Меню

Пълната информация се съдържа в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

Срокове по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото законодателство
 

ДЕЙСТВИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

СРОК

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

1

2

3

І. По Кодекса за социално осигуряване

1. При обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България. Нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица и пенсионерите, във връзка с прилагането на част първа, глави четвърта – осма спират да текат. Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор. Тези документи, подадени от осигурените лица и пенсионерите до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за подадени в срок. Непроизнасянето в срок на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 по причини, дължащи се на извънредното положение, не се смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 3а КСО

2. Внасяне на осигурителните вноски на морските лица от работодателя. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 4а, ал. 7 КСО

3. Издаване безплатно от осигурителя на документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г. 14-дневен срок, по искане на осигурено лице или негов представител.

Чл. 5, ал. 7, т. 2 КСО

4. Издаване безплатно от осигурителя на документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи. 14-дневен срок, по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.

Чл. 5, ал. 7, т. 3 КСО

5. Определяне от самоосигуряващите се лица на окончателния размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на дан­ните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и внасяне на окончателните осигурителни вноски. Когато лицето с данъчната декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година. В срока за подаване на данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Чл. 6, ал. 9 КСО

6. Внасяне от осигурителите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 7, ал. 1 КСО

7. Внасяне от осигурителите на осигурителните вноски за месеца, през който е положен трудът, върху начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност след срока по чл. 7, ал. 1. До 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на доходите.

Чл. 7, ал. 2 КСО

8. Внасяне на осигурителните вноски по чл. 6, ал. 8 за самоосигуряващите се лица лично или чрез осигурителни каси. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Чл. 7, ал. 4 КСО

9. Внасяне на осигурителните вноски от осигурителя за лицата, които работят без трудово правоотношение. До 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Чл. 7, ал. 6 КСО

10. Внасяне на осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 от осигурителите. 1. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването. 2. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган. 3. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа. 4. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

Чл. 7, ал. 12 КСО

11. Възникване на осигуряването. От деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването ѝ.

Чл. 10, ал. 1 КСО

12. Прекъсване на осигуряването. През периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена.

Чл. 10, ал. 2 КСО

13. Внасяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета на ДОО от управителя на НОИ в Народното събрание за приемане. Едновременно с отчета за изпълнението на държавния бюджет.

Чл. 31, ал. 1 КСО

14. Националният осигурителен институт уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година. Не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.

Чл. 33, ал. 5, т. 13 КСО

15. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване (не се отнася за осигурени, ненавършили 18-годишна възраст). Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж. Ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Чл. 40, ал. 1 и 2 КСО

16. Работни дни от временната неработоспособност, за които се изплаща 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение, за сметка на осигурителите. За първите три работни дни от временната неработоспособност.

Чл. 40, ал. 5

17. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси. До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.

Чл. 40а, т. 1 КСО

16. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от самоосигуряващите се лица. До 10-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

Чл. 40а, т. 2 КСО

18. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест. От първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Чл. 42, ал. 1 КСО

19. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, когато е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества. За не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите, а ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Чл. 42, ал. 3 КСО

20. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради карантина. За времето, през което осигуреният е под карантина.

Чл. 43 КСО

21. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради отстраняване от работа по предписание на здравните органи. За времето на отстраняване от работа, ако осигуреният не може да бъде трудоустроен на друга подходяща работа през това време, но за не повече от 90 календарни дни през една календарна година.

Чл. 43 КСО

22. Изплащане на паричното обезщетение на неработоспособните лица, изпратени от здравните органи на санаторно-курортно лечение. За целия им престой, включително до три календарни дни за пътуване.

Чл. 44 КСО

23. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст. До 10 календарни дни през една календарна година на всеки осигурен.

Чл. 45, ал. 1,

т. 1 КСО

24. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. До 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.

Чл. 45, ал. 1, т. 2, ал. 5 КСО

25. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. До изтичане на срока на карантината.

Чл. 45, ал. 1, т. 3, ал. 5 КСО

26. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. За времето, в което осигуреният е бил в заведението.

Чл. 45, ал. 1, т. 4, ал. 5 КСО

27. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Докато трае карантината.

Чл. 45, ал. 1, т. 5, ал. 5 КСО

28. Не се изплаща парично обезщетение за временна неработоспособност на осигурени лица, които са станали неработоспособни поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства, или поради хулигански и други техни противообществени прояви, установени по съответния ред. За срок не по-дълъг от 15 календарни дни.

Чл. 46, ал. 1, т. 3; чл. 46, ал. 1, т. 4; чл. 46, ал. 2 КСО

29. Не се изплаща парично обезщетение за временна неработоспособност на осигурени лица, които са станали неработоспособни поради неспазване от тях на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред. За срок не по-дълъг от 3 календарни дни.

Чл. 46, ал. 1. т. 5; чл. 46, ал. 2 КСО

30. Изплащане на парично обезщетение при трудоустрояване, ако на новата работа се намали трудовото му възнаграждение. За времето на трудоустрояване, но за не повече от 6 месеца.

Чл. 47 КСО

31. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение за бременност и раждане. Ако имат осигурителен стаж 12 месеца като осигурени за този риск.

Чл. 48а КСО

32. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси. До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило докумен­тите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.

Чл. 48б КСО

33. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от самоосигуряващите се лица. До 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Чл. 48б КСО

34. Изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на осигурената за общо заболяване и майчинство майка. За срок от 410 дни, от които 45 дни преди раждане.

Чл. 50, ал. 1 КСО

35. Изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето Обезщетение по чл. 50, ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане.

Чл. 50, ал. 5 КСО

36. Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете. В размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по чл. 48а.

Чл. 50, ал. 6 КСО

37. Изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетението. До изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50 КСО или при осиновяване на дете по чл. 53в.

Чл. 52 КСО

38. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Ако имат осигурителен стаж 12 месеца като осигурени за този риск.

Чл. 52а КСО

39. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси. До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.

Чл. 52б КСО

40. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от самоосигуряващите се лица. До 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Чл. 52б КСО

41. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Ако имат осигурителен стаж 12 месеца като осигурени за този риск.

Чл. 53а КСО

42. Осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите и данните за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя, а самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Чл. 53б КСО

43. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице през време на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се изплаща обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49. За срок до 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

Чл. 53в, ал. 1 КСО

44. На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на чл. 49. За срок до 15 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 8 от Кодекса на труда.

Чл. 53в, ал. 2 КСО

45. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице се изплаща парично обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49. След изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 2, 3 или 5 от Кодекса на труда.

Чл. 53в, ал. 3 КСО

46. Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст, когато отговаря на условията на чл. 53а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49. Когато след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване: 1. не ползва отпуск за осиновяване или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване; 2. самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

Чл. 53г, ал. 1 КСО

47. Придобиване на право на парично обезщетение за безработица от лицата, отговарящи на трите условия на чл. 54а. ал. 1, и за които са внесени или дължими осигурителните вноски за фонд „Безработица“. Най-малко 12 месеца през последните 18 месеца.

Чл. 54а, ал. 1 КСО

48. Изплащане на паричните обезщетения за безработица ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителност­та на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г. (за тези с осигурителен стаж до 3 години – 4 месеца). През месеца, следващ този, за който се дължат.

Чл. 54в, ал. 1 КСО

49. Спиране на изплащането на паричното обезщетение за безработица. За периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.

Чл. 54г, ал. 1 КСО

50. Деклариране от лицето пред съответното териториално поделение на НОИ на основанията за прекратяване изплащането на парично обезщетение за безработица по чл. 54д, ал. 1, т. 1, 2, 3 КСО. До 7 работни дни.

Чл. 54д КСО

51. Представяне от осигурителя в съответното териториално поделение на НОИ на копия от съдебното решение и платежните документи за изплатените обезщетения по чл. 225, ал. 1 КТ, чл. 104, ал. 1 ЗДС, чл. 172, ал. 1 ЗОВСРБ, чл. 254 ЗМВР и чл. 226 ЗСВ. В 7-дневен срок от изплащане на посочените обезщетения.

Чл. 54е, ал. 2 КСО

52. Служебно преизчисляване на паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок. До 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Чл. 54м, ал. 1 КСО

53. Служебно преизчисляване на паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица. До 30 юни на текущата година.

Чл. 54м, ал.2 КСО

54. Деклариране от осигурителя, а когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа – предприятието ползвател, пред териториалното поделение на НОИ на всяка трудова злополука. В срок от 5 работни дни.

Чл. 57, ал. 1 КСО

55. Деклариране от пострадалия или неговите наследници пред териториалното поделение на НОИ на трудовата злополука, ако осигурителят или предприятието ползвател не я е декларирал. В срок от една година от злополуката.

Чл. 57, ал. 2 КСО

56. Издаване на разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова от длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, въз основа на документите в досието по чл. 59 КСО и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7. В 14-дневен срок от декларирането.

Чл. 60, ал. 1 КСО

57. Изготвяне и представяне на необходимите документи за професионална болест от осигурителя в териториалното поделение на НОИ. В 30-дневен срок от поискването им.

Чл. 62, ал. 2 КСО

58. Уведомяване от осигурителя на териториалното поделение на НОИ, Инспекцията по труда и други компетентни органи за всяка смъртна трудова злополука, за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност. Незабавно.

Чл. 66, т. 2 КСО

59. Уведомяване на осигурителя/предприятието ползвател или негов пълномощник от осигуреното лице за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите, когато това е невъзможно. Незабавно.

Чл. 67, т. 2 КСО

60. Отпускане на пенсии и добавките към тях от датата на придобиване на правото. Ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от придобиване на правото.

Чл. 94, ал. 1 КСО

61. Отпускане на пенсиите и добавките към тях от датата на подаване на необходимите документи. Ако заявлението с необходимите документи е подадено след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото.

Чл. 94, ал. 1 КСО

62. Отпускане на пенсиите за инвалидност и добавка за чужда помощ. От датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице.

Чл. 94, ал. 3 КСО

63. Осъвременяване на пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, с решение на надзорния съвет на НОИ. Ежегодно от 1 юли, с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. В случай че процентът е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.

Чл. 100, ал. 1 и 2 КСО

64. Погасяване по давност на вземане за пенсия и добавки, включително след смъртта на пенсионера. С изтичането на тригодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Чл. 105 КСО

65. Възлагане на ревизия от управителя на НОИ. В 14-дневен срок от получаването на одитния доклад на председателя на Сметната палата по чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.

Чл. 108, ал. 5 КСО

66. Правене на възражение от отговорните лица по направените актове за начет. В 7-дневен срок от връчването на актовете за начет.

Чл. 110, ал. 2 КСО

67. Издаване на разпореждания за събиране на сумите по ревизионните актове. В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 110, ал. 2 КСО.

Чл. 110, ал. 3 КСО

68. Доброволно изпълнение на разпорежданията за събиране на сумите по ревизионните актове за начет. В 14-дневен срок от връчването на разпореждането.

