Меню

Коментар

В „Държавен вестник“, бр. 14 от 15.02.2011 г. бе обнародвано Постановление № 28 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), част от чиито разпоредби - § 1, т. 1 и § 17 и 18 от постановлението, влизат в сила от 01.07.2011 г.
Преди да направим разяснения на разпоредбите, които са в сила от 01.07.2011 г. и касаят представянето на болничните листове в териториалните поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ), е важно да се знае, че е утвърден нов образец на болничния лист, който е оформен в две части - медицинска част („лице“ на болничния лист) и списък на причините за временна неработоспособност („гръб“ на болничния лист).
Новият образец на болничния лист е по-добре структуриран и е пригоден за бъдещо получаване на данните от медицинската част по електронен път от органите на медицинската експертиза и за бъдеща електронна обработка. Утвърдена е и нова Инструкция за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, която е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 44 от 10.06.2011 г. (Инструкция № 1 на НОИ от 20.05.2011 г.).* Препоръчваме на длъжностните лица при осигурителите да се запознаят с новата инструкция, за да могат да изпълняват задълженията си по чл. 9, ал. 3 НИИПОПДОО, т.е. да извършват „предварителен контрол“ преди представянето на болничните листове в ТП на НОИ.

На настоящия етап няма промяна в реда и начина на издаването на болничния лист, т.е. все още не може да се говори за така наречения „електронен болничен лист“ и в реда и начина за представянето му в ТП на НОИ - болничните листове се представят, както и досега с придружително писмо и опис на документите.
Следва да се има предвид, че старите образци на болничния лист са валидни до изчерпване на количествата им, но не по-късно от 31.12.2011 г.
Съгласно новия текст на чл. 3, ал. 1 НИИПОПДОО към болничния лист задължително се прилага декларация от осигурителя/самоосигуряващия се по образец (Приложение № 15), с попълнени данни относно правото на парични обезщетения. Образецът „Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение“ е утвърден с § 18 на ПМС № 28. С § 17 от ПМС № 28 са направени изменения и допълнения и в Приложение № 9 „Опис на документите по чл. 3-5 и 14 от наредбата“.
Декларацията, Приложение № 15, заменя раздел „Данни от осигурителя/самоосигуряващия се“ на болничния лист за временна неработоспособност, за бременност и раждане или за трудоустрояване и всъщност представлява „гърба“ на стария образец на болничния лист, като в нея са включени няколко нови реквизита, необходими за определяне на правото и изплащане на паричното обезщетение. Приложение № 15 задължително се прилага към всеки представен след 30.06.2011 г. в ТП на НОИ болничен лист - първичен и продължение, независимо кога е издаден и за кой период се отнася. Декларацията, Приложение № 15 се прилага и в случаите когато се представя болничен лист, който преди това е бил върнат за корекция. За лицата, които са осигурени при даден осигурител по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, към болничния лист се прилагат отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Приложение № 15 се представя само на хартиен носител и се описва в раздел І на описа на документите. Броят на приложенията, вписан в раздел І на описа на документите, не може да бъде по-малък от броя на болничните листове, вписан в същия раздел.
Обръщаме специално внимание на точното, вярно и коректно попълване на данните в Приложение № 15, както и на предварителния контрол, който трябва да упражни осигурителят върху данните от „медицинската част“ на болничния лист, защото в ТП на НОИ няма да се приемат болнични листове без Приложение № 15 и когато се налага връщане за корекция на болничен лист или на Приложение 15 ще се връщат и двата документа, тъй като някои от данните в тях са във взаимна връзка и зависимост. В тази връзка няма да се допуска в раздел І А „Допълнително представени приложения към болнични листове“, да се посочва Приложение № 15, което се отбелязва с код 18.
Важно е да се отбележи, че след 30.06.2011 г. в ТП на НОИ няма да бъдат приемани болнични листове, които не са придружени от Приложение № 15.

