Меню

Коментар

В „Държавен вестник”, бр. 100 от 20.12.2011 г. е публикуван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г.
В следващите редове ще представим накратко основните параметри за 2012 г., заложени в него, както и извършените със закона изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (§ 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2012 г.).

1. Минимални и максимални размери на осигурителния доход и определяне на осигурителните вноски през 2012 г.
С чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗБДОО за 2012 г. се определят следните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:

 • до 5400 лв. - 420 лв.;
 • от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
 • от 6500,01 до 7500 лв. - 500 лв.;
 • над 7500 лв. - 550 лв.

Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и през тази година се запазва в размер на 240 лв.
Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност
през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г., също остава в размера, определен през 2011 г. - 420 лв.
Максималният месечен размер на осигурителния доход за осигурените и самоосигуряващите се лица е 2000 лв.
За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 (самоосигуряващите се лица) от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв. Това се отнася, в случаите когато се внасят суми за закупуване на осигурителен стаж за периоди на висше или полувисше образование, както и когато се заплаща недостигащ стаж до 5 години след навършване на възрастта за пенсиониране.
При внасяне на осигурителните вноски за закупуване на осигурителен стаж те се внасят върху сумата от 420 лв. и са в размера на осигурителната вноска, определена за фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване - 17,8 на сто, поради което дължимата сума за един месец осигурителен стаж е 74,76 лв.
За 2012 г. се запазват същите размери на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, каквито бяха определени през 2011 г.:

 • 17,8 на сто за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г., а за работещите при условията на първа или втора категория труд - 20,8 на сто;
 • 17,8 на сто за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г., а за работещите при условията на първа или втора категория труд - 20,8 на сто;
 • 3,5 на сто за фонд „Общо заболяване и майчинство”;
 • 1 на сто за фонд „Безработица”;
 • от 0,4 до 1,1 на сто за фонд „Трудова злополука и професионална болест” съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2012 г.;
 • 5 на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, родени след 31 декември 1959 г., като с този размер се намалява вноската им за фонд „Пенсии”;
 • 12 на сто за професионален пенсионен фонд за работещите в условията на първа категория труд и съответно 7 на сто за работещите при условията на втора категория труд.

За 2012 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Определеният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е 1000 лв.

2. Обезщетения, помощи и пенсии, изплащани през 2012 г.
През 2012 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст остава в размер на 240 лв.
Запазва се и минималният дневен размер на обезщетението за безработица, което е в размер на 7,20 лв.
От 01.01.2012 г. размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице се определя с ЗБДОО за всяка календарна година, като за 2012 г. е определена в размер на 540 лв. Тази помощ се изплаща и разпределя поравно на съпруга/съпругата, децата и родителите на починалото осигурено лице.
С чл. 9 ЗБДОО за 2012 г. се определя минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за периода от 01.01. до 31.05.2012 г. - 136,08 лв., а за периода от 01.06. до 31.12.2012 г. - 145 лв.
Съгласно § 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г. през тази година пенсиите няма да се осъвременяват по реда на чл. 100 КСО.
От 01.01.2012 г. се увеличават периодите за изчисляване на паричните обезщетения, както следва:

 • за паричните обезщетения за времена неработоспособност - от 12 на 18 месеца;
 • за паричните обезщетения за бременност и раждане - от 18 на 24 месеца;
 • за паричните обезщетения за безработица - от 18 на 24 месеца.

С изменението в чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО изрично е посочено, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава.
Съгласно промените в чл. 68 КСО, засягащи изискванията за пенсиониране през 2012 г., тук само ще маркираме1, че от 31.12.2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. От 31.12.2011 г. се увеличава и осигурителният стаж от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
При това положение за 2012 г. условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените са навършена възраст 60 години и 4 месеца и осигурителен стаж 34 години и 4 месеца, а за мъжете навършена възраст 63 години и 4 месеца и осигурителен стаж 37 години и 4 месеца.
В случай че лицата нямат изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия до 31.12.2011 г., те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете, и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31.12.2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години, като за придобиване на правото се запазва изискването за 15 години действителен осигурителен стаж за пенсия. За тези лица през 2012 г. условие за пенсиониране е да имат навършена възраст 65 години и 4 месеца и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
При преценяване правото на пенсия при променящите се условия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО се прилага чл. 105, ал. 1 КСО, съгласно който правото на пенсия не се погасява по давност. Така например лицата, изпълнили условията за пенсиониране до края на 2011 г., могат и през 2012 г. (или през следващите години) да упражнят правото си на пенсия.
С промяната в чл. 70, ал. 1 КСО се увеличава добавката за отложено пенсиониране. Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 КСО за съответната календарна година и продължават да работят след 31.12.2006 г. и са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3 на сто (вместо 1,1 на сто) за периода до 31.12.2011 г. За осигурителен стаж от 01.01.2012 г. процентът е 4 на сто и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.
С изменената разпоредба на чл. 94, ал. 1 КСО се урежда общото правило за определяне началната дата на отпускане на всички видове пенсии.
Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако документите са подадени в 6-месечен срок от тази дата, или от датата на заявлението, ако е подадено след изтичане на 6-месечния срок.
С новата ал. 2 на чл. 94 КСО се определя, че прекратяване на осигуряването - като условие за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - остава за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а от кодекса. Това са:

 • работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни или 40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране;
 • държавните служители;
 • съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, както и лицата по чл. 69, ал. 5;
 • лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;
 • морските лица.

От 01.01.2012 г. при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст отпада изискването да е прекратено осигуряването на: самоосигуряващите се лица; лицата, работещи без трудови правоотношения; кооператорите, които работят без трудови правоотношения в кооперациите; лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества и неперсонифицирани дружества; едноличните търговци; синдиците и ликвидаторите; лицата, работещи на изборни длъжности и служителите с духовно звание в Българската православна църква и други регистрирани в страната вероизповедания.
За тези лица пенсиите ще се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението е подадено в 6-месечен срок от тази дата, или от датата на заявлението, ако е подадено след изтичане на 6-месечния срок.
Съгласно изменението в § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО до 31.12.2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете, и са навършили възраст преди 01.01.2012 г. - 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд, или 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд.
От 31.12.2011 г. посочената по-горе навършена възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд, и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.
Във връзка с условието за увеличаване на пенсионната възраст от 01.01.2012 г., възрастта за пенсиониране на учителите по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО през 2012 г. за жените е 57 години и 4 месеца, а за мъжете - 60 години и 4 месеца. По отношение на тези лица правото на пенсия се преценява към датата на първоначалното изпълнение на условията на придобиването й, ако са освободени от работа на учителска длъжност.

Йосиф МИЛОШЕВ, началник на отдел „Правен“ в ЦУ на НОИ
__________
1 Подробен коментар на новите правила за пенсиониране, в сила от началото на 2012 г., читателят ще открие по-долу в този брой (бел. ред.).

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...