Чл. 110, ал. 3 КСО

69. Връчване на разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания, в случаите, когато лицето не се е подписало лично, а документът, подлежащ на връчване, е поставен на определено за целта място в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, интернет страница на Националния осигурителен институт или в общината или кметството. След изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.

Чл.110, ал. 4 КСО

70. Уведомяване на териториалното поделение на НОИ от банката за причините, поради които не е изпълнен запорът, в случай че по сметката на длъжника няма достатъчно средства. В 7-дневен срок.

Чл. 110, ал. 6 КСО

71. Погасяване на вземанията на НОИ за неправилно извършени осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях. С изтичане на петгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят. С изтичане на десетгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е разсрочено или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Чл. 115, ал. 1 КСО

72. Погасяване на дължимите от ДОО вземания. С изтичане на тригодишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Чл. 115, ал. 2 КСО

73. Решения за разсрочване на дължимите суми към ДОО до 10 000 лв. се издават от ръководителя на териториалното поделение на НОИ. За срока на разсрочване до 1 година, а за задължения на регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители за срок на разсрочване до 2 години.

Чл. 116, ал. 7, т. 1 КСО

74. Решения за разсрочване на дължимите суми към ДОО от 10 000 лв. до 100 000 лв. се издават от управителя на НОИ. За срока на разсрочване до 3 години, а за задължения на регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители за срок на разсрочване до 5 години.

Чл. 116, ал. 7, т. 2 КСО

75. Решения за разсрочване на дължимите суми към ДОО над 100 000 лв. се издават от надзорния съвет на НОИ. За срока на разсрочване до 3 години, а за задължения на регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители за срок на разсрочване до 5 години.

Чл. 116, ал. 7, т. 3 КСО

76. Обжалване пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ на разпореждания за отказ или неправилно определяне, изменяне, спиране и прекратяване на обезщетения за безработица; за събиране на сумите по ревизионните актове за начет; за признаване или непризнаване на злополуката за трудова; за възстановяване на неоснователно получени плащания по ДОО; за отказ за изплащане на парични обезщетения по глава четвърта или помощи по чл. 40, ал. 4, чл. 54г, ал. 4, чл. 114, ал. 3, 4, 5; задължителните предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3. В 14-дневен срок.

Чл. 117, ал. 2 КСО

77. Обжалване пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ на разпореждания за пенсии. В 1-месечен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 2 КСО

78. Произнасяне на ръководителя на териториалното поделение на НОИ по жалбите и исканията с мотивирано решение. В 1-месечен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 3 КСО

79. Обжалване пред управителя на НОИ на разпореждания за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица. В 3-месечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 – в 14-дневен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 4 КСО

80. Изготвяне на решение на управителя на НОИ по жалбите срещу разпореждания за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица, с мотивирано решение. В 1-месечен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 4 КСО

81. Обжалване на решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ пред административния съд. В 14-дневен срок от получаването му.

Чл. 118, ал. 1 КСО

82. Подаване от осигурените лица на индивидуално заявление за участие в универсален пенсионен фонд до пенсионноосигурителното дружество. За лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в посочения срок, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове, по начин и по ред, определени от НАП и от Комисията. В срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване.

Чл. 137, ал. 3 и 4 КСО

83. Разглеждане от съответния окръжен съд на заявлението за вписване на универсален и/или на професионален пенсионен фонд. В 14-дневен срок от датата на подаването му.

Чл. 151 КСО

84. Представяне от пенсионноосигурителното дружество пред Комисията за финансов надзор на заверен препис от съдебното решение за вписване В 7-дневен срок от получаването му.

Чл. 153 КСО

85. Внасяне на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.   В сроковете по чл.7 КСО. Осигурителните вноски на лицата по чл. 4а, ал. 1 се удържат и внасят по реда на чл. 4а, ал. 7.

Чл. 158 КСО

ІІ. По Закона за здравното осигуряване

1. Внасяне от съответното предприятие или организация на здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание. До 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася.

Чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗЗО

2. Внасяне от работодателя или ведомството на здравноосигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от Кодекса за социално осигуряване. В сроковете по чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ ЗЗО

3. Внасяне на здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване. До 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят; окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО

4. Внасяне на здравноосигурителни вноски от морските лица по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване. От работодателя на лицата по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 40, ал. 1, т. 2а ЗЗО

5. Внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата, работещи без трудово правоотношение. До 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Чл. 40, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗЗО

6. Внасяне на здравноосигурителни вноски за пенсионерите. До 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗО

7. Внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1, т. е. едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗО

8. Внасяне на здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност. До 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Чл. 40, ал. 1, т. 7 ЗЗО

9. Внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата, които получават обезщетение за безработица. До 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Чл. 40, ал. 1, т. 8 ЗЗО

10. Внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата, които не подлежат на здравно осигуряване по чл. 40. ал. 1, 2 и 3 ЗЗО. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.

Чл. 40, ал. 5, т. 1 ЗЗО

11. Подаване на декларация от лицата, които не подлежат на здравно осигуряване по чл. 40. ал. 1, 2 и 3 ЗЗО. До 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.

Чл. 40, ал. 5, т. 2 ЗЗО

12. Алтернативна възможност за внасяне на здравноосигурителните вноски за осигурените по чл. 40, ал. 1, т. 2 и 5, изречение трето и по ал. 5 ЗЗО. Авансово за избран от тях период.

Чл. 43 ЗЗО

ІІІ. По Кодекса на труда

1. Сключване на трудов договор между работника или служителя и работодателя. Преди постъпване на работа.

Чл. 61, ал. 1 КТ

2. Изпращане на уведомление от работодателя или упълномощено от него лице до съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите при сключване или изменение на трудов договор. В 3-дневен срок. След този срок уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда.

Чл. 62, ал. 3 и 4 КТ

3. Изпращане на уведомление от работодателя или упълномощено от него лице до съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите при прекратяване на трудов договор. В 7-дневен срок.

Чл. 62, ал. 3 КТ

4. Предоставяне от работодателя на работника или служителя на екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 КТ, заверено от Териториална дирекция на Националната агенция по приходите. Преди постъпване на работа.

Чл. 63, ал. 1 КТ

5. Изготвяне и предоставяне от работодателя на работника или служителя по негово писмено искане на необходимите документи, удостоверяващи фак­ти, свързани с трудовото правоотношение. В 14-дневен срок от искането.

Чл. 128а, ал.1 КТ

6. Предоставяне от работодателя на работника или служителя по негово писмено искане на обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. В 14-дневен срок от искането.

Чл. 128а, ал. 2 КТ

7. Отчитане на положения извънреден труд през календарната година пред Инспекцията по труда. До 31 януари на следващата календарна година.

Чл. 149, ал. 2 КТ

8. Издаване от работодателя на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател. В 14-дневен срок от прекратяването на договора за стажуване по чл. 233б КТ.

Чл. 233в КТ

ІV. По Закона за семейни помощи за деца

1. Изплащане на допълнителна еднократна помощ на майката в размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, при установяване на трайни увреждания 50 и над 50 на сто на детето. Ако установяването стане до навършване на 2-годишна възраст на детето.

Чл. 6, ал. 6 ЗСПД

2. Изплащане на месечните помощи за дете на семействата при определени условия, указани в ЗСПД и ППЗСПД. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 7, ал. 1 ЗСПД

3. Писмено уведомяване от страна на лицата по чл. 7, 8, 8д и 8е, на които е отпусната помощта, на съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта. Не по-късно от 30 дни от настъпването на съответната промяна в условията.

Чл. 10, ал. 2 ЗСПД

4. Подновяване на заявление-декларация за месечните помощи по чл. 7, 8 и 8е. След изтичане на 12 месеца от отпускането.

Чл. 10, ал. 3 ЗСПД

5. Погасяване на вземанията за еднократна помощ при бременност. След определения термин за раждане, а в случай на раждане преди определения термин – три месеца след раждането.

Чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗСПД

6. Погасяване на вземанията за еднократна помощ при раждане на дете. След навършване на 3-годишна възраст на детето.

Чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗСПД

7. Погасяване на вземанията за еднократна помощ при осиновяване на дете. След 6 месеца от влизане в сила на съдебното решение, с което е допуснато осиновяването.

Чл. 12, ал. 1, т. 3 ЗСПД

8. Погасяване на вземанията за еднократна помощ за отглеждане на близнаци. След навършване на 6-месечна възраст от децата.

Чл. 12, ал. 1, т. 4 ЗСПД

9. Погасяване на вземанията за отглеждане на дете от майка(осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение. След навършване на 6-месечна възраст от детето.

Чл. 12, ал. 1, т. 5 ЗСПД

10. Погасяване на вземанията за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас. След 1 месец от началото на учебната година.

Чл. 12, ал. 1, т. 6 ЗСПД

11. Погасяване на вземанията за еднократна помощ за безплатно пътуване за многодетни майки. След 1 месец от осъществяване на пътуването.

Чл. 12, ал. 1, т. 7 ЗСПД

12. Погасяване на вземанията за месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година. След навършване на 1-годишна възраст на детето.

Чл. 12, ал. 1, т. 8 ЗСПД

13. Погасяване на вземанията за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Слез завършване на средно образование от детето, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 12, ал. 1, т. 9 ЗСПД

14. Погасяване на вземанията за месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст. След навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 12, ал. 1, т. 10 ЗСПД

15. Погасяване на вземанията за месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. След навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 12, ал. 1, т. 11 ЗСПД

16. Погасяване на вземанията за еднократната помощ за ученици, записани в осми клас. След един месец от началото на учебната година.

Чл. 12, ал. 1, т. 12 ЗСПД

17. Погасяване на вземанията за отпуснати семейни помощи по чл. 2, ал. 2. В срок 3 месеца, считано от края на месеца, в който заповедта за отпускането им е влязла в сила.

Чл. 12, ал. 2 ЗСПД

18. Погасяване на вземанията за отпуснати семейни помощи по чл. 2, ал. 3. В срок 3 месеца, считано от края на месеца, за който се отнасят.

Чл. 12, ал. 3 ЗСПД

V. По някои подзаконови нормативни актове, свързани с осигуряването

1. Деклариране започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност от самоосигуряващото се лице с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, подадена до компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите и подписана от самоосигуряващото се лице. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване. В 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството.

Чл. 1, ал. 2 НООСЛБГРЧМЛ

2. Определяне вида на осигуряването си от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. В 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Когато декларацията е подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

Чл. 1, ал. 3 НООСЛБГРЧМЛ

3. Променяне на вида на осигуряването за всяка календарна година от самоосигуряващите се лица с декларацията по чл. 1, ал. 3. Подадена от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

Чл. 1, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ

4. Внасяне на осигурителните вноски при годишно изравняване от самоосигуряващите се лица в размерите за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд (в сила от 01.01.2016 г.), и за ДЗПО. В срока за подаване на данъчната декларация по ЗДДФЛ; когато в данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години, или при определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход,лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната минала година и довнася окончателната осигурителна вноска за тези доходи в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.

