Меню

Коментар

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗИДЗЗБУТ), приет от Народното събрание на 11.03.2014 г. (обн. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г.), има за цел:

 • да създаде основание в закон за получаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи, както и да намали административната тежест за лицата, които ще извършват тези работи; и
 • да повищи качеството на контрола на професионалните рискове чрез определяне на конкретни права, задължения и отговорности на заместник-председателя на комитета по условия на труд (КУТ) и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд (ГУТ) в предприятията.

Съгласно мярка 227 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса „липсва основание в специален закон за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи“, тъй като тези разрешения се издават от съответните дирекции „Инспекция по труда“ на основание Правилника по безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 от 28.12.1996 г. на министъра на труда и социалната политика (обн. ДВ, бр. 3 от 10.01.1997 г.). Това противоречи на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), съгласно който всички лицензионни и регистрационни режими за извършване на стопанска дейност, както и изискванията за издаване на разрешение и удостоверение, или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват със закон.
В тази връзка, чрез разпоредбите на чл. 13а-13ж ЗИДЗЗБУТ се постига съответствие със ЗОАРАКСД, т.е. условията и редът за получаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи са определени в закон. Съгласно закона:

 • специални взривни работи са взривни работи в населени места, промишлени и строителни площадки, както и в други места и обекти, изискващи защита от вредните въздействия при взривните работи;
 • технологични (повтарящи се) взривни работи са взривни работи, които се извършват във връзка с определена технология на работа в добивната промишленост, хидротехническото строителство и при строителството на други обекти.

Право да извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи имат всички юридически или физически лица, регистрирани като търговци, след получаване на разрешение от директора на съответната дирекция „Инспекция по труда“, на чиято територия ще се извършват, или от упълномощено от него длъжностно лице.
Не се изисква разрешение по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на труд по отношение на въоръжените сили на Република България (чл. 13а, ал. 3 ЗЗБУТ).
С оглед намаляване на административната тежест за лицата, които ще извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи, е отменено задължението за предоставяне в съответната дирекция „Инспекция по труда“ на документи, които могат да бъдат осигурени по служебен път, а именно:

 • копие от разрешителното за проектиране на специални взривни работи;
 • копие от съдебното решение за регистрация на заявителя;
 • копия от свидетелствата за правоспособност на лицата, участвали при изработването на проекта, копие от трудовия договор на ръководителя на взривните работи;
 • копие от свидетелствата за правоспособност на взривниците, участващи във взривните работи, и на ръководителя на взривните работи.

Документите, които са необходими за получаване на разрешение за извършване на специални взривни работи, се подават в съответната дирекция „Инспекция по труда“. Техният обхват е определен в чл. 13б ЗЗБУТ, както следва:

 • заявление по образец;
 • проект за извършване на специални взривни работи;
 • инструкция за безопасна работа с взривни материали;
 • копие от документ, удостоверяващ правото за ползване на склад за взривни материали;
 • заповед за определяне на ръководителя на взривните работи;
 • списък на лицата, имащи достъп до взривни материали.

Поставени са специални изисквания към заявлението и проекта за извършване на специални взривни работи.
Заявлението трябва да съдържа данни за:

 • наименованието на юридическото или физическото лице;
 • целите, характера, методите и сроковете за извършване на взривни работи, включително опасността от взривяване на прах и газ;
 • ръководителя на взривните работи;
 • склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно принадлежността, типа и местонахождението му.

Проектът за извършване на специални взривни работи трябва да бъде изработен от проектант първа степен или група от проектанти с поне един проектант първа степен, като титулната страница и чертежите към него трябта да са подписани от проектанта първа степен. Задължително е проектът да се съгласува със собствениците на обектите, които са в границите на опасната зона, и с кмета на общината, когато взривните работи ще се извършват в населени места.
За получаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи лицата, които желаят да ги извършват, трябва да подадат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ заявление по образец и технологичен проект за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи. В заявлението трябва да бъдат посочени:

 • наименованието на юридическото или физическото лице;
 • характерът и методите за извършване на взривни работи, включително опасността от взривяване на прах и газ;
 • данни за ръководителя на взривните работи;
 • данни за склада, в който ще се съхраняват взривните материали, относно принадлежността, типа и местонахождението му.