Кои са новите реквизити в Приложение № 15 и какви данни се вписват в тях?
В декларация, Приложение № 15, на реда за „номер“ на болничния лист, „серия“, „година“ и „от дата“, в реквизита „от дата“ се вписва датата на издаване на болничния лист в последователност отляво надясно - ден, месец, година (последните две цифри на годината). В същата последователност и по същия начин се изписват и останалите дати от декларацията, Приложение № 15. В реквизита „номер“ на болничния лист се попълва 7-значният номер от бланката на болничния лист (без значение стара или нова бланка), като задължително трябва да са попълнени и 7-те позиции, включително и нулите.
В т. 3 „Дата на прекъсване на осигуряването“ се попълва датата, считано от която осигуряването е прекъснато. Това е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Последният календарен ден, през който лицето е осигурено, се посочва от осигурителя/самоосигуряващия се в т. 15 на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“.
Важно е да се знае, че т. 3 се попълва само когато осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска, т.е. когато лицето не се счита за осигурено и няма право на парично обезщетение. Осигуряването се прекъсва в случаите на самоотлъчки, на неплатен отпуск за повече от 30 работни дни в една календарна година и при работа през определени дни в месеца.

За по-голяма яснота ще илюстрираме казаното дотук с няколко примера.

ПРИМЕР:
Работник не се е явил на работа на 25, 26 и 27.05.2011 г., като за отсъствията си от работа не е уведомил работодателя, не е поискал да му се разреши отпуск, т.е. той е в самоотлъчки.
На 28.05.2011 г. (който тази година беше работен ден) отново не се явява на работа, а представя болничен лист за временна неработоспособност поради болест, считано от 28.05.2011 г.
В този случай работникът няма право на парично обезщетение по болничния лист, тъй като осигуряването му от 25.05.2011 г. е прекъснато и не е възобновено. В т. 3 от Приложение № 15 към болничния лист, за дата на прекъсване на осигуряването се вписва 25.05.2011 г., а в т. 15 от декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за май 2011 г. като последен ден в осигуряване се вписва 24.05.2011 г.

ПРИМЕР:
Служителка е била три месеца в неплатен отпуск - от 01.03.2011 до 31.05.2011 г. включително.
На 01.06.2011 г. следва да се яви на работа, но вместо това служителката представя болничен лист за 45 дни преди раждане.
В случая след първите 30 работни дни (от 01.03.2011 до 12.04.2011 г. включително) от неплатения отпуск осигуряването на лицето се прекъсва и то няма право на парично обезщетение по болничния лист за бременност и раждане. Осигуряването на лицето не е възобновено, тъй като то е използвало целия разрешен неплатен отпуск. Датата, от която осигуряването на лицето се прекъсва, е 13.04.2011 г. и тя трябва да се впише в т. 3 от Приложение № 15 към болничния лист. В т. 15 от декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за април 2011 г. като последен ден в осигуряване се вписва 12.04.2011 г.

В т. 4 „Работни дни или работни часове през периода на неработоспособността, през които лицето е следвало да работи, с право на парично обезщетение, включително работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение“ от декларацията се вписва броят на работните дни или работните часове през периода на неработоспособността по болничния лист, за които лицето има право на парично обезщетение, включително и работните дни или работните часове, за които се изплаща възнаграждение за сметка на осигурителя.
В колонката „До ден“ се вписва последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист. В колонките „Работни дни“ и „Работни часове“ на един ред се попълват данни само в една от тях, в зависимост от това при подневно или при сумирано отчитане на работното време работи лицето.
Важно е да се знае, че при подневно отчитане на работното време се вписва броят на работните дни, независимо от продължителността на работното време по правоотношението на лицето, в т.ч. и при непълно работно време.
При сумирано отчитане на работното време и при работа на смени по часов график се вписва броят на работните часове след превръщането на нощните часове в дневни, като остатък, равен или по-голям от 30 минути, се закръглява към следващия пълен час. Последната колонка „Дневно работно време по правоотношениета на лицето за месеца в часове“ се попълва, само когато в предпоследната колонка са вписани „брой часове“. Когато уговореното в трудовия договор дневно работно време е в часове и минути, при 30 и повече минути се закръглява към следващия пълен час (например, когато договорът е за половин работен ден при 7 часа законоустановена дневна продължителност на работното време, се вписва 4 часа). Когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време, като при остатък 30 и повече минути, се закръглява към следващия пълен час.

