Меню

В „Държавен вестник“, бр. 54 от 17.07.2015 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). Приетите със закона промени влизат в сила от 17.07.2015 г.
С § 2 ЗИДКТ в кодекса е създаден нов чл. 114а, с който е регламентиран трудовият договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
В следващите редове ще разгледаме характерните особености на този нов вид трудов договор - неговото сключване и продължителност, както и регистрацията му в Инспекцията по труда.

С новия чл. 114а КТ е уредена възможността за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
С приемането на разпоредбата на чл. 114а КТ се цели ограничаване на недекларираната заетост при сезонната селскостопанска работа и създаването на възможност за работодателите в икономическа дейност „Растениевъдство“ да наемат по-гъвкаво работници за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Очаква се промените да се отразят благоприятно на заетостта в сектора, като мотивират регистрираните земеделски стопани и безработните лица да сключват трудови договори при по-облекчен режим.
Направени са промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), с които се уреждат условията и редът за социално осигуряване на работниците, наети по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, здравното им осигуряване и последиците за регистрацията им като безработни в Агенцията по заетостта.

Характерни особености на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
Страни по трудовия договор са работникът и работодателят - регистриран земеделски стопанин. Регистрацията на земеделските стопани се извършва по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
Друга специфика на трудовия договор по чл. 114а КТ е, че се сключва за работа само за един ден. Следователно началото и краят на изпълнението на задълженията по трудовия договор са в рамките на един и същ ден.
Времето на работа по този трудов договор не се признава за трудов стаж. Непризнаването на трудов стаж означава, че не настъпват правните последици, които произтичат от признаването на времето на работа за трудов стаж. Работникът няма право на платен годишен отпуск, на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и на други права, с които законът свързва трудовия стаж. След като времето на работа по договора не се признава за трудов стаж, работодателят няма задължение да извършва вписване в трудовата книжка.
Като се държи сметка за краткотрайната продължителност на трудовия договор, това законодателно решение е оправдано.
Броят на трудовите договори в рамките на една календарна година е ограничен. С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година. Законовото ограничение е за броя на трудовите договори спрямо работника, а не спрямо работодателя. Следователно един работник може да сключва трудови договори по чл. 114а КТ до 90 дни в рамките на една календарна година с един или повече работодатели.
Трудов договор по чл. 114а КТ може да се сключва само в основна икономическа дейност „Растениевъдство“. Предметът на трудовия договор е ограничен само за дейности, свързани с обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Трудовият договор може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация.

От горното следва, че:

 • законодателят не допуска такъв трудов договор да се сключва в други икономически дейности;
 • в икономическа дейност „Растениевъдство“ не може да сключва такъв трудов договор за други дейности, извън тези по обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула;
 • такъв трудов договор не може да се сключва за професии, които изискват специална квалификация.

Ако въпреки ограниченията на закона, бъде сключен трудов договор по чл. 114а КТ, той би бил недействителен.
Съдържание на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа:

 • данни за страните;
 • място на работа;
 • наименование на длъжността;
 • размер на трудовото възнаграждение;
 • дата на изпълнение на работата;
 • продължителност, начало и край на работния ден.

Продължителността на работното време по договора е равна на пълната законоустановена продължителност. При сключване на трудовия договор по чл. 114а КТ страните не могат да уговарят друга продължителност на работното време - непълно работно време.

Работодателят изплаща трудовото възнаграждение лично на работника срещу разписка в края на работния ден. Следователно срокът и начинът на плащане на трудовото възнаграждение са законово определени и страните по договора не могат да договарят помежду си други срокове и/или начини за изплащане на трудовото възнаграждение (например по ведомост или чрез превод по банкова сметка). „Личното“ изплащане на трудовото възнаграждение означава, че не е допустимо работодателят да го плаща на други лица, дори работникът да е съгласен.
При сключване и при прекратяване на трудовия договор по чл. 114а КТ работодателят не е длъжен:

 • да изпраща уведомления в Националната агенция за приходите по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
 • да разработва и връчва длъжностна характеристика на работника;
 • да издава заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му.

Условията и редът за осигуряване на работещите по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа са установени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), като с § 26 и 27 от Заключителните разпоредби на ЗИДКТ са направени и съответните изменения и допълнения в КСО и ЗЗО, като:

 • лицата по чл. 114а, ал. 1 КТ подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест;
 • осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 114а, ал. 1 КТ се внасят авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО;
 • паричните обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест на лицата по чл. 114а, ал. 1 КТ се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни;
 • доходът на лицата от трудовия договор по чл. 114а, ал. 1 КТ се взема предвид при изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
 • лицата по чл. 114а, ал. 1 КТ подлежат на здравно осигуряване, като здравноосигурителните вноски се внасят авансово от работодателите, заедно с вноските за социално осигуряване.

