Меню

Коментар

В „Държавен вестник“, бр. 99 от 14.12.2012 г. (попр. ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г.) е обнародван Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г.
В този брой ще представим накратко основните положения, заложени в него, по отношение осигурителния доход, осигурителните вноски и правата на осигурените лица, в сила за 2013 г.

1. Минимални и максимални размери на осигурителния доход

В чл. 8 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. са определени следните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които са обвързани с облагаемия им доход за 2011 г., като самоосигуряващи се лица:

 • до 5400 лв. - 420 лв.;
 • от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
 • от 6500,01 до 7500 лв. - 500 лв.;
 • над 7500 лв. - 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е запазен на 240 лв.
Максималният месечен размер на осигурителния доход е увеличен на 2200 лв. и се отнася както за осигурените лица, така и за самоосигуряващите се лица.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 и 2013 г., също не е променен - 420 лв.
За лицата, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, но не извършват дейност като самоосигуряващи се лица, се взема предвид минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв. Върху този доход се внасят и осигурителните вноски за закупуване на осигурителен стаж за периоди на висше или полувисше образование и докторантура, както и заплащането на недостигащ стаж до 5 години след навършване на възрастта за пенсиониране. Вноските са в размер 17,8 на сто (осигурителната вноска за фонд „Пенсии“) върху 420 лв., или дължимата сума за един месец осигурителен стаж е 74,76 лв. Върху половината от тази сума се изчисляват и внасят вноските за здравно осигуряване от лицата, които не подлежат на здравно осигуряване на друго основание.
Въвежда се единен краен срок за внасяне на осигурителните вноски - 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Този срок се отнася, както за внасянето на осигурителни вноски за наетите на работа лица, така и за самоосигуряващите се лица, и за лицата, работещи без трудово правоотношение.
От 01.01.2013 г. отпада задължението при изплащане на възнаграждението да се внасят и дължимите осигурителни вноски. Осигурителните вноски за изплатените, за начислените и неизплатените възнаграждения, и за неначислените възнаграждения са със срок за внасяне до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Съгласно промените в чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. на министъра на финансите за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, декларация образец № 1 (данни за осигуреното лице) се подава до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят данните както от осигурителите, така и от самоосигуряващите се лица. В същия срок се подава и декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски от работодателите, осигурителите, и техните клонове и поделения. Самоосигуряващите се лица подават декларация образец № 6 еднократно в срок до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. В текста на чл. 3 от наредбата са посочени и специфичните случаи, когато се подават декларации образец № 1 и 6 извън посочените по-горе срокове.

2. Пенсии, помощи и обезщетения, изплащани през 2013 г.

За 2013 г. необходимата възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68 КСО е 60 години и 8 месеца, и 34 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените, и 63 години и 8 месеца, и 37 години и 8 месеца за мъжете. Лицата, които нямат необходимия осигурителен стаж, могат да се пенсионират при възраст 65 години и 8 месеца, и 15 години действителен стаж.
От 01.04.2013 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се увеличава от 145 на 150 лв. От същата дата се увеличава и максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 700 на 770 лв.
Добавката от пенсията на починал съпруг се определя в размер на 26,5 на сто и не се предвижда нейното увеличаване.
Пенсиите, с изключение на пенсиите, несвързани с трудова дейност, се осъвременяват от 01.04.2013 г., както следва:

 • отпуснатите с начална дата до 31.12.2009 г. - с 9,8 на сто;
 • отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12.2010 г. - с 8,8 на сто;
 • отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12.2011 г. - с 5,7 на сто;
 • отпуснатите с начална дата от 01.01. до 31.12.2012 г. - с 2,2 на сто.

За 2013 г. не се предвижда осъвременяване на пенсиите по реда на чл. 100 КСО.
От 01.04.2013 г., съгласно Постановление № 332 от 20.12.2012 г. на Министерския съвет, социалната пенсия за старост е определена в размер на 110 лв. С този размер е обвързано и увеличението на социалните пенсии за инвалидност, военноинвалидните и гражданскоинвалидните пенсии.
В чл. 69 КСО са въведени промени по отношение придобиване правото на пенсия от военнослужещите. Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и при навършване на:

 • 52-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;
 • 54-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания.

