Меню

Разяснение

От 01.01.2011 г. влиза в сила Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011), която замества Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (НКПД-2005).

Новата класификация идва в отговор на необходимостта да се осигури внедряването в практиката на Република България на Международната стандартна класификация на професиите ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations, 2008), утвърдена от Международната организация по труда и приета за ползване от институциите на Европейския съюз.
През последните години завърши цикълът на ревизия на международните икономически и социални класификации, започнал в началото на настоящото столетие. Чрез настоящата ревизия експертите по класификации от статистическите структури на Организацията на обединените нации, Европейската комисия и други международни организации внедриха международни и европейски стандарти, осигуряващи събирането, обработката и предоставянето на сравнима и съвместима икономическа и социална информация за всички сфери на обществения и социален живот.
Новата версия на Международната стандартна класификация на професиите ISCO-08 е утвърдена от Международната организация по труда с Резолюция от 6 декември 2007 г. на Конференцията на експертите по статистика на труда. Тя има за цел да осигури осъвременяване на международния стандарт и по-добро управление, развитие и изучаване на пазара на труда, като отрази настъпилите качествени промени в:

 • технологичното равнище и в организацията на икономиката и работното място. Както е известно, в последните десетилетия има революционно навлизане на информационните технологии в производството и услугите, което довежда до коренни промени в характера, организацията и технологията в редица сфери на общественополезна дейност;
 • изискванията към квалификацията на работната сила - информационните технологии в дейностите поставят нови изисквания към образованието, професионалната подготовка и уменията на работното място.

В ISCO-08 са избегнати и някои грешки на предишни версии на класификацията, затрудняващи нейното еднозначно прилагане, поради различия в традициите на икономиките и образователните системи на различните държави.
Международната стандартна класификация на професиите ISCO-08 е утвърдена като европейски стандарт чрез Регламент (ЕО) № 1022/2009 (OB, L 283 от 30.10.2009 г.) и Препоръка 2009/824/EO на Комисията от 29.10.2009 г. относно използването на Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08) в държавите - членки на Европейския съюз.
Версията на Националната класификация на професиите и длъжностите НКПД-2011 осигурява прилагането на Международната стандартна класификация на професиите ISCO-08 и на изискванията на европейското законодателство за нейното използване.
В етапа на разработване на НКПД-2011 екипът от експерти приложи националното законодателство в областта на трудовите отношения, образованието, здравеопазването, както и в други области, имащи отношение към разглежданите проблеми. Бяха приложени и изискванията на европейското и международно законодателство и стандарти, отнасящи се до статистическите изследвания и разработки. Така в НКПД-2011 са използвани понятия и терминология, въведени в националното законодателство и подпомагащи еднозначното й разбиране.

НКПД-2011 определя професионалната и длъжностна структура на работната сила в Република България и има за цел да осигури получаването на съвместима и сравнима на европейско и международно ниво информация за професионалната и длъжностна структура на работната сила от администрацията на страната и за статистически цели.

Структурата на НКПД-2011 следва точно структурата на Международната стандартна класификация на професиите ISCO-08, като позициите й са дефинирани в съответствие с позициите на ISCO-08 по своя обхват и съдържание.
В допълнение, обхватът на единичната група професии е дефиниран и чрез изчерпателен списък на длъжностите, които се съдържат в нея, като всяка длъжност има уникален код. Списъкът на длъжностите в НКПД-2011 дефинира длъжностната структура на работната сила в Република България.
Националната класификация на професиите и длъжностите се прилага от:

 • предприятията - за кодиране на длъжностите от длъжностното разписание и при изготвяне на длъжностните характеристики като стандарт за функции и задачи на длъжностите в единичната група професии;
 • Националната агенция за приходите - при регистриране на трудовите договори;
 • Националния осигурителен институт - при регистриране на осигурените лица, в системите за статистика на трудовите злополуки и на професионалните болести;
 • Националния статистически институт - при статистическите изследвания и преброяване на населението и жилищния фонд;
 • изследователски, социологически и нетърговски организации, изучаващи професионалната и длъжностна структура на работната сила и населението.

Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. включва:

 • Структура на НКПД-2011.
 • Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите в НКПД-2011.
 • Списък на длъжностите от НКПД-2011.
 • Азбучен определител на длъжностите.
 • Кодови таблици за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., и обратно.

Редът и правилата за прилагане на НКПД-2011 са определени в Правилник за нейното прилагане, утвърден от министъра на труда и социалната политика и от председателя на НСИ.

Методологичните бележки дефинират основните понятия и правилата за класифициране, подпомагащи еднозначното прилагане на класификацията.
Списъкът на длъжностите определя длъжностната структура на работната сила. Длъжностите, включени в една единична група, определят обхвата на единичната група професии.
В Обяснителните бележки всяка позиция на равнищата клас, подклас, група и единична група на НКПД-2011 e дефинирана чрез описание на обхвата и съдържанието й като общи функции и задачи, характерни за професиите от съответната позиция.
Азбучният определител на длъжностите включва всички длъжности, подредени по азбучен ред. Той дава възможност за откриване принадлежността на длъжността към определена единична група и нейния код в НКПД-2011.
Кодовите таблици за преход дават връзката на НКПД-2005 към НКПД-2011 и обратно - от НКПД-2011 към НКПД-2005, като връзката се осъществява чрез съответствие на равнище длъжност.
НКПД-2011 е разработена от екип от експерти от Министерството на труда и социалната политика и Националния статистически институт, подпомогнат от експерти от Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на здравеопазването, организации на работодателите и други, включени в Междуведомствена група към МТСП.
Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. и всички документи към нея, са включени в специално издание на ИК “Труд и право”. Повече информация за книгата можете да откриете на страницата на издателството в Интернет, на адрес: www.trudipravo.bg.
В електронен вид класификацията ще бъде публикувана на интернет-страницата на Министерството на труда и социалната политика и на Националния статистически институт.

Светлана ГАНЕВА

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...