ПРИМЕР:
Служител работи при петдневна работна седмица на 8-часов работен ден, при законоустановено работно време също 8 часа.
Служителят представя болничен лист за временна неработоспособност поради болест за периода от 06.06. до 12.06.2011 г. включително.
В случая осигурителят попълва данни в т. 4 от Приложение № 15 само в първите 5 колонки, а именно в колонката „за месец“ попълва „06“, в колонката „година“ - 2011, в колонката „от ден“ - „06“, в колонката „до ден“ - 12 и в колонката „работни дни“ - 5.

ПРИМЕР:
Работник работи при сумирано отчитане на работното време в рамките на един календарен месец на 12-часов график, при дневно работно време по трудовия договор 8 часа и законоустановено работно време 8 часа. Разболява се и представя болничен лист за периода от 01.06. до 12.06.2011 г. включително.
През периода на неработоспособността, по график, работникът е следвало да е на работа 6 дни - на 1, 3, 5, 7, 9 и 11.06.2011 г. дневна смяна от 7,00 часа до 19,00 часа.
Осигурителят следва да попълни данни в 6 от колонките на т. 4 от Приложение № 15, както следва: в колонката „за месец“ попълва „06“, в колонката „година“ - 2011, в колонката „от ден“ - „01“, в колонката „до ден“ - 12, в колонката „работни часове“ - 72 (6 дни х 12 часа) и в колонката „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ - 8.

Точка 5 „Законоустановено работно време за длъжността към деня на настъпване на неработоспособността“ вече ще се попълва само за лицата, за чиито длъжности има законоустановено работно време.
В т. 10 „Брой едновременно действащи правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя към началото на временната неработоспособност“ се попълва само когато лицето има повече от едно правоотношение/основание при един осигурител. В т. 10 се вписва броят на правоотношенията/основанията, по които лицето е осигурено за съответния риск - за „общо заболяване и майчинство“ и/или за „трудова злополука и професионална болест“ при дадения осигурител към деня на настъпването на риска. В тези случаи към всеки болничен лист се прилагат толкова декларации (Приложения № 15), колкото е броят на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочен в т. 10.
В т. 11 „Болничният лист НЕ Е/Е обжалван от осигурителя“ се зачертава „Е“, когато болничният лист не е обжалван от осигурителя, както и когато след обжалване е потвърден с влязло в сила решение. Когато болничният лист е обжалван от осигурителя и процедурата по обжалването не е приключила с влязло в сила решение, се зачертава „НЕ Е“.

Останалите реквизити от Приложение № 15 не се нуждаят от разяснение, тъй като, както вече отбелязахме, те са част от раздел „Данни от осигурителя/самоосигуряващия се“ на болничния лист за временна неработоспособност, за бременност и раждане или за трудоустрояване („гърба“ на стария образец на болничния лист) и няма промяна в начина на попълването им.

В „Описа на документите по чл. 3-5 и 14“, (Приложение № 9 към НИИПОПДОО), в сила от 01.07.2011 г., също са направени изменения и допълнения.
В раздела за болничните листове реквизитът „да се яви на работа на ...“ е заменен с реквизита „в отпуск до ...“, като е важно да се знае, че в този реквизит се вписва последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист, независимо дали бланката на болничния лист е по стария или по новия образец.
В Номенклатурата на приложенията към раздел І и І А на описа е добавен нов код 18 - „Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение“, с който ще се вписва новото Приложение № 15 и се уточнява, че приложение с код 05 - Декларация по чл. 39 от отменената Наредба за медицинската експертиза на работоспособността за гледане на болен член от семейството се прилага, само когато началната дата на отпуска е преди 18.05.2010 г. Обръщаме внимание, че когато лицето е осигурено при един осигурител по повече от едно правоотношения/основания за осигуряване и поради това към един болничен лист се прилагат повече от една декларация (Приложение № 15), при изброяване на кодовете на приложенията в описа, код 18 се вписва толкова пъти, колкото е броят на декларациите към болничния лист, например 18, 18 - когато правоотношенията/основанията, съответно декларациите са две.

Нели ВАНГЕЛОВА, началник на отдел „Болест и майчинство“ в ЦУ на НОИ
___________
* В брой 7 на дайджеста ще откриете подробен коментар на новата инструкция (бел. ред.).

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...