Чл. 2, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ

5. Внасяне на авансови осигурителни вноски върху осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Чл. 3, ал. 1 НООСЛБГРЧМЛ

6. Внасяне по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите от изпращащата организация на осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български работодатели. До 25-о число на всеки календарен месец, следващ месеца, за който се отнасят.

Чл. 13, ал. 2 НООСЛБГРЧМЛ

7. Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред изпращащия посредник, който действа като осигурител за лицето, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тези лица декларират пред посредника датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.  

Чл. 16 НООСЛБГРЧМЛ

8. Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.   Осигуряването на тези лица се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Лицата декларират пред съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Чл. 17 НООСЛБГРЧМЛ

9. Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба. Тези лица декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.  

Чл. 17а НООСЛБГРЧМЛ

10. Съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху минималния Тези лица внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Възникването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на осигуряването на тези лица се декларира от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване с Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ по реда на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване

Чл. 17б НООСЛБГРЧМЛ

осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване – върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 1 от 2020 г.). Осигуряването възниква или се възобновява от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който е подадена.  
11. Внасяне на осигурителните вноски за лицата по чл. 13, 16, 17 и 17а НООСЛБГРЧМЛ. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово по реда на чл. 3, ал. 5 НООСЛБГРЧМЛ.

Чл. 18 НООСЛБГРЧМЛ

12. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход се декларират от морските лица пред работодателя. В 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор, и това е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 КТ.

Чл. 20, ал. 3 НООСЛБГРЧМЛ

13. Деклариране на вида на осигуряването и избрания месечен осигурителен доход от морските лица пред работодателя. В 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор, и това е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 КТ.

Чл. 20, ал. 3, изр. първо НООСЛБГРЧМЛ

14. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход могат да се променят за всяка календарна година, ако морското лице е подало декларация пред своя работодател до края на януари на съответната календарна година. До края на януари на съответната календарна година.

Чл. 20, ал. 3, изр. второ НООСЛБГРЧМЛ

15. Внасяне на осигурителните вноски от работодателя за морските лица. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 20, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ

16. Подаване на нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея при промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, включително при промяна на платежната сметка за изплащането им. В срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата.

Чл. 5 НПОПДОО

17. Съхраняване на документите по чл. 3-5 от осигурителите. До 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им.

Чл. 6, ал. 2 НПОПДОО

18. Самоосигуряващите се лица еднократно декларират и данните относно платежната си сметка за изплащане на паричните обезщетения. При първото представяне на удостоверение по образец съгласно Приложение № 9 или Приложение № 11.

Чл. 11, ал. 3 НПОПДОО

19. Съхраняване на доказателствата за удостоверените в документите по чл. 11, ал. 1-3 обстоятелства от самоосигуряващи се лица, осигурителни каси и дружествата, чрез които се самоосигуряват съдружниците, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества. До 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е поискано изплащането на обезщетението.

Чл. 11, ал. 5 НПОПДОО

20. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно правото на парично обезщетение, в НОИ, от осигурителите, техните клонове и поделения и от осигурителни каси. До 10-о число на месеца, следващ месеца, в който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението на осигурителя.

Чл. 12, т. 1 НПОПДОО

21. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно правото на парично обезщетение, в НОИ, от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се самоосигуряват съдружниците, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси. До 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, ал. 1, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащането на обезщетението.

Чл. 12, т. 2 НПОПДОО

22. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, в НОИ, от осигурителите, техните клонове и поделения и от осигурителни каси. В срок до 3 работни дни от получаването на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10.

Чл. 13, т. 1 НПОПДОО

23. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно промяна в обстоятелствата свързани с изплащането на обезщетенията, в НОИ, от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се самоосигуряват съдружниците, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси. В срок до 3 работни дни от промяна обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

Чл. 13, т. 2 НПОПДОО

24. Лице, задължено да представя документите по тази наредба, може да упълномощи друго лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да представя документите по чл. 14 от негово име със заявление по образец съгласно Приложение № 13. Упълномощеното лице представя заявлението в електронен вид с квалифициран електронен подпис чрез уеб приложението в интернет страницата на НОИ. Упълномощителят подписва заявлението и го представя в съответното ТП на НОИ лично или чрез упълномощено за целта лице, или по електронен път с валиден КЕП на упълномощителя. В срок до 3 работни дни от упълномощаването. При оттегляне на упълномощаването упълномощителят представя в съответното ТП на НОИ ново заявление по образец съгласно Приложение № 13 по реда на ал. 1, изречение трето, не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.

Чл. 19 НПОПДОО

25. Представяне отново след коректно попълване на необходимите данни, на документи по чл. 14. В срок до 3 работни дни от датата, на която е отказано приемането им.

Чл. 22, ал. 2 НПОПДОО

26. В случай на промяна на обстоятелствата представяне в съответното ТП на НОИ от правоимащите лица по чл. 24-27 на нови заявления-декларации и съответните доказателства към него. Документите се представят в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя. В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата.

Чл. 28 НПОПДОО

27. Уведомяване от НОИ за нередовни или липсващи документи, както и даване на необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата към лицата, задължени да представят документи по тази наредба или упълномощените по чл. 19, ал. 1 лица. В срок до 7 работни дни от представянето на документите.

Чл. 29, ал. 1 НПОПДОО

28. Подаване на коректни и пълни документи към НОИ след получаване на уведомление за некоректни и/или непълни документи. До 7 работни дни от уведомяването.

Чл. 29, ал. 4 НПОПДОО

29. Изплащане на паричните обезщетения от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични платежни сметки съгласно данните от документите по чл. 14. В срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно Приложения № 9-11.

Чл. 39, ал. 1 НПОПДОО

30. Изплащане на паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец В срока по чл. 39, ал. 1 за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – в срок до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – в срок до 5 работни дни след изтичане на срока на обезщетението.

Чл. 39, ал. 2 НПОПДОО

31. Изплащане на паричните обезщетения и помощи от ТП на НОИ на правоимащите лица по чл. 24-27 по декларираните от тях в заявленията-декларации лични платежни сметки. В срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на заявленията-декларации по образец съгласно Приложения № 15-18.

Чл. 39, ал. 3 НПОПДОО

32. При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, ДПУ възстановява сумата на НОИ. В 3-дневен срок от получаването ѝ.

Чл. 40, ал. 3 НПОПДОО

33. Преизчисляване служебно на изплатените парични обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за периода, от който е определен размерът им, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 КСО, върху който са внесени авансово осигурителни вноски. До 30 юни на текущата година.

Чл. 42, ал. 1 НПОПДОО

34. Когато след датата на преизчисляването по чл. 42,ал. 1 за периода, от който е определен размерът на изплатените парични обезщетения, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход, от който е изчислено/преизчислено обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно. До 30 юни на следващата календарна година.

Чл. 42, ал. 2 НПОПДОО

35. Когато в резултат на преизчисляването по чл. 42, ал. 1 и 2 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението, разликата до по-високия размер се изплаща на лицето.   В срока по ал. 1 изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.

Чл. 42, ал. 3 НПОПДОО

36. Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или на парична помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за отказ. Когато се установи обстоятелство по чл. 40, ал. 4 КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за спиране на производството по изплащането на обезщетението. В срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно Приложения № 9-11 или на заявленията-декларации по образец съгласно Приложения № 15-18. Разпореждането по ал. 1 и 2 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ

Чл. 47, ал. 1, 2 и 3 НПОПДОО

37. Разпореждането по чл. 47, ал. 1 и 2 може да се обжалва пред ръководителя на съответното ТП на НОИ по реда на чл. 117 КСО. В 14-дневен срок от получаването му.

Чл. 47, ал. 4 НПОПДОО

38. Подаване на Декларация образец № 1 от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения. За всеки календарен месец: – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението; – до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 КСО; – само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 ЗДДФЛ; Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

Чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5 от Наредба № Н-13

39. Подаване на Декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица. В следните срокове: – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях; – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност; – по свое желание могат да подадат еднократно Декларация образец № 1 за всяка календарна година, в случай че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. 12. „Вид осигурен“ се вписва код 22. Декларацията се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари; – при започване или възобновяване на трудова дейност Декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване; – само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 ЗДДФЛ; Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

Чл. 4, ал. 1, т. 2 и 5; чл. 6

от Наредба № Н-13

40. Подаване на Декларация образец № 1 за лицата, работещи без трудови правоотношения. До 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението: – само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък

Чл. 4, ал. 1, т. 3 и 5 от Наредба № Н-13

  по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.  
41. Подаване на Декларация образец № 1 от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Чл. 4, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-13

42. Подаване на Декларация образец № 3. До 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.

Чл. 4, ал. 2 от

Наредба № Н-13

43. Подаване на Декларация образец № 5. До 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

Чл.7, ал. 3 от

Наредба № Н-13

44. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения. За дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на Декларация образец № 1.

Чл. 4, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-13

45. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите. В следните срокове: – за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ; – за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ – в срок до 25 февруари на следващата година.

Чл. 4, ал. 3, т. 5 от Наредба № Н-13

46. Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица. До 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация, за: а) дължимите осигурителни вноски за пред­ходната календарна година; б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.

Чл. 4, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-13

47. Подаване еднократно на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица след подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски. В срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските; когато се намалява размерът на декларираното задължение, самоосигуряващото се лице подава Декларация образец № 6 с код за корекция на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

Чл. 4, ал. 3, т. 3 от Наредба № Н-13

48. Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. Еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

Чл.4, ал. 3, т. 4 от Наредба № Н-13

49. Подаване на Декларация образец № 7. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 ЗЗО.

Чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-13

50. Подаване на Декларация образец № 8 за лицата по чл. 9а КСО. Преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 4, ал. 5 от Наредба № Н-13

51. Подаване на Декларация образец № 9 за лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване. Преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.

Чл. 4, ал. 6 от Наредба № Н-13

52. Подаване на Декларации образец № 1 и № 6 от осигурителните каси за техните членове. В сроковете по чл. 3, ал. 1 и 3.

Чл. 4, ал. 7 от Наредба № Н-13

53. Подаване на Декларация образец № 3 от НОИ за пенсионери от ДОО. До 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни; до 20-о число на месеца, следващ този на издаването на разпореждането за отпускане на пенсия.

Чл. 4, ал. 11 от Наредба № Н-13

54. Подаване на Декларация образец № 1 от НОИ за лицата, получаващи обезщетения за безработица или обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ. До 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни; до 20-о число на месеца, следващ този на издаването на разпореждането за отпускане на съответното обезщетение.

Чл. 4, ал. 11 от Наредба № Н-13

55. Подаване от Националният осигурителен институт на данни в Националната агенция за приходите за издадените по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, включително и след срока по чл. 6, ал. 1, т. 4. По електронен път в седемдневен срок от влизане в сила на задължителното предписание, съответно от приключване на проверката от контролните органи на Националния осигурителен институт.