Направени са изменения в КСО относно паричните обезщетения за безработица. Сключването на трудов договор по чл. 114а КТ не е основание за спиране и прекратяване изплащането на паричното обезщетение за безработица на лице, което е регистрирано в териториалното поделение на Националния осигурителен институт с право на обезщетение за безработица.
Направена е промяна и в Закона за насърчаване на заетостта (§ 28 от Заключителните разпоредби на ЗИДКТ). Лицата, които полагат труд по чл. 114а КТ могат да ползват всички посреднически услуги по заетостта. Работата по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да води до прекратяване на регистрацията им като безработни лица в Агенцията по заетостта. Те са длъжни да уведомяват дирекция „Бюро по труда“ и да декларират размера на полученото възнаграждение по договора до 5-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред Инспекцията по труда
Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда са определени с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г. и влиза в сила от 21.07.2015 г. С нея се утвърждава и образец на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
С нея тази дейност се възлага на Инспекцията по труда и по-точно на нейните териториални дирекции, по местонахождение на земеделските имоти. Освен че ще регистрират трудовите договори, те ще контролират как се наемат на работа работници с еднодневни трудови договори. На контрол ще подлежат и останалите земеделски стопани, които не са регистрирали еднодневни трудови договори, но имат земеделска продукция, която следва да бъде обработвана и прибирана.
С наредбата се създава и образец на трудов договор. Работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да се снабдят с образци на трудовия договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, като ги разпечатат във формат А4 от публикувания на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ утвърден образец (www.gli.government.bg), меню „Административно обслужване“, рубрика „Формуляри“, или ги получат от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот, където ще се извършва и регистрацията.
Полезно е да се знае, че работодателите може да изтеглят образеца на трудов договор и преди да разпечатат необходимия им брой трудови договори, имат възможност да попълнят в образеца частта, съдържаща данни за работодателя и предмета на договора - като посочат: „за обработка на насаждения от …“ или „за ръчно прибиране на реколтата от…“. Тази възможност ще спести време при оформянето на трудовите договори, като на място ще се наложи да се вписват данните на работниците: имената, ЕГН, данни от личната карта и постоянен адрес, а и наетите лица следва да подпишат трудовите си договори. Не е допустимо преди постъпване на работа да се вписват данни за работника, както и да се премахват или поставят клаузи в образеца на трудовия договор. Предоставените за регистрация образци задължително следва да са във формат А4 и да съответстват по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец. Ако има липсващи или добавени клаузи в образеца, същият не се регистрира!
Възможно е работодатели - регистрирани земеделски стопани, които нямат техническа възможност да разпечатат образци на трудови договори, да ги получат в съответната дирекция Инспекция по труда, по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници. При идването в съответната дирекция работодателите или пълномощниците им следва да носят документите, които се предоставят при регистрация на образците, за да докажат качеството си на правоимащи да получат и регистрират такива трудови договори. Това е необходимо, тъй като преди предоставянето на образците длъжностното лице ги регистрира. Неудобство при разпечатването на образците от съответната дирекция ще е фактът, че на получените регистрирани образци работодателят или негов представител ще следва да попълнят на ръка всички данни в трудовия договор и то в двата екземпляра: за работодателя и за работника.
В трудовия договор изрично е отбелязано, че единият екземпляр от него, след двустранното му подписване, се връчва на работника, преди започването на работата. Тази особеност е важна при проверка от страна на Инспекцията по труда. Ако работникът не държи при себе си трудовия си договор - дали лично в него или на място, където държи собствени вещи, а двата екземпляра на договора се държат от работодателя по време на работния ден, ще се счита, че работодателят не е изпълнил задължението си да връчи екземпляр от трудовия договор на работника преди постъпване на работа.
В края на работния ден работодателят е длъжен да попълни разписката, неразделна част от образеца на трудовия договор. Разписката съдържа информация за размера на полученото трудово възнаграждение, размера на брутното трудово възнаграждение, личните осигурителни вноски по КСО и ЗЗО и данъка по ЗДДФЛ, а работникът следва да попълни имената си и да се подпише. Тези работници се осигуряват във фонд „Пенсии“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване в НЗОК.

