за отпусната пожизнено съгласно чл. 30, ал. 2 НПОС.

II. Промени, свързани със зачитането на осигурителния стаж и определянето на осигурителния доход, от който се изчислява размерът на пенсиите
От 01.01.2007 г. в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са направени и някои изменения, свързани със зачитането на осигурителния стаж и определянето на осигурителния доход, от който се изчислява размерът на пенсията. Промените са във връзка с изменението на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 КСО, направено със ЗБДОО за 2007 г., съгласно която доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатените.
1. Изменени са разпоредбите на чл. 38, ал. 3, т. 1, 3 и 4 НПОС.
След изменението на чл. 38, ал. 3, т. 1, 3 и 4 НПОС за осигурителен стаж се зачита и времето след 01.01.2007 г., за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху начислените и неизплатени възнаграждения на следните категории лица:
• лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и ал. 2 - това са работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение; държавните служители; съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители; кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията;
• лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества (по чл. 357 ЗЗД), синдиците и ликвидаторите;
• лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
За лицата, работещи без трудово правоотношение, които подлежат на осигуряване, и за кооператорите, които получават възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията - осигурителните вноски се дължат само върху получените възнаграждения и за периода след 01.01.2007 г., поради което в осигурителния доход при изчисляване на пенсията се включват само изплатените възнаграждения на тези лица.
2. Изменена е разпоредбата на чл. 39, ал. 2 НПОС.
След изменението за осигурителен стаж се зачита и времето след 01.01.2007 г., за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху начислените и неизплатени възнаграждения на наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, както и на работещите надомно.
3. Изменени са ал. 1 и 3 на чл. 40 НПОС.
Съгласно направеното изменение в ал. 1 на чл. 40 НПОС осигурителният стаж се установява освен с трудови, служебни и осигурителни книжки, с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, и с данните по чл. 5, ал. 4 КСО.
На основание изменената алинея 3 на чл. 40 НПОС осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с осигурителна книжка, с документ по утвърден образец и с данните по чл. 5, ал. 4 КСО. Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на НОИ, се установява с данни от информационната система на НОИ.
Когато лицата са получавали парично обезщетение от ДОО за времето след 01.01.2007 г., което е изплащано от ТП на НОИ, при изготвяне на удостоверения за осигурителен доход образец УП-2, в забележка осигурителите посочват помесечно броя на дните, за които е изплащано парично обезщетение от ТП на НОИ. Данните за дохода, от който е изчислено паричното обезщетение, необходими за определяне на осигурителния доход, от който се изчислява размерът на пенсията, се вземат от информационната система на НОИ. Това се отнася и за случаите преди 01.01.2007 г., когато от ТП на НОИ са изплащани парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане на лица, работили в осигурители, които са прекратили дейността си поради ликвидация.
За периода след 01.01.2007 г. в осигурителния доход за изчисляване на пенсиите се включва възнаграждението за първия ден от временната неработоспособност, което се изплаща от работодателя съгласно чл. 40, ал. 4 КСО и се вписва от него в образец УП-2.
Когато съгласно § 22б от ПЗР на КСО осигурителят е продължил да изплаща обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане на лица, заварени в тези отпуски към 01.01.2007 г., в обр. УП-2 данните за осигурителния доход се вписват от осигурителя.
4. Допълнена е разпоредбата на чл. 41 НПОС. Въз основа на направеното допълнение осигурителният стаж и осигурителният доход на лицата, посочени в чл. 7 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, се установява с осигурителни книжки, в които се посочват времето, през което лицата са били осигурени, и доходът, върху който са внесени осигурителни вноски.
Лицата, обхванати в разпоредбата на чл. 7 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, са следните:
- лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 КСО - членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията;
- лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО - изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;
- лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО - лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО - лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
- лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;
- лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 КСО - лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
- лицата по чл. 4, ал. 3, т. 6 КСО - лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение;
- работници и служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. Такива са например наетите по трудов договор от физически лица, от търговски представителства, наетият по трудов договор технически персонал от лица, упражняващи свободни професии, като адвокати, нотариуси и др.
5. Изменени са разпоредбите на ал. 3, т. 1 и ал. 8 на чл. 46 НПОС.
След промяната на ал. 3, т. 1 на чл. 46 НПОС, когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, е включено време на платен отпуск след 01.01.2007 г., заплащан от работодателя или от органа по назначаването, при определяне на осигурителния доход, който се посочва в удостоверение обр. УП-2, се взема предвид възнаграждението за този отпуск, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, независимо дали то е получено от лицето или е начислено и неизплатено.
На основание изменената разпоредба на ал. 8 на чл. 46 НПОС при определяне на осигурителния доход за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КСО за времето до 31.12.2006 г. не се включват начислените, но неизплатени възнаграждения. За периода след 1 януари 2007 г. в осигурителния доход на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КСО се включват и начислените, но неизплатени възнаграждения. Допълнението е във връзка с промяната на чл. 70а, ал. 4 КСО, направена със ЗБДОО за 2007 г.