Чл. 4, ал. 13 от Наредба № Н-13

56. Подаване от пенсионноосигурителните дружества в Националната агенция за приходите на Декларация образец № 3 с данни за пенсионерите от професионален пенсионен фонд, които получават срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. До 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с данните за периода от придобиване правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Чл. 4, ал. 15 от Наредба № Н-13

57. Подаване на Декларация образец № 1 з? ?????? ?? а лицата по чл. 4, ал. 1 с код „Корекция“ и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване при прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Чл. 6а, ал. 7 от Наредба № Н-13

58. Подаване наново на декларации след попълване на съответните данни, чието приемане е отказано. В 7-дневен срок от отказване на приемането.

Чл. 8, ал. 3 от Наредба № Н-13

59. Краен срок за подаване на Декларации образец № 1, 3 и 5 за коригиране и заличаване на данни. До 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Чл. 6а, ал. 5 от Наредба № Н-13

60. Краен срок за коригиране на Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса. До края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

Чл. 6а, ал. 9 и 11 от Наредба № Н-13

61. При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето. В 7-дневен срок от приемането на заявлението, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите.

Чл. 1, ал. 6 НОИПОБ

62. Когато нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО. В 15-дневен срок от датата на уведомяването.

Чл. 1, ал. 8 НОИПОБ

63. Паричното обезщетение за безработица, придобито при условията на чл. 54а, ал. 1 КСО, се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването. Ако заявлението по чл. 1 е подадено в 3-месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Чл. 3, ал. 1 НОИПОБ

64. Обезщетението се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от датата, следваща изтичането на 3-месечния срок, до деня, предхождащ датата на подаване на заявлението. Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по неуважителни причини.

Чл. 3, ал. 2 НОИПОБ

65. Обезщетението се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването. Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по уважителни причини, удостоверени с официален документ, и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на последното прекратяване на осигуряването.

Чл. 3, ал. 3 НОИПОБ

66. Обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от деня, следващ датата на изтичане на срока за регистрация в Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ датата на регистрация, на която лицето се е регистрирало като безработно. Ако заявлението по чл. 1 е подадено в 3-месечния срок по ал. 1, а лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта след изтичане на срока от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването по неуважителни причини.

Чл. 3, ал. 4 НОИПОБ

67. Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при условията на чл. 54г КСО. За спиране изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно Приложение № 5. В срок до 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

Чл. 3, ал. 5 НОИПОБ

68. Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.

Чл. 5, ал. 1 НОИПОБ

69. Длъжностното лице по чл. 54ж КСО издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица, което подлежи на доброволно изпълнение. В 14-дневен срок от връчването.

Чл. 7, ал. 3 НОИПОБ

70. При промяна на платежната сметка лицето подава заявление по образец съгласно Приложение № 1. В срок до 7 работни дни.

Чл. 11, ал. 2 НОИПОБ

71. Националният осигурителен институт превежда на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 11, ал. 3, общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка по ал. 2. На 15-о число на месеца.

Чл. 12, ал. 1 НОИПОБ

72. Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление по образец съгласно Приложение № 1 за изплащане на неполученото от наследодателя им парично обезщетение за безработица. При промяна в декларираните обстоятелства наследниците представят по реда на чл. 1, ал. 4 ново заявление по образец съгласно Приложение № 1 и съответните доказателства към него. В срок до 7 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства.

Чл. 15, ал. 4 НОИПОБ

  Съкращения: ЗЗО – Закон за здравното осигуряване ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца КСО – Кодекс за социално осигуряване КТ – Кодекс на труда НПОПДОО – Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване НООСЛБГРЧМЛ – Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица Наредба № Н-13 – Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица НОИПОБ – Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Дата:

Изтича срокът за:

Правно 
основание:

ЯНУАРИ 2021 г.

10.01.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.01.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.01.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.01.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл.125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.01.

Подаване на регистъра по чл. 124, ал. 7 по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

Чл. 125, ал. 9 ЗДДС

14.01.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.01.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие.

Чл. 246, чл. 247 ЗКПО

15.01.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.01.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

25.01.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

31.01.

Подаване на декларация от лицата, предоставящи услугата „нощувка“ в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Дължимият данък се внася ежемесечно от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Чл. 61р, ал. 5 и чл. 61с, ал. 3 ЗМДТ

31.01.

Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл. 43, 44 и 44а ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за четвърто тримесечие. Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Предприятията, платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.

С тази декларация предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава членка на Европейския съюз, за предходната година. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава членка на Европейския съюз.

Чл. 56, чл. 65,

чл. 67, чл. 73а,

ал. 1 и 7 ЗДДФЛ

31.01.

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл. 194 и 195 ЗКПО за четвърто тримесечие на предходната година.

С тази декларация лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3, предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 (възнаграждения по договори за управление и контрол) и т. 6 (доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за предходната година, за целите на автоматичния обмен.

Чл. 201, чл. 202 ЗКПО

31.01.

Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение.

Чл. 49 ЗДДФЛ

 

31.01.

Подаване на данъчна декларация по чл. 61н, ал. 1 ЗМДТ за облагане с патентен данък за текущата година.

Чл. 61н, ал. 1 ЗМДТ

31.01.

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за четвърто тримесечие на предходната година.

Чл. 15 ЗДЗП

31.01.

Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за четвърто тримесечие на предходната година.

Чл. 14 ЗДЗП

31.01.

Внасяне на патентния данък за първо тримесечие на текущата
година.

Чл. 61п, ал.1 ЗМДТ

ФЕВРУАРИ 2021 г.

10.02.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.02.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.02.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.02.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл.125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.02.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.02.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.02.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

25.02.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

25.02.

Внасяне от работодателя  по основното трудово правоотношение на данъка по чл. 49, ал. 5.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

28.02.

Подаване на справка от предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, за изплатените през предходната година доходи на физически лица  и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

Чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

28.02.

Подаване на справка от работодателите за изплатените през предходната година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

МАРТ 2021 г.

10.03.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.03.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.03.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.03.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.03.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.03.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.03.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

25.03.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

31.03.

Подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 ДОПК от платците на доходи на чуждестранни лица в общ размер до 500 000 лв. годишно и приложили особения случай на удостоверяване на обстоятелствата по чл. 136 ДОПК за прилагане на СИДДО. Когато са изплатени доходи на повече от пет лица, декларацията се подава само по електронен път.

Чл. 142, ал. 5 ДОПК

31.03.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 не може да превишава 500 лв.

Чл. 53, ал. 6 ЗДДФЛ

АПРИЛ 2021 г.

10.04.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.04.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.   

Чл. 11 ЗСВОТС

14.04.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.04.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.04.

Подаване на регистъра по чл. 124, ал. 7 по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

Чл. 125, ал. 9 ЗДДС

14.04.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице

Чл. 87 ЗАДС

15.04.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие.

Чл. 246, чл. 247 ЗКПО

15.04.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.04.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.04.

Месечни авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

15.04.

Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО за първо тримесечие.

Чл. 90 ЗКПО

15.04.

Краен срок за деклариране на определените по реда на чл. 86 и чл. 87 ЗКПО авансови вноски за текущата календарна година с декларация по образец.

Чл. 87а ЗКПО

25.04.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

30.04.

Предоставяне от работодателите пред НАП на  информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава членка на Европейския съюз през предходната година.

Предоставяне от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване пред НАП на информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава членка на Европейския съюз.

Предоставяне от застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането пред НАП на информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Информацията се предоставя само по електронен път по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.

Чл. 73а, ал. 5 ЗДДФЛ

30.04.

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за предходната година и внасяне на дължимия данък по годишната данъчна декларация, с изключение на годишната данъчна декларация за лицата по чл. 51, ал. 1 (извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а), която се подава и данъкът се внася в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

Подаването на  годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ от самоосигуряващите се лица се извършва само по електронен път.

Чл. 53,
чл. 67, ал. 5 ЗДДФЛ 

30.04.

Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл. 43, 44 и 44а ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за първо тримесечие. Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.

Чл. 56, чл. 65,

чл. 67 ЗДДФЛ

30.04.

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл. 194 и 195 ЗКПО за първо тримесечие.

Чл. 201, чл. 202 ЗКПО

30.04.

Внасяне на патентния данък за  второ тримесечие на текущата
година.

Чл. 61п, ал. 1 ЗМДТ

30.04.

На предплатилите в този срок данъка върху недвижимите имоти за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 28 ЗМДТ

30.04.

На предплатилите в този срок данъка върху превозните средства за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 60 ЗМДТ

30.04.

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за първо тримесечие.

Чл. 15 ЗДЗП

30.04.

Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за първо тримесечие.

Чл. 14 ЗДЗП

МАЙ 2021 г.

10.05.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.05.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.05.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.05.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.05.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.05.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.05.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.05.

Месечни авансови вноски за май за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

25.05.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

ЮНИ  2021 г.

10.06.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.06.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.06.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.06.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.06.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.06.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.06.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.06.

Месечни авансови вноски за юни за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

25.06.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

30.06.

Първа вноска на данъка върху недвижимите имоти  за текущата
година.

Чл. 28 ЗМДТ

30.06.

Първа вноска на данъка върху превозните средства за текущата
година.

Чл. 60 ЗМДТ

30.06.

Подаване на годишна данъчна декларация с годишен отчет за дейността и внасяне на дължимия корпоративен данък за предходната година по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи по чл. 75, ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Чл. 92, чл. 93,

чл. 75, ал. 3 ЗКПО

30.06.

Деклариране с годишната данъчна декларация и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходната година. Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за текущата година в годишната данъчна декларация, подавана за предходната година.

Новоучредените данъчно задължени лица декларират избора си по ал. 3 за годината на учредяването им с годишната данъчна декларация, подавана за същата година.

Лицата, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, декларират избора си по ал. 3 с годишната данъчна декларация за текущата година.

Чл. 217 ЗКПО

30.06.

Подаване на годишен отчет за дейността за предходната година от данъчно задължените лица за данък върху хазартната дейност.

Чл. 219 ЗКПО

30.06.

Подаване на годишната данъчна декларация с годишен отчет за дейността и внасяне на данъка за предходната година по ЗКПО от бюджетните предприятия.

Чл. 252,чл. 253 ЗКПО 

30.06.

Подаване на годишната данъчна декларация с годишен отчет за дейността и внасяне на данъка за предходната година по ЗКПО от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.

Чл. 259, ал. 1,

Чл. 260 ЗКПО 

30.06.

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за предходната година и внасяне на дължимия данък по годишната данъчна декларация за лицата по чл. 51, ал. 1 (извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а).

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

Чл. 53, чл. 67, ал. 5 ЗДДФЛ 

30.06.

Публикуване на декларация за неосъществяване на дейност по смисъла на ЗСч, еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. 

Чл. 38 ЗСч

ЮЛИ  2021 г.

10.07.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.07.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.07.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.07.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.07.

Подаване на регистъра по чл. 124, ал. 7 по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

Чл. 125, ал. 9 ЗДДС

14.07.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.07.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.07.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.07.

Месечни авансови вноски за юли за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

15.07.

Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО за второ тримесечие.

Чл. 90 ЗКПО

15.07.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие.

Чл. 246, чл. 247 ЗКПО

25.07.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

31.07.

Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл. 43, 44 и 44а ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица – пт лицето, придобило дохода, за второ тримесечие. Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.

Чл. 56, чл. 65,

чл. 67 ЗДДФЛ

 

31.07.

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл. 194 и 195 ЗКПО за второ тримесечие.

Чл. 201, чл. 202 ЗКПО

31.07.

Внасяне на патентния данък за трето тримесечие на текущата година.

Чл. 61п, ал. 1 ЗМДТ

31.07.

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за второ тримесечие.

Чл. 15 ЗДЗП

31.07.

Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за второ тримесечие.

Чл. 14 ЗДЗП

АВГУСТ  2021 г.

10.08.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.08.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.08.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.08.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.08.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.08.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.08.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.08.

Месечни авансови вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

25.08.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

  СЕПТЕМВРИ 2021 г.

10.09.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.09.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.09.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.09.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.09.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.09.

Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.09.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.09.

Месечни авансови вноски за септември за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

25.09.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

30.09.

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по чл. 53, ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ

30.09.

При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на чл. 73 ал. 1-7, след срока по чл. 73, ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

Чл. 73, ал. 8 ЗДДФЛ

30.09.

При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи по чл.75, ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Чл. 75, ал. 3 ЗКПО

30.09.

Публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган.

Чл. 38 ЗСч

ОКТОМВРИ 2021 г.

10.10.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.10.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.10.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.10.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.10

Подаване на регистъра по чл. 124, ал. 7 по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

Чл. 125, ал. 9 ЗДДС

14.10.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.10.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.10.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.10.

Месечни авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

15.10.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие.

Чл. 246, чл. 247 ЗКПО

25.10.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

31.10.

Втора вноска на данъка върху недвижимите имоти  за текущата година.

Чл. 28 ЗМДТ

31.10.

Втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата
година.

Чл. 60 ЗМДТ

31.10.

Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл. 43, 44 и 44а от ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за трето тримесечие. Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.

Чл. 56, чл. 65,

чл. 67 ЗДДФЛ

31.10.

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл. 194 и 195 ЗКПО за трето тримесечие.

Чл. 201, чл. 202 ЗКПО

31.10.

Внасяне на патентния данък за четвърто тримесечие на текущата година.

Чл. 61п, ал. 1 ЗМДТ

31.10.

Краен срок за подаване на декларация в общината по местонахождението на имота за неплащане на такса битови отпадъци през следващата календарна година за услугата по чл. 62, т. 1 ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година.

Чл. 71, т. 2 ЗМДТ

31.10.

Краен срок за подаване на декларация в общината по местонахождението на имота за неплащане на такса битови отпадъци през следващата календарна година за услугата по чл. 62, т. 1 ЗМДТ, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации.

Чл. 71, т. 3 ЗМДТ

31.10.

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за трето тримесечие.

Чл. 15 ЗДЗП

31.10.

Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за трето тримесечие.

Чл. 14 ЗДЗП

НОЕМВРИ 2021 г.

10.11.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.11.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.11.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.11.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.11.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.11.

Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.11.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.11.

Месечни авансови вноски за ноември за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

15.11.

Краен срок за подаване на декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато данъчно задължените лица смятат, че те (авансовите вноски) ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък.

Чл. 88 ЗКПО

25.11.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

ДЕКЕМВРИ 2021 г.

01.12.

Месечни авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл. 90 ЗКПО

01.12.

Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО за трето тримесечие.

Чл. 90 ЗКПО

10.12.

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239, чл. 240 ЗКПО

14.12.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл. 11 ЗСВОТС

14.12.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Справка-декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода – данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.

Чл. 89, чл. 125 ЗДДС

14.12.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния месец. Декларацията се подава задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  освен в случаите на чл. 125, ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.

Чл. 125 ЗДДС

14.12.

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл. 87 ЗАДС

15.12.

Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП; фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП.   

Чл. 15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15.12.

Подаване на данни от лица, които извършват сервизно обслужване на ФУ, за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно Приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web-базирано приложение на интернет-страницата на НАП.

Чл. 51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

25.12.

Внасяне от работодателя на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ

31.12.

Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ.

Чл. 29а, ал. 4 ЗДДФЛ

31.12.

Подаване на декларация по чл.  259, ал. 1 ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

Чл. 259, ал. 1 ЗКПО

31.12.

Подаване на декларация по чл. 202а, ал. 4 ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.

Чл. 202а, ал. 4 ЗКПО

31.12.

Подаване на годишна декларация за деклариране на данъка върху допълнителните разходи на народните представители и внасяне на данъка.

Чл. 217д ЗКПО

Забележка:
Когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

Тримесечие Месец Календарни дни Седмична почивка (събота и неделя) Официални празници по
чл. 154,
ал. 1 КТ
Неработни дни Работни дни Месечна
норма
работни
часове
1 2 3 4 5 6 7 = 3-6 8 = 7 х8ч/д.
ПЪРВО януари 31 10 1 11 20 160
февруари 28 8 - 8 20 160
март 31 8 1 9 22 176
Общо   90 26 2 28 62 496
ВТОРО април 30 8 1 9 21 168
май 31 10 5 13* 18 144
юни 30 8 - 8 22 176
Общо   91 26 6 30 61 488
ТРЕТО юли 31 9 - 9 22 176
август 31 9 - 9 22 176
септември 30 8 2 10 20 160
Общо   92 26 2 28 64 512
ЧЕТВЪРТО октомври 31 10 - 10 21 168
ноември 30 8 1 8** 22 176
декември 31 8 3 11* 20 160
Общо   92 26 4 29 63 504
ОБЩО
ЗА ГОДИНАТА
  365 104 14 115 250 2000
СРЕДНОМЕСЕЧНО           ~21 ~167

* Официален празник съвпада с почивен ден.
** Официален празник, неприсъствен ден за всички учебни заведения.

 

1 януари
(петък)
Нова година
3 март

(сряда)

Ден на Освобождението на България

от османско иго - Национален празник

30 април

(петък)

Велики петък
1 май

(събота)

Велика събота,
Ден на труда и на международната работническа солидарност
2 и 3 май

(неделя и понеделник)

Възкресение Христово - Великден
6 май

(четвъртък)

Гергьовден,
Ден на храбростта и Българската армия
24 май

(понеделник)

Ден на светите братя Кирил и Методий,
на българската азбука, просвета и култура
и на славянската книжовност
6 септември

(понеделник)

Ден на Съединението
22 септември

(сряда)

Ден на Независимостта на България
1 ноември

(понеделник)

Ден на народните будители -

неприсъствен ден за всички учебни заведения

24 декември

(петък)

Бъдни вечер
25 и 26 декември

(събота и неделя)

Рождество Христово

Официалните празници в Република България са определени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда (изм. - ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.).

СРОКОВЕ
по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото законодателство

ДЕЙСТВИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

СРОК

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

І. По Кодекса за социално осигуряване

1.1. При обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.

Нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица и пенсионерите, във връзка с прилагането на част първа, глави четвърта – осма спират да текат.

Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор. Тези документи, подадени от осигурените лица и пенсионерите до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за подадени в срок.

Непроизнасянето в срок на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 по причини, дължащи се на извънредното положение, не се смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 3а КСО

1.2. Внасяне на осигурителните вноски на морските лица от работодателя.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 4а, ал. 7 КСО

2. издаване безплатно от осигурителя на документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.

В 14-дневен срок, по искане на осигурено лице или негов представител.

Чл. 5, ал. 7, т.2 КСО

3.1. издаване безплатно от осигурителя на документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи.

В 14-дневен срок, по искане на длъжностните лица

по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.

Чл. 5, ал. 7, т.3 КСО

3.2. Определяне от самоосигуряващите се лица на окончателния размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и внасяне на окончателните осигурителни вноски. Когато лицето с данъчната декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

В срока за подаване на данъчна декларация

по чл. 50 ЗДДФЛ.

Чл. 6, ал. 9 КСО

4. Внасяне от осигурителите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 7, ал. 1 КСО

5. Внасяне от осигурителите на осигурителните вноски за месеца, през който е положен трудът, върху начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност след срока по чл. 7, ал. 1.

До 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на доходите.

Чл. 7, ал. 2 КСО

6. Внасяне на осигурителните вноски по чл. 6, ал. 8 за самоосигуряващите се лица лично или чрез осигурителни каси.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Чл. 7, ал. 4 КСО

7. Внасяне на осигурителните вноски от осигурителя за лицата, които работят без трудово правоотношение.

До 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Чл. 7, ал. 6 КСО

8. Внасяне на осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 от осигурителите.

1. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;

2. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;

3. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа;

4. До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

Чл. 7, ал. 12 КСО

9. Възникване на осигуряването.

От деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.

Чл. 10, ал. 1 КСО

10. Прекъсване на осигуряването.

През периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена.

Чл. 10, ал.2 КСО

11. Внасяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета на ДОО от управителя на НОИ в Народното събрание за приемане.

Едновременно с отчета за изпълнението на държавния бюджет.

Чл. 31, ал. 1 КСО

12. Националният осигурителен институт уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.

Не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.

Чл. 33, ал.5, т.13 КСО

13. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване (не се отнася за осигурени, ненавършили 18-годишна възраст). Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Чл. 40, ал. 1 и 2 КСО

14. Работни дни от временната неработоспособност, за които се изплаща 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение, за сметка на осигурителите.

За първите три работни дни от временната неработоспособност.

Чл. 40, ал. 5

15. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси.

До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило докумен­тите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.

Чл.40а, т.1 КСО

16. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от самоосигуряващите се лица.

До 10-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

Чл. 40а, т. 2 КСО

17. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест.

От първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Чл. 42, ал. 1 КСО

18. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, когато е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества.

За не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите, а ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Чл. 42, ал. 3 КСО

19. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради карантина.

За времето, през което осигуреният е под карантина.

Чл. 43 КСО

20. Изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради отстраняване от работа по предписание на здравните органи.

За времето на отстраняване от работа, ако осигуреният не може да бъде трудоустроен на друга подходяща работа през това време, но за не повече от 90 календарни дни през една календарна година.

Чл. 43 КСО

21. Изплащане на паричното обезщетение на неработоспособните лица, изпратени от здравните органи на санаторно-курортно лечение.

За целия им престой, включително до три календарни дни за пътуване.

Чл. 44 КСО

22. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18 - годишна възраст.

До 10 календарни дни през една календарна година на всеки осигурен.

Чл. 45, ал. 1,

т. 1 КСО

23. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

До 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.

Чл. 45, ал. 1, т. 2, ал. 5 КСО

24. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

До изтичане на срока на карантината.

Чл. 45, ал. 1, т. 3, ал. 5 КСО

25. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

За времето, в което осигуреният е бил в заведението.

Чл. 45, ал. 1, т. 4, ал. 5 КСО

26. Изплащане на парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина, както и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Докато трае карантината.

Чл. 45, ал. 1, т. 5, ал. 5 КСО

27. Не се изплаща парично обезщетение за временна неработоспособност на осигурени лица, които са станали неработоспособни поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства или поради хулигански и други техни противообществени прояви, установени по съответния ред.

