Меню

На 18 юли 2014 г. Министерският съвет прие нова Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места, която определя:
1. граничните стойности на параметрите на микроклимата: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване;
2. минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.
Наредбата е разработена въз основа на два стандарта, които се прилагат при оценяване на риска от микроклимата на работните места, въпреки че нямат задължителен характер: БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите. В тази връзка е важно да се отбележи, че с наредбата не се утвърждават нови норми за параметрите на микроклимата и не се въвеждат нови методи за изчисляване и оценка.
В специални разпоредби са определени изискванията, с които работодателят следва да се съобрази при оценяването на риска както от параметрите на микроклимата на работни места в сгради, така и при работа на открито. Посочени са и основните технически и организационни мерки, които той следва да приложи за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията не съответстват на установените оптимални или допустими гранични стойности, или когато се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др. (при работа на открито).
Въвежда се задължение за преустановяване на работата на открито при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с код “оранжево” или “червено” и ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.
С допълнителните разпоредби са дадени дефиниции на основните термини от наредбата, така че да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на основни изисквания и задължения.
Много важно е да се знае, че наредбата дава основание протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с двата стандарта БДС 14776-87 и БДС 16686-87 от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” да важат, доколкото не противоречат на нормите в тази наредба, т.е. не се налага да се правят нови измервания поради издаването на наредбата.

Калина ПЕТКОВА, началник на отдел “Условия на труд” в МТСП

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...