Процедурата за издаване на разрешения за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи определя срокове и отговорности за длъжностните лица на съответната дирекция „Инспекция по труда“ и за подателите на заявление за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи, с оглед отстраняване на констатирани непълноти и нередовности, издаване на съответното разрешение или на мотивиран отказ.
При непълнота и при нередовност на посочените документи директорът на съответната дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощеното от него длъжностно лице, в срок от 5 работни дни от датата на подаване на заявлението, писмено трябва да уведоми подателя за констатираните непълноти и нередовности, като с уведомлението следва да определи срок, не по-кратък от 10 дни, за отстраняването им.
В срок от 5 работни дни от подаване на заявлението или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности директорът на дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощеното от него длъжностно лице следва да издаде разрешение за извършване на специални или технологични (повтарящи се) взривни работи или да направи мотивиран отказ.
Отказ за издаване на разрешение
се прави, в случаите, когато непълнотите и нередовностите в документите не са отстранени в срока, определен с уведомлението, или при несъответствие с изискванията за издаване на разрешение.
В случаите, когато се налага смяна на ръководителя на взривните работи:

 • лицата, получили разрешение, в срок от три работни дни от смяната, трябва да уведомят писмено директора на съответната дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощеното от него длъжностно лице, като приложат сведения за новия правоспособен ръководител на взривните работи;
 • директорът на дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощеното от него длъжностно лице в срок три работни дни от подаване на уведомлението за смяна на ръководителя на взривните работи е длъжен да отрази промените в разрешението за извършване на взривни работи или да направи мотивиран отказ.

При временно отсъствие на ръководителя на взривните работи работодателят трябва да определи друг правоспособен ръководител, като в срок от три работни дни от определянето му трябва да уведоми писмено директора на дирекция „Инспекция по труда“, или упълномощеното от него длъжностно лице, както и да предостави сведения за него.
Разрешенията за извършване на специални взривни работи се издават еднократно за срока на извършване на взривните работи, а разрешенията за технологични (повтарящи се) взривни работи - до края на календарната година (чл. 13ж ЗЗБУТ).
Със ЗИДЗЗБУТ се предвижда условията и редът за извършване на взривни работи да се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика (чл. 13а, ал. 2). Определен е и срокът, в който това следва да се направи - 6 месеца от влизането в сила на закона. В тази връзка следва да се има предвид, че с новата наредба ще бъде отменен действащият в момента Правилник по безопасността на труда при взривните работи.
Втората цел на ЗИДЗЗБУТ е свързана с ролята на социалния диалог в предприятията за повишаване качеството на контрола на професионалните рискове,
тъй като КУТ/ГУТ е мястото, където напълно равнопоставено работодателят или неговите представители и представителите на работниците и служителите обсъждат цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите, като предлагат и мерки за подобряването й.
С промените в ал. 3 на чл. 30 ЗЗБУТ се разширяват правата на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ в предприятията, като освен правата, които имат като членове на КУТ/ГУТ, е предвидено те да имат право и:

 • на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
 • да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;
 • да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести;
 • да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;
 • да изискват от работодателя или органа по безопасност и здраве при работа в предприятието временно да спрат работата на работното оборудване и да забранят използването на опасни химични вещества и смеси.

Задълженията към заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ са определени в ал. 4 на чл. 30. Съгласно разпоредбата посочените лица трябва:

 • да познават нормативните актове в областта на безопасността и здравето и да следят за спазването им;
 • при констатиранe нa нарушения или неизпълнение на задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа - да информират работодателя и да предложат съответни мерки;
 • да информират работниците и служителите за резултатите от дейностите, които извършват;
 • да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им;
 • да подписват декларация за неразгласяване на информация и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на техните правомощия.

С оглед превенция на трудовите злополуки и професионалните болести, са определени задължения и отговорности на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ, когато те са констатирали непосредствена опасност за здравето и живота на работещите, и няма друг начин да се сведе до минимум риска (чл. 30а и 30б).
В тази връзка е отделено специално внимание на задълженията и отговорностите при временното спиране на работата на работното оборудване и при забраната да се използват опасни химични вещества и смеси, а именно:

 • заместник-председателят на КУТ и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ трябва да са констатирали непосредствена опасност за здравето и живота на работещите и риск, който не може да се сведе до минимум по друг начин;
 • те трябва незабавно писмено да уведомят отговорното длъжностно лице и/или работодателя за констатираната опасност, с оглед предприемане на необходимите мерки за предотвратяването й, в т.ч. могат да изискат временно да забранят използването им;
 • заместник-председателят на КУТ и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ могат да сигнализират контролните органи, ако работодателят нареди да се използва спряното работно оборудване или химичните вещества и смеси, без да е отстранил опасността.

За да се гарантира ефективното изпълнение на функциите и задачите, определени със закона, ЗИДЗЗБУТ предвижда специална закрила за работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за времето, докато има такова качество - въведена е закрила при уволнение по реда на чл. 333 КТ. Следователно работодателят ще може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай представителите на работещите по безопасност и здраве в предприятията:

 • при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • при намаляване на обема на работата;
 • при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
 • при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
 • при дисциплинарно уволнение.

Калина ПЕТКОВА, началник на отдел „Условия на труд“ в МТСП

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...