За срок, не по-дълъг от 15 календарни дни.

Чл. 46, ал. 1, т. 3; чл. 46, ал. 1, т. 4; чл. 46, ал. 2 КСО

28. Не се изплаща парично обезщетение за временна неработоспособност на осигурени лица, които са станали неработоспособни поради неспазване от тях на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред.

За срок, не по-дълъг от 3 календарни дни.

Чл. 46, ал. 1. т. 5; чл. 46, ал. 2 КСО

29. Изплащане на парично обезщетение при трудоустрояване, ако на новата работа се намали трудовото възнаграждение на лицето.

За времето на трудоустрояване, но за не повече от 6 месеца.

Чл. 47 КСО

30. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение за бременност и раждане.

Ако имат осигурителен стаж 12 месеца като осигурени за този риск.

Чл. 48а КСО

31. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси.

До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило докумен­тите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.

Чл. 48б КСО

32. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от самоосигуряващите се лица.

До 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Чл. 48б КСО

33. Изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на осигурената за общо заболяване и майчинство майка.

За срок от 410 дни, от които 45 дни преди раждане.

Чл. 50, ал. 1 КСО

34. Изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на осигуреното за общо заболяване и майчинство лице , при което е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Обезщетение по чл.50,ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане.

Чл. 50, ал. 5 КСО

35. Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете.

В размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по чл. 48а.

Чл. 50, ал. 6 КСО

36. Изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетението.

До изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане

по чл. 50 КСО или при осиновяване на дете

по чл. 53в КСО. 

Чл. 52 КСО

37. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Ако имат осигурителен стаж 12 месеца като осигурени за този риск.

Чл. 52а КСО

38. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси.

До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило докумен­тите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.

Чл. 52б КСО

39. Представяне на документите за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от самоосигуряващите се лица.

До 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Чл. 52б КСО

40. Придобиване на право от осигурените лица за общо заболяване и майчинство на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Ако имат осигурителен стаж 12 месеца като осигурени за този риск.

Чл. 53а КСО

41. Осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите и данните за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

До 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило докумен­тите за изплащане на обезщетението пред осигурителя, а самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Чл. 53б КСО

42. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице през време на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се изплаща обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49.

За срок до 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст

Чл. 53в, ал.1 КСО

43. На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на чл. 49.

За срок до 15 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 8 от Кодекса на труда.

Чл. 53в, ал.2 КСО

44. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице се изплаща парично обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49.

След изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 2, 3 или 5 от Кодекса на труда.

Чл. 53в, ал.3 КСО

45. Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст, когато отговаря на условията на чл. 53а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49.

Когато след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване:

1. не ползва отпуск за осиновяване, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

Чл. 53г, ал.1 КСО

46. Придобиване на право на парично обезщетение за безработица от лицата, отговарящи на трите условия на чл. 54а. ал. 1, и за които са внесени или дължими осигурителните вноски за фонд “Безработица”.

Най-малко 12 месеца през последните 18 месеца.

Чл. 54а, ал. 1 КСО

47. Изплащане на паричните обезщетения за безработица ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г. (за тези с осигурителен стаж до 3 години – 4 месеца, от 3 до 7 години – 6 месеца, от 7 до 11 години – 8 месеца, от 11 до 15 години – 10 месеца и над 15 години – 12 месеца).

През месеца, следващ този, за който се дължат.

Чл. 54в, ал.1 КСО

48. Спиране на изплащането на паричното обезщетение за безработица.

За периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.

Чл. 54г, ал.1 КСО

49. Деклариране от лицето пред съответното териториално поделение на НОИ на основанията за прекратяване изплащането на парично обезщетение за безработица по чл. 54д, ал. 1, т. 1, 2, 3 КСО.

До 7 работни дни.

Чл. 54д КСО

50. Представяне от осигурителя в съответното териториално поделение на НОИ на копия от съдебното решение и платежните документи за изплатените обезщетения по чл. 225, ал. 1 КТ, чл. 104, ал. 1 ЗДС, чл. 172, ал. 1 ЗОВСРБ, чл. 254 ЗМВР и чл. 226 ЗСВ.

В 7-дневен срок от изплащане на посочените обезщетения.

Чл. 54е, ал. 2 КСО

51. Служебно преизчисляване на паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок.

До 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Чл. 54м, ал. 1 КСО

52. Служебно преизчисляване на паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.

До 30 юни на текущата година.

Чл. 54м, ал.2 КСО

53. Деклариране от осигурителя, а когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа - предприятието ползвател, пред териториалното поделение на НОИ на всяка трудова злополука.

В срок от 5 работни дни.

Чл. 57, ал. 1 КСО

54. Деклариране от пострадалия или неговите наследници пред териториалното поделение на НОИ на трудовата злополука, ако осигурителят или предприятието ползвател не я е декларирал.

В срок от една година от злополуката.

Чл. 57, ал. 2 КСО

55. Издаване на разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова от длъжностното лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, въз основа на документите в досието по чл. 59 КСО и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7.

В 14-дневен срок от декларирането.

Чл. 60, ал. 1 КСО

56. Изготвяне и представяне на необходимите документи за професионална болест от осигурителя в териториалното поделение на НОИ.

В 30-дневен срок от поискването им.

Чл. 62, ал. 2 КСО

57. Уведомяване от осигурителя на териториалното поделение на НОИ, Инспекцията по труда и други компетентни органи за всяка смъртна трудова злополука, за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност.

Незабавно.

Чл. 66, т. 2 КСО

58. Уведомяване на осигурителя /предприятието ползвател или негов пълномощник от осигуреното лице за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите когато това е невъзможно.

Незабавно.

Чл. 67, т. 2 КСО

59. Отпускане на пенсии и добавките към тях от датата на придобиване на правото.

Ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от придобиване на правото.

Чл. 94, ал. 1 КСО

60. Отпускане на пенсиите и добавките към тях от датата на подаване на необходимите документи.

Ако заявлението с необходимите документи е подадено след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото.

Чл. 94, ал. 1 КСО

61. Отпускане на пенсиите за инвалидност и добавка за чужда помощ.

От датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно - от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице.

Чл. 94, ал. 3 КСО

62. Осъвременяване на пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, с решение на надзорния съвет на НОИ.

Ежегодно от 1 юли, с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. В случай че процентът е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.

Чл. 100, ал. 1 и 2 КСО

63. Погасяване по давност на вземане за пенсия.

С изтичането на тригодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Чл. 105 КСО

64. Възлагане на ревизия от управителя на НОИ.

В 14-дневен срок от получаването на одитния доклад на председателя на Сметната палата по чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.

Чл. 108, ал. 5 КСО

65. Правене на възражение от отговорните лица по направените актове за начет.

В 7-дневен срок от връчването на актовете за начет.

Чл. 110, ал. 2 КСО

66. Издаване на разпореждания за събиране на сумите по ревизионните актове.

В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 110, ал. 2 КСО.

Чл. 110, ал. 3 КСО

67. Доброволно изпълнение на разпорежданията за събиране на сумите по ревизионните актове за начет.

В 14-дневен срок от връчването на разпореждането.

Чл. 110, ал. 3 КСО

68. Връчване на разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания, в случаите, когато лицето не се е подписало лично, а документа, подлежащ на връчване е поставен на определено за целта място в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, интернет страница на Националния осигурителен институт или в общината или кметството.

След изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.

Чл.110, ал.4 КСО

69. Уведомяване на териториалното поделение на НОИ от банката за причините, поради които не е изпълнен запорът, в случай че по сметката на длъжника няма достатъчно средства.

В 7-дневен срок.

Чл. 110, ал. 6 КСО

70. Погасяване на вземанията на НОИ за неправилно извършени осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях.

С изтичане на петгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят. С изтичане на десетгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е разсрочено или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Чл. 115, ал. 1 КСО

71. Погасяване на дължимите от ДОО вземания.

С изтичане на тригодишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Чл. 115, ал. 2 КСО

72. Решения за разсрочване на дължимите суми към ДОО до 10 000 лв. се издават от ръководителя на териториалното поделение на НОИ.

За срока на разсрочване до 1 година, а за задължения на регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители за срок на разсрочване до 2 години.

Чл. 116, ал. 7, т. 1 КСО

73. Решения за разсрочване на дължимите суми към ДОО от 10 000 лв. до 100 000 лв. се издават от управителя на НОИ.

За срока на разсрочване до 3 години, а за задължения на регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители за срок на разсрочване до 5 години.

Чл. 116, ал. 7, т. 2 КСО

74. Решения за разсрочване на дължимите суми към ДОО над 100 000 лв. се издават от надзорния съвет на НОИ.

За срока на разсрочване до 3 години, а за задължения на регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители за срок на разсрочване до 5 години.

Чл. 116, ал. 7, т. 3 КСО

75. Обжалване пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ на разпореждания за отказ или неправилно определяне, изменяне, спиране и прекратяване на обезщетения за безработица; за събиране на сумите по ревизионните актове за начет; за признаване или непризнаване на злополуката за трудова; за възстановяване на неоснователно получени плащания по ДОО; за отказ за изплащане на парични обезщетения по глава четвърта или помощи; по чл. 40, ал. 4, чл. 54г, ал. 4, чл. 114, ал. 3, 4, 5; задължителните предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3.

В 14-дневен срок.

Чл. 117, ал. 2 КСО

76. Обжалване пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ на разпореждания за пенсии.

В 1-месечен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 2 КСО

77. Произнасяне на ръководителя на териториалното поделение на НОИ по жалбите и исканията с мотивирано решение.

В 1-месечен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 3 КСО

78. Обжалване пред управителя на НОИ на разпореждания за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина , както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица.

В 3-месечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 – в 14-дневен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 4 КСО

79. Изготвяне на решение на управителя на НОИ по жалбите срещу разпореждания за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица, с мотивирано решение.

В 1-месечен срок от получаването им.

Чл. 117, ал. 4 КСО

80. Обжалване на решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ пред административния съд.

В 14-дневен срок от получаването му.

Чл. 118, ал. 1 КСО

81. Подаване от осигурените лица на индивидуално заявление за участие в универсален пенсионен фонд до пенсионноосигурителното дружество.За лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в посочения срок, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове, по начин и по ред, определени от НАП и от Комисията.

В срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване.

Чл. 137, ал. 3 и 4 КСО

82. Разглеждане от съответния окръжен съд на заявлението за вписване на универсален и/или на професионален пенсионен фонд.

В 14-дневен срок от датата на подаването му.

Чл. 151 КСО

83. Представяне от пенсионно-осигурителното дружество пред Комисията за финансов надзор на заверен препис от съдебното решение за вписване.

В 7-дневен срок от получаването му.

Чл. 153 КСО

84. Внасяне на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

В сроковете по чл.7 КСО. Осигурителните вноски на лицата по чл. 4а, ал. 1 се удържат и внасят по реда на чл. 4а, ал. 7.