III. Промени, отнасящи се до възстановяването на неоснователно внесени осигурителни вноски, по реда на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО
1.
Изменена е разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
След изменението на разпоредбата, когато лицата поискат възстановяване на неоснователно внесени суми от осигурителни вноски за времето на обучение във висши или полувисши училища, внесени по реда на § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО, поради дублиране на осигурителен стаж, същите се възстановяват по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване. В разпореждането се посочва периодът на дублирания осигурителен стаж и се уведомяват лицата, че могат да поискат възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
2. Изменена е разпоредбата на алинея 2 на чл. 45а НПОС.
На основание § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските, ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание по този кодекс.
Съгласно изменената разпоредба на чл. 45а, ал. 2 НПОС лицата могат да поискат възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски по § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО, когато периодът, за който са внесени осигурителни вноски, е по-дълъг от изискващия се за придобиване на право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО. След направеното изменение на разпоредбата възстановяването на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски се извършва по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване. В разпореждането се посочва периодът, за който са неоснователно внесени осигурителните вноски, и се уведомяват лицата, че могат да поискат възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
3. Направено е допълнение в ал. 4 на чл. 45а НПОС, съгласно което, когато уведомителното писмо за недостигащия осигурителен стаж за право на пенсия по чл. 68 КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО не може да бъде връчено поради обстоятелството, че лицето не е намерено на посочения от него адрес или отказва да го получи, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение на НОИ, на страницата на НОИ в Интернет или в общината или кметството. В този случай уведомителното писмо се смята за връчено след изтичане на 7-дневен срок от поставяне на съобщението.

IV. Промени, свързани с удостоверяването на обучението на лицата в чужбина като условие за изплащането на наследствени пенсии
1.
Изменена е разпоредбата на ал. 1, т. 3 на чл. 34 НПОС.
Съгласно изменението лицата, които учат в чужбина, установяват това обстоятелство и срока на обучението с документи, издадени от учебните заведения в началото на всеки семестър или учебна година. Документите, в зависимост от страната на произход, трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 1958 г., изм. бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.).
Във връзка с направената промяна досегашният ред за приемане на документи, издадени от чужда страна, считано от 01.01.2007 г., не се прилага. Редът за оформяне на документа е в зависимост от договорните отношения на Република България със страната, издаваща документа:
- За държавите - страни по Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961 г., документите трябва да бъдат удостоверени с “Apostille” или легализирани по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
- За държавите, които не са страни по Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове, документите трябва да бъдат легализирани по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Във всички случаи представените документи следва да бъдат преведени.
Когато с международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна, е предвиден ред за удостоверяване на документите и обмена им между институциите на страните по договора, се прилага редът, определен в този договор, ако лицето поиска документите да бъдат издадени по този ред. По такъв документ пенсията се изплаща без допълнителни заверки.
2. Изменена е разпоредбата на ал. 2 на чл. 34 НПОС. С изменението разпоредбата добива следната редакция:
“За учащи се считат лицата, които са прекъснали обучението си поради заболяване, съгласно правилата на съответното учебно заведение, както и поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 3-годишна възраст, но общо за не повече от 2 години.”
Във връзка с тази промяна изплащането на наследствена пенсия се продължава след представяне на заповед на директора/ректора за прекъсване поради заболяване. Дата на прекъсване поради заболяване е датата, посочена в заповедта на директора/ректора. В случай че не е посочена дата, за такава се счита датата на заповедта. Прекъсването поради заболяване е съобразено с правилата на съответното учебно заведение. При представянето на документ, удостоверяващ прекъсването, се изисква вписване на обстоятелството, че прекъсването е поради заболяване. В случай че този въпрос не е уреден в правилника за устройството и дейността на учебното заведение, наследствената пенсия не се изплаща.
3. Създадена е нова ал. 4 в чл. 34 НПОС, съгласно която лицата, които са прекъснали обучението си поради незаверен семестър, получават пенсията си до датата на прекъсването, посочена в заповедта на ректора, а ако няма такава дата - до датата, на която е издадена заповедта.
Новосъздадената разпоредба регламентира статута на лицата за времето на прекъсване на обучението поради незаверен семестър. Статутът на учащ се прекъсва от датата, посочена в заповедта на ректора. Ако няма посочена дата, лицата губят качеството си на учащ от датата на заповедта на ректора. В случаите когато пенсията е прекратена от началото на незаверения семестър, същата се възстановява при представяне на документ за записан повторно същия семестър. Когато пенсията е прекратена от датата на заповедта на ректора, то възстановяването й се извършва след представяне на документ за записан следващ семестър.

Любка БОРИСОВА, главен експерт в НОИ

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...