Отпада изискването лицата да са освободени от определена длъжност в армията към датата на навършване на възрастта за пенсиониране - военнослужещите трябва да имат 18 години специализиран стаж, като останалият стаж до 27 години може да бъде придобит преди постъпването на военна служба, или след напускането на армията.
Съществена промяна е направена по отношение на добавката за отложено пенсиониране. Съгласно действащия до
31 декември 2012 г. текст на чл. 70, ал. 1 КСО, добавката се даваше, ако към датата на навършване на възрастта за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст лицето има необходимия осигурителен стаж, но не е поискало да му бъде отпускана пенсия. Съгласно направената промяна не се изискват кумулативно и двете условия за отпускане на добавката - възраст и придобит осигурителен стаж, т.е. ако лицето е навършило възрастта за пенсиониране, но по-късно придобие необходимия осигурителен стаж, и не е поискал отпускане на пенсията, добавката се дава за времето, след като са изпълнени и двете условия.
С новата ал. 10 на чл. 104 КСО е въведена забрана за доказване със свидетелски показания на работата при условията на I и II категория труд, както и за дейността по чл. 69 и 69а КСО.
За 2013 г. дневният минимален размер на обезщетението за безработица е запазен в досегашния размер - 7,20 лв.
Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 КСО е 240 лв. месечно.
За 2013 г. размерът на еднократната помощ при смърт на осигуреното лица по чл. 13г КСО е 540 лв.
За 2013 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е 1000 лв.
От 01.01.2013 г. е намален лихвеният процент, с който се събират задълженията за просрочени осигурителни вноски и неоснователното получени суми от държавното обществено осигуряване - лихвеният процент е равен на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта, какъвто е лихвеният процент при просрочени други държавни вземания. Досега лихвеният процент беше основният лихвен процент на БНБ плюс 20 пункта.
С изменението на чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО е прецизиран текстът на разпоредбата, като вместо досегашния текст „лица, работещи по договор за управление и контрол“ са изброени конкретно лицата, които подлежат на осигуряване по този текст - управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества. Измененията в текста не променят условията за осигуряване на изброените лица.
В чл. 4, ал. 1, т. 8 КСО отпадат думите „получаващи възнаграждения“ по отношение осигуряването на лицата, заемащи изборни длъжности, или тези, които са служители на различни вероизповедания. С тази промяна получаването на възнаграждения отпада като основание за включването на тези лица в задължителното осигуряване.

3. Определяне на осигурителните вноски за 2013 г.

През 2013 г. размерът на осигурителните вноски се запазва в същите размери както за 2012 г., с изключение на вноските за лицата по чл. 69 (военнослужещи, служители в МВР и други лица, изчерпателно изброени в текста на разпоредбата) и чл. 69а  КСО (балерини, балетисти и танцьори), за които увеличението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и ДЗПО е с 20 процентни пункта. Вноските са, както следва:

 • за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 01.01.1960 г.:

- 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а КСО - 20,8 на сто;
- 40,8 на сто за лицата по чл. 69 КСО.

 • за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а КСО - 15,8 на сто;
- 35,8 на сто за лицата по чл. 69 КСО.

Осигурителните вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“ остават в размер на 3,5 на сто, а за фонд „Безработица“ - 1 на сто, и се разпределят между осигурителя и осигуреното лица в съотношение 60 към 40 на сто.
Осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ е определена в Приложение № 2 към чл. 13 ЗБДОО за 2013 г. и е диференцирана съгласно икономическата дейност по КИД-2008, в размер от 0,4 до 1,1 на сто.
Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд остават в размер 5 на сто и се разпределят в съотношение 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице и 2,8 на сто за сметка на осигурителя. Осигурителните вноски в професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, са съответно 12 на сто и 7 на сто.
С допълнението в чл. 6, ал. 5 КСО изрично е посочено, че за държавните служители, съдии, прокурори и др. служители по Закона за съдебната власт, за военнослужещите и държавните служители по ЗМВР, както и другите лица, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КСО, минималният осигурителен доход е минималната месечна работна заплата за страната.
С промяната в чл. 9, ал. 3, т. 2 КСО е определен максималният срок, който се зачита, когато лицето е неправилно освободено от работа и след това е отменен актът за прекратяване на правоотношението. Този срок е за целия период, през който неправилно уволненият е останал без работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган.
Промените в чл. 9а КСО предвиждат докторантите да заплащат периода на докторантурата, с оглед зачитането му за осигурителен стаж, по същия ред, както се заплащат периодите за висше и полувисше образование.
В чл. 9а, ал. 4 КСО се определя датата, към която се преценява недостигащият осигурителен стаж, в случаите когато лицето е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и не му достигат до 5 години осигурителен стаж. В тези случаи недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението, като от същата дата се отпуска и пенсията след внасяне на осигурителните вноски. Досега правопораждащата дата беше датата, на която са внесени осигурителните вноски за недостигащия стаж. Във връзка с промяната на чл. 169 ДОПК, с която се дава възможност при внасяне на осигурителни вноски да се погасяват други задължения на лицето, при закупуване на осигурителен стаж следва се подава и декларация образец № 8 към чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 на министъра на финансите, в която се посочва, че внесените суми са за заплащане на осигурителен стаж по чл. 9а КСО.
С чл. 40, ал. 5 КСО се включва като постоянен текст досегашната преходна разпоредба за изплащане на възнаграждения от осигурителя за първите три дни от неработоспособността. Съгласно този текст осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

4. Промени, свързани с паричните обезщетения

Въвеждат се и нови срокове за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане. Съгласно промяната в чл. 40а КСО осигурителите предоставят документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документа пред тях. Самоосигуряващите се лица представят документите до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са издадени. По отношение на документите за парично обезщетение за бременност и раждане срокът за представяне от осигурителя е същият, както за документите за парично обезщетение за временна неработоспособност, а за самоосигуряващите се лица е до 15-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.
С промяната в чл. 42, ал. 2 се въвежда забрана да се изплаща парично обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на осигуряването за периода, през който е изплатено обезщетение за оставане без работа.

Йосиф МИЛОШЕВ, началник на отдел „Правен“ в ЦУ на НОИ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...