Чл. 158 КСО

ІІ. По Закона за здравното осигуряване

1. Внасяне от съответното предприятие или организация на здравно-осигурителната вноска за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в неплатен отпуск,

които не подлежат на осигуряване на друго основание.

До 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася.

Чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗЗО

2. Внасяне от работодателя или ведомството на здравноосигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.1 и 10 от Кодекса за социално осигуряване.

В сроковете по чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ ЗЗО

3. Внасяне на здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване.

До 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят ; окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО

4. Внасяне на здравноосигурителни вноски от морските лица по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване.

От работодателя на лицата по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 40, ал. 1, т. 2а ЗЗО

5. Внасяне на здравноосигурителни вноски а лицата, работещи без трудово правоотношение.

До 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Чл. 40, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗЗО

6. Внасяне на здравноосигурителни вноски за пенсионерите.

До 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗО

7. Внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1, т.е едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗО

8. Внасяне на здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно-установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

До 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Чл. 40, ал. 1, т. 7 ЗЗО

9. Внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата, които получават обезщетение за безработица.

До 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Чл. 40, ал. 1, т. 8 ЗЗО

10. Внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата, които не подлежат на здравно осигуряване по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.

Чл. 40, ал. 5, т. 1 ЗЗО

11. Подаване на декларация от лицата, които не подлежат на здравно осигуряване по чл. 40. ал. 1, 2 и 3 ЗЗО.

До 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.

Чл. 40, ал. 5, т. 2 ЗЗО

12. Алтернативна възможност за внасяне на здравноосигурителните вноски за осигурените по чл. 40, ал. 1, т. 2 и 5, изречение трето и по ал. 5 ЗЗО.

Авансово за избран от тях период.

Чл. 43 ЗЗО

ІІІ. По Кодекса на труда

1. Сключване на трудов договор между работника или служителя и работодателя.

Преди постъпване на работа.

Чл. 61, ал. 1 КТ

2. Изпращане на уведомление от работодателя или упълномощено от него лице до съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите при сключване или изменение на трудов договор.

В 3-дневен срок . След този срок уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда.

Чл. 62, ал. 3 и 4 КТ

3. Изпращане на уведомление от работодателя или упълномощено от него лице до съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите при прекратяване на трудов договор.

В 7-дневен срок.

Чл. 62, ал. 3 КТ

4. Предоставяне от работодателя на работника или служителя на екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 КТ, заверено от Териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Преди постъпване на работа.

Чл. 63, ал. 1 КТ

5. Изготвяне и предоставяне от работодателя на работника или служителя по негово писмено искане на необходимите документи, удостоверяващи факти свързани с трудовото правоотношение.

В 14-дневен срок от искането.

Чл. 128а , ал.1 КТ

6. Предоставяне от работодателя на работника или служителя по негово писмено искане на обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

В 14-дневен срок от искането.

Чл. 128а, ал.2 КТ

7. Отчитане на положения извънреден труд през календарната година пред Инспекцията по труда.

До 31 януари на следващата календарна година.

Чл. 149, ал.2 КТ

8. Издаване от работодателя на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.

В 14-дневен срок от прекратяването на договора за стажуване по чл. 233б КТ.

Чл. 233в КТ

ІV. По Закона за семейни помощи за деца

1. Изплащане на допълнителна еднократна помощ на майката в размер определен ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година , при установяване на трайни увреждания 50 и над 50 на сто на детето.

Ако установяването стане до навършване на 2-годишна възраст на детето.

Чл. 6, ал. 6 ЗСПД

2. Изплащане на месечните помощи за дете на семействата при определени условия, указани в ЗСПД и ППЗСПД.

До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 7, ал. 1 ЗСПД

3. Писмено уведомяване от страна на лицата по чл. 7, 8, 8д и 8е, на които е отпусната помощта, на съответната дирекция „Социално подпомагане” за всички промени на условията, при които е отпусната помощта.

Не по-късно от 30 дни от настъпването на съответната промяна в условията.

Чл. 10, ал. 2 ЗСПД

4. Подновяване на заявление-декларация за месечните помощи по чл. 7, 8 и 8е.

След изтичане на 12 месеца от отпускането.

Чл. 10, ал. 3 ЗСПД

5. Погасяване на вземанията за еднократна помощ при бременност.

След определения термин за раждане, а в случай на раждане преди определения термин – три месеца след раждането.

Чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗСПД

6. Погасяване на вземанията за еднократна помощ при раждане на дете.

След навършване на 3-годишна възраст на детето.

Чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗСПД

7. Погасяване на вземанията за еднократна помощ при осиновяване на дете.

След 6 месеца от влизане в сила на съдебното решение, с което е допуснато осиновяването.

Чл. 12, ал.1,т. 3 ЗСПД

8. Погасяване на вземанията за еднократна помощ за отглеждане на близнаци.

След навършване на 6-месечна възраст от децата.

Чл. 12, ал. 1, т. 4 ЗСПД

9. Погасяване на вземанията за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение.

След навършване на 6-месечна възраст от детето.

Чл. 12, ал. 1, т. 5 ЗСПД

10. Погасяване на вземанията за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас.

След 1 месец от началото на учебната година.

Чл. 12, ал. 1, т. 6 ЗСПД

11. Погасяване на вземанията за еднократна помощ за безплатно пътуване за многодетни майки.

След 1 месец от осъществяване на пътуването.

Чл. 12, ал. 1, т. 7 ЗСПД

12. Погасяване на вземанията за месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година.

След навършване на 1-годишна възраст на детето.

Чл. 12, ал. 1, т. 8 ЗСПД

13. Погасяване на вземанията за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Слез завършване на средно образование от детето, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 12, ал. 1, т. 9 ЗСПД

14. Погасяване на вземанията за месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18 –годишна възраст и до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст.

След навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи-до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 12, ал.1,т. 10 ЗСПД

15. Погасяване на вземанията за месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

след навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 12, ал.1,т. 11 ЗСПД

16. Погасяване на вземанията за отпуснати семейни помощи по чл. 2, ал. 2.

В срок 3 месеца, считано от края на месеца, в който заповедта за отпускането им е влязла в сила.

Чл. 12, ал. 2 ЗСПД

17. Погасяване на вземанията за отпуснати семейни помощи по чл. 2, ал. 3.

В срок 3 месеца, считано от края на месеца, за който се отнасят.

Чл. 12, ал. 3 ЗСПД

V. По някои подзаконови нормативни актове, свързани с осигуряването

1. Деклариране започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност от самоосигуряващото се лице с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите , подадена до компетентната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите и подписана от самоосигуряващото се лице. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

В 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството.   

Чл. 1, ал. 2 НООСЛБГРЧ МЛ

2. Определяне на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите до компетентната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

В 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност.

Чл. 1, ал. 3 НООСЛБГРЧ МЛ

3. Променяне на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция на приходите.

Подадена от 1 до 31 януари на съответната календарна година.

Чл. 1, ал. 4 НООСЛБГРЧ МЛ

4. Внасяне на осигурителните вноски при годишно изравняване от самоосигуряващите се лица в размерите за фонд „Пенсии“, фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд (в сила от 01.01.2016 г.), и за ДЗПО.

В срока за подаване на данъчната декларация по ЗДДФЛ; когато в данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години, или при определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход,лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната минала година и довнася окончателната осигурителна вноска за тези доходи в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.

Чл. 2, ал. 4 НООСЛБГРЧ МЛ

5. Внасяне на авансови осигурителни вноски върху осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Чл. 3, ал.1 НООСЛБГРЧ МЛ

6. Внасяне по сметка на Териториалната дирекция на Националната агенция на приходите от изпращащата организация на осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български работодатели.

До 25-о число на всеки календарен месец, следващ месеца, за който се отнасят.

Чл. 13, ал. 2 НООСЛБГРЧ МЛ

7. Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред изпращащия посредник, който действа като осигурител за лицето, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Тези лица декларират пред посредника датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Чл. 16 НООСЛБГРЧ МЛ

8. Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Осигуряването на тези лица се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Лицата декларират пред съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Чл. 17 НООСЛБГРЧ МЛ

9. Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба.

Тези лица декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Чл. 17а НООСЛБГРЧ МЛ

10. Съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване - върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Тези лица внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Възникването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на осигуряването на тези лица се декларира от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване с декларация-образец № 1 "Данни за осигуреното лице" по реда на Наредба № Н-8 от 2005 г. Осигуряването възниква или се възобновява от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който е подадена.

Чл. 17б НООСЛБГРЧ МЛ

11. Внасяне на осигурителните вноски за лицата по чл. чл. 13, 16, 17 и 17а от НООСЛБГРЧ МЛ.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово по реда на чл. 3, ал. 5 НООСЛБГРЧ МЛ.

Чл. 18 НООСЛБГРЧ МЛ

12. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход се декларират от морските лица пред работодателя.

В 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор, и това е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 КТ.

Чл. 20, ал. 3 НООСЛБГРЧ МЛ

13. Деклариране на вида на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход от морските лица пред работодателя.

В 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор, и това е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 КТ.

Чл. 20, ал. 3, изречение първо НООСЛБГРЧ МЛ

14. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход могат да се променят за всяка календарна година, ако морското лице е подало декларация пред своя работодател до края на януари на съответната календарна година.

До края на януари на съответната календарна година.

Чл. 20, ал. 3, изречение второ НООСЛБГРЧ МЛ

15. Внасяне на осигурителните вноски от работодателя за морските лица.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Чл. 20, ал. 4 НООСЛБГРЧ МЛ

16. Подаване на нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея, при промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, включително при промяна на платежната сметка за изплащането им.

В срок 3 работни дни от промяна на обстоятелствата.

Чл. 5 НПОПДОО

17. Съхраняване на документите по чл.3-5 от осигурителите.

До 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им.

Чл. 6, ал. 2 НПОПДОО

18. Самоосигуряващите се лица еднократно декларират и данните относно платежната си сметка за изплащане на паричните обезщетения.

При първото представяне на удостоверение по образец съгласно Приложение № 9 или Приложение № 11.

Чл. 11, ал. 3 НПОПДОО

19. Съхраняване на доказателствата за удостоверените в документите по чл. 11, ал. 1-3 обстоятелства от самоосигуряващи се лица, осигурителни каси и дружествата, чрез които се самоосигуряват съдружниците, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества.

До 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината в която е поискано изплащането на обезщетението.

Чл. 11, ал. 5 НПОПДОО

20. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно правото на парично обезщетение, в НОИ, от осигурителите, техните клонове и поделения и от осигурителни каси.

До 10-о число на месеца, следващ месеца в който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението на осигурителя.

Чл. 12, т. 1 НПОПДОО

21. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно правото на парично обезщетение, в НОИ, от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се самоосигуряват съдружниците, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси.

До 10-о число на месеца, следващ месеца през който е издаден болничния лист по чл. 3, ал. 1, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащането на обезщетението.

Чл. 12, т. 2 НПОПДОО

22. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно промяна в обстоятелствата свързани с изплащането на обезщетенията, в НОИ, от осигурителите, техните клонове и поделения и от осигурителни каси.