Необходимите документи, които работодателите следва да представят в съответната дирекция „Инспекция по труда“, за да получат и/или регистрират образци на трудови договори са следните:
- Регистрационна карта на земеделския производител/стопанин, издадена от съответната областна дирекция „Земеделие“, която е заверена от тази дирекция. Областната дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.
- Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител „приложение към Регистрационната карта, в която има отметка за поне един от възможните за ръчно бране култури: маслодайна роза, лавандула или на поне един от следните продукти: домати, краставици, фасул, грах, картофи, пипер, зелен фасул, както и други зеленчуци, отговарящи на характеристиките за ръчно бране, както и тикви, дини, пъпеши, череши, вишни, кайсии, зарзали, праскови, сливи, ябълки, круши, арония, ягоди, малини и други ягодоплодни, орехи, бадеми, лешници, кестени, лозя, култивирани гъби и др., подходящи за ръчно бране.
- Вносни бележки/платежни документи за авансово внесени суми по КСО и ЗЗО за един или повече образци. В документа следва да е посочено, че са платени авансови вноски за еднодневни договори и броя на договорите. Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:

 • за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 01.01.1960 г. - 17,8 на сто;
 • за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31.12.1959 г. - 12,8 на сто;
 • за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ - 0,9 на сто;
 • за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд - 5 на сто.

Размерът на вноската за здравно осигуряване в НЗОК е 8 на сто.
Следва да се има предвид, че авансовите осигурителни вноски се внасят в съответната компетентна ТД на НАП, както следва:

 • териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци;
 • териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица.

Списъкът на банковите сметки на съответните компетентни ТД на НАП за плащане на осигурителни вноски за ДОО, НЗОК и ДЗПО в УПФ, можете да намерите на сайта на НАП (http://www.nap.bg/page?id=21). Всички плащания за ДОО се превеждат за лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 55 11 11. Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се превеждат за лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 56 11 11. Всички плащания за ДЗПО в УПФ се превеждат за лицата, като в платежния документ се записва код за вид плащане 58 11 11.
За улеснение на читателите прилагаме таблица със сумите, които работодателите дължат за регистриране на 1 трудов договор за юли, август и септември 2015 г.

Задължителни
осигурителни вноски (ЗОВ)

Месец юли
(лева)

Месец август и септември 2015 г.
(лева)

ДОО - за родените преди 01.01.1960 г.
(фонд „Пенсии“ и фонд ТЗПБ)

3,11

3,41

ДОО - за родените след 31.12.1959 г.
(фонд „Пенсии“ и фонд ТЗПБ)

2,28

2,50

ДЗПО - за родените след 31.12.1959 г.

0,83

0,91

НЗОК

1,33

1,46

Общо ЗОВ за родените
преди 01.01.1960 г.

4,44

4,87

Общо ЗОВ за родените
след 31.12. 1959 г.

4,44

4,87

Когато образци на трудови договори се получат/регистрират чрез пълномощник, той освен документите, посочени по-горе, следва до има пълномощно в оригинал, от което да е видно, че е упълномощен от работодателя - регистриран земеделски стопанин, да получи/регистрира образци на трудови договори.

Работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да използват регистрираните образци на трудови договори до края на календарната година, за която са регистрирани от съответната дирекция „Инспекция по труда“.
Неизползваните образци на трудови договори могат да се върнат лично от работодателя или чрез упълномощено от него лице до края на календарната година, за която са регистрирани в съответната дирекция „Инспекция по труда“. Служителят, приел върнатите образци, издава протокол, екземпляр от който се дава на работодателя/пълномощника. Регистрираните образци на трудови договори се връщат в дирекцията „Инспекция по труда“, в която са получени, в оригинал по два екземпляра за договор, всеки от които носи уникален идентификационен № и печат на съответната Дирекция „Инспекция по труда“! Не се допуска образци да се връщат в 1 (един) екземпляр, както и в друга дирекция „Инспекция по труда“ или в централната администрация или по пощата. При връщане по ненадлежен ред на образци на трудови договори на подателя не се издава протокол.
И след приключване на календарната година работодателят следва да съхранява неговите екземпляри от сключените трудови договори с попълнени в тях разписки за изплатените суми. В наредбата е предвидено изрично задължение за работодателя - регистриран земеделски стопанин, при поискване от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите да предоставя своите екземпляри на сключените трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, както и да изготвя и предоставя информация или справка за броя и имената на работниците, наети от него с еднодневен трудов договор.
Земеделските стопани не бива да забравят, че може да наемат работници и чрез всеки от останалите трудови договори, предвидени в Кодекса на труда. Припомняме, че особено подходящ за наемане на сезонна работа е срочният трудов договор, предвиден в чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ, във връзка с ал. 3 КТ, както и трудовият договор, сключван по реда на чл. 114 КТ, за наемане на работа през определени дни от месеца. С тях могат да се наемат работници за повече от един ден, но следва да се има предвид и фактът, че за тях не са относими особеностите на еднодневния трудов договор, включително редът на сключването му, както и възможността наетите по този ред лица да запазят правата и статута си на безработни лица.

Лариса ТОДОРОВА, държавен експерт в МТСП
Теодора ДИЧЕВА, директор на Дирекция „Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване“ в ИА „ГИТ“

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...