В срок до 3 работни дни от получаването на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10.

Чл. 13, т. 1 НПОПДОО

23. Представяне на удостоверенията съгласно Приложения № 9, 10, 11 с данни относно промяна в обстоятелствата свързани с изплащането на обезщетенията, в НОИ, от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се самоосигуряват съдружниците, собствениците на ЕООД и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси.

В срок до 3 работни дни от промяна обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

Чл. 13, т. 2 НПОПДОО

24. Представяне лично от Упълномощител на заявление по образец съгласно Приложение № 13 в съответното ТП на НОИ на хартиен носител за упълномощаване на друго лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да представя по електронен път документите по чл. 14, ал. 1 от негово име.

В срок до 3 работни дни от упълномощаването.

Чл. 19, ал. 1 НПОПДОО

25. Представяне отново след коректно попълване на необходимите данни, на документи по чл. 14, ал. 1.

В срок до 3 работни дни от датата, на която е отказано приемането им.

Чл. 22, ал. 2 НПОПДОО

26. Представяне отново на годен и с коректно попълнени данни електронен носител.

В срок до 3 работни дни от връщането на негодния електронен носител.

Чл. 23 НПОПДОО

27. В случай на промяна на обстоятелствата представяне в съответното ТП на НОИ от правоимащите лица по чл. 24-27 на нови заявления-декларации на хартиен носител и съответните доказателства към тях.

В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата.

Чл. 28 НПОПДОО

28. Уведомяване от НОИ за нередовни или липсващи документи, както и даване на необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата към лицата, задължени да представят документи по тази наредба или упълномощените по чл. 19, ал. 1 лица.

В срок до 7 работни дни от представянето на документите.

Чл. 29, ал. 1 НПОПДОО

29. Подаване на коректни и пълни документи към НОИ след получаване на уведомление за некоректни и/или непълни документи.

До 7 работни дни от уведомяването.

Чл. 29, ал. 4 НПОПДОО

30. Изплащане на паричните обезщетения от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични платежни сметки съгласно данните от документите по чл. 14, ал. 1.

В срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно Приложения № 9-11.

Чл. 39, ал. 1 НПОПДОО

31. Изплащане на паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец

В срока по чл.39,ал.1 за първия месец от периода, за останалите календарни месеци - в срок до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец - в срок до 5 работни дни след изтичане на срока на обезщетението.

Чл. 39, ал. 2 НПОПДОО

32. Изплащане на паричните обезщетения и помощи от ТП на НОИ на правоимащите лица по чл. 24-27 по декларираните от тях в заявленията-декларации лични платежни сметки.

В срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на заявленията-декларации по образец съгласно приложения № 15-18.

Чл. 39, ал. 3 НПОПДОО

33. При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, ДПУ възстановява сумата на НОИ.

В 3-дневен срок от получаването й.

Чл. 40, ал. 3 НПОПДОО

34. Преизчисляване служебно на изплатените парични обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за периода, от който е определен размерът им, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 КСО, върху който са внесени авансово осигурителни вноски.

До 30 юни на текущата година.

Чл. 42, ал. 1 НПОПДОО

35. Когато след датата на преизчисляването по чл.42,ал. 1, за периода, от който е определен размерът на изплатените парични обезщетения, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход, от който е изчислено/преизчислено обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно.

До 30 юни на следващата календарна година.

Чл. 42, ал. 2 НПОПДОО

36. Когато в резултат на преизчисляването по чл.42,ал. 1 и 2 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението разликата до по-високия размер се изплаща на лицето.

В срока по ал. 1 изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.

Чл. 42, ал. 3 НПОПДОО

37. Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или на парична помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за отказ .

Когато се установи обстоятелство по чл. 40, ал. 4 от КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за спиране на производството по изплащането на обезщетението.

В срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно Приложения № 9-11 или на заявленията-декларации по образец съгласно Приложения № 15-18; Разпореждането по ал. 1 и 2 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ.

Чл. 47, ал. 1,2 и 3 НПОПДОО

38. Разпореждането по чл.47, ал.1 и 2 може да се обжалва пред ръководителя на съответното ТП на НОИ по реда на чл. 117 КСО.

В 14-дневен срок от получаването му.

Чл. 47, ал. 4 НПОПДОО

39. Подаване на Декларация образец №1 от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения.

За всеки календарен месец:

-до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

- до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО;

-само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

Чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5 от Наредба № Н-13

40. Подаване на Декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица.

В следните срокове:

- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;

- по свое желание могат да подадат еднократно Декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. 12. Вид осигурен се вписва код 22. Декларацията се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.

При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.

 - само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

Чл.4, ал. 1, т. 2 и 5; чл. 6 от

от Наредба № Н-13

41. Подаване на Декларация образец № 1 за лицата, работещи без трудови правоотношения.

До 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

- само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

Чл. 4, ал. 1, т. 3 и 5 от Наредба № Н-13

42. Подаване на Декларация образец № 1 от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Чл.3, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-13

43. Подаване на Декларация образец № 3.

До 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.

Чл.3, ал. 2 от
Наредба №
Н-13

44. Подаване на Декларация образец № 5.

До 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

Чл.5, ал. 3 от
Наредба №
Н-13

45. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения.

За дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1.

Чл.3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-13

46. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите.

В следните срокове:

- за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;

- за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ – в срок до 25 февруари на следващата година.

Чл. 3, ал. 3, т. 5 от Наредба № Н-13

47. Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица.

Еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.

През 2020 г. самоосигуряващите се лица, за които се прилага срокът за подаване на годишната данъчна декларация по § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., подават и декларация образец № 6 в същия срок.

Чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба

№ Н-13 ;

§ 6а от ПЗР на Наредба

№ Н-13

48. Подаване еднократно на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица след подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски.

В срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските; когато се намалява размерът на декларираното задължение, самоосигуряващото се лице подава Декларация образец № 6 с код за корекция на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

Чл. 3, ал. 3, т. 3 от Наредба № Н-13

49. Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

Еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

Чл.3, ал. 3, т. 4 от Наредба № Н-13

50. Подаване на Декларация образец № 7.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 3, ал. 4 от Наредба № Н-13

51. Подаване на Декларация образец № 8 за лицата по чл. 9а КСО.

Преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 3, ал. 5 от Наредба № Н-13

52. Подаване на Декларация образец № 9 за лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване.

Преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.

Чл. 3, ал. 6 от Наредба № Н-13

53. Подаване на Декларации образец № 1 и № 6 от осигурителните каси за техните членове.

В сроковете по чл. 3, ал. 1 и 3.

Чл. 3, ал. 7 от Наредба № Н-13

54. Подаване на Декларация образец № 3 от НОИ за пенсионери от ДОО.

До 20-о число на месеца, следващ месеца за който се отнасят тези данни; до 20-о число на месеца, следващ този на издаването на разпореждането за отпускане на пенсия.

Чл.3, ал.12 от Наредба № Н-13

55. Подаване на Декларация образец № 1 от НОИ за лицата, получаващи обезщетения за безработица или обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ.

До 20-о число на месеца, следващ месеца за който се отнасят тези данни ; до 20-о число на месеца, следващ този на издаването на разпореждането за отпускане на съответното обезщетение.

Чл. 3, ал. 12 от Наредба № Н-13

56. Подаване от Националният осигурителен институт на данни в Националната агенция за приходите за издадените по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, включително и след срока по чл. 6, ал. 1, т. 4.

По електронен път в тридневен срок от влизане в сила на предписанието.

Чл. 3, ал. 16 от Наредба № Н-13

57. Подаване от пенсионно-осигурителните дружества в Националната агенция за приходите на Декларация образец № 3 с данни за пенсионерите от професионален пенсионен фонд, които получават срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

До 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по чл. 169а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с данните за периода от придобиване правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Чл. 3, ал. 17 от Наредба № Н-13

58. Подаване на Декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване при прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност.

До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Чл. 6а, ал. 7 от Наредба № Н-13

59. Подаване на ново на декларации след попълване на съответните данни, чието приемане е отказано.

В 7-дневен срок от отказване на приемането.

Чл. 8, ал. 3 от Наредба № Н-13

60. Краен срок за подаване на Декларации образец № 1, 3 и 5 за коригиране и заличаване на данни.

До 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Чл. 6а, ал. 5 от Наредба № Н-13

61. Краен срок за коригиране на Декларации образец № 6 , подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса.

До края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

Чл.6а, ал. 9 и 11 от Наредба № Н-13

62. При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето.

В 7-дневен срок от приемането на заявлението, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите.

Чл.1, ал.6 НОИПОБ

63. Когато нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

В 15-дневен срок от датата на уведомяването.

Чл.1, ал.8 НОИПОБ

64. Паричното обезщетение за безработица, придобито при условията на чл. 54а, ал. 1 КСО, се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването.

Ако заявлението по чл. 1 е подадено в 3-месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Чл.3, ал.1 НОИПОБ

65. Обезщетението се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от датата, следваща изтичането на 3-месечния срок, до деня, предхождащ датата на подаване на заявлението.

Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по неуважителни причини.

Чл.3, ал.2 НОИПОБ

66. Обезщетението се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването.

Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по уважителни причини, удостоверени с официален документ, и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на последното прекратяване на осигуряването.

Чл.3, ал.3 НОИПОБ

67. Обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от деня, следващ датата на изтичане на срока за регистрация в Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ датата на регистрация, на която лицето се е регистрирало като безработно.

Ако заявлението по чл. 1 е подадено в 3-месечния срок по ал. 1, а лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта след изтичане на срока от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването по неуважителни причини.

Чл.3, ал.4 НОИПОБ

68. Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при условията на чл. 54г КСО. За спиране изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно Приложение № 5.

В срок до 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

Чл.3, ал.5 НОИПОБ

69. За възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица лицата подават декларация по образец съгласно Приложение № 5.

В срок до 7 работни дни от отпадане на съответното обстоятелство, довело до спиране или прекратяване на изплащането.

Чл.3, ал.9 НОИПОБ

70. Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице.

Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.

Чл.5, ал.1 НОИПОБ

71. Длъжностното лице по чл. 54ж КСО издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица, което подлежи на доброволно изпълнение.

В 14-дневен срок от връчването.

Чл.7, ал.3 НОИПОБ

72. При промяна на платежната сметка лицето подава декларация по образец съгласно Приложение № 5.

В срок до 7 работни дни.

Чл.11, ал.2 НОИПОБ

73. Националният осигурителен институт превежда на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 11, ал. 3, общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка по ал. 2.

На 15-о число от месеца.

Чл.12, ал.1 НОИПОБ

Съкращения:
ЗЗО – Закон за здравното осигуряване
ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца
КСО – Кодекс за социално осигуряване
КТ – Кодекс на труда
НПОПДОО – Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НООСЛБГРЧМЛ – Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба № Н-13 – Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НОИПОБ – Наредба за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица

* Забележка: 
Посочените срокове в таблицата отразяват състоянието на законодателството към 15.07.2020 г.

Още статии ...

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...