Меню

 

ДРУЖЕСТВАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ СПОРЕД НЕМСКОТО ПРАВО

1. През последните месеци се появиха съобщения в пресата, че трябва да се облекчи създаването на търговски дружества и в два законопроекта - на Министерския съвет и на група народни представители, се направиха предложения за изменение на Търговския закон относно минималния размер на капитала на дружеството с ограничена отговорност. Изтъкваше се необходимостта от стимулиране на малкия бизнес и премахване на административните пречки за неговото осъществяване. В тази връзка се направиха предложения изискването за минимален капитал за учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД) да спадне от 5000 лв. на “символичните” 100 лв., а изискването за минимален размер на дела в капитала да се замени с един лев. Смяташе се, че по този начин ще се повиши нивото на предприемачеството в България и ще “стартират нови и законни фирми по най-евтиния начин”. На изискването за минимален капитал от 5000 лв. се гледаше като на “административна пречка” за разгръщане на стопанската инициатива на гражданите.
В сравнителноправен аспект подобна правна форма е известна - това е британското Limited (LTD)1. То може да бъде учредено за кратко време само с едно евро капитал и предлага на финансово слаби лица, които искат да упражняват самостоятелна стопанска дейност, една най-малкото в теоретично отношение гарантирана защита срещу лична и неограничена отговорност. През 2003 г. Франция намали законово изискуемия минимален капитал за дружества с ограничена отговорност на едно евро.2 Критиците на подобна правна форма са много и затова на практика такива образувания не се признават. Този, който не е в състояние да осигури първоначален капитал и в същото време не може или не иска да отговаря за своите търговски действия с личното си имущество, не може да се възприема като сериозен участник в търговския оборот. Освен това, практиката е доказала, че учредяването на британското Limited е свързано с разноски за правни консултации, със скъпи съдебни спорове, които всъщност “изяждат” спестените от неплащане на капитал пари.
От правна гледна точка българските законопроекти бяха неприемливи, защото противоречаха на правната същност на капиталовото дружество, каквото представлява всъщност ООД-то. Търговският закон поставя императивното изискване основният капитал на ООД да не бъде по-малък от 5000 лв. - чл. 117, ал. 1, и това е необходимо, за да се защитят интересите на другите търговци и участници в търговския оборот. Капиталът служи като гаранция, че ООД-то има по всяко време чисто имущество (активи минус пасиви), което е равно или по-голямо на 5000 лв. и което служи за общо обезпечение на задълженията на дружеството.
Ние сме възприели ООД-то от немското право. То е създадено с немския закон за дружествата с ограничена отговорност от 1898 г., в чийто пар. 5, ал. 1 е посочено, че минималният капитал е 25 000 евро, а делът на съдружника - минимум 100 евро.
Що се отнася до британското LTD, в момента то се реформира - може да се създаде от едно физическо лице; учредителният акт е опростен и с по-кратко съдържание; отговорността на директорите е съществено засилена.
Немската правна мисъл също така не е застинала. Тя се стреми към намиране на нови възможности и варианти за улесняване и стимулиране на правните форми за осъществяване на търговска дейност. Във всички случаи обаче това не става за сметка на правната сигурност и на интересите на другите участници в търговския оборот.

2. Идеята на българските законопроекти е неприемлива в правно-техническо отношение, защото не може механично да заменим цифрата 5000 лв. с цифрата 100 лв. В същото време обаче има разум и в идеята да се помогне на лица, които не разполагат с първоначален капитал, да започнат търговска дейност именно под формата на ООД, за да могат да ограничат отговорността си.
Но както винаги, и тук тази идея вече е реализирана в немското право. С последните промени на Закона за дружествата с ограничена отговорност немската правна мисъл показа, как би трябвало да се измени законът и как да се удовлетворят и двете цели - първо, да се даде възможност да се стартира с малък и дори символичен капитал и, второ, да не се намалява драстично основният капитал на дружеството чрез законова промяна на императивното изискване за минимален капитал.
Именно на тази плоскост в родината на ООД-то, със Закона за изменение и допълнение на Закона за дружествата с ограничена отговорност на Федерална република Германия, наречен Закон за модернизация на правото на дружествата с ограничена отговорност и за борба срещу злоупотребите, в сила от 01.11.2008 г., се въведе нов вариант на дружеството с ограничена отговорност - така нареченото дружество на предприемачите с ограничена отговорност, съкратено “дружество на предприемачите”, или ДП. Това стана чрез включване на новия пар. 5а в закона. Работата върху новите разпоредби е отнела две години на немските юристи и законотворци.
Става въпрос не за нова самостоятелна правна форма, а за нова фаза, предхождаща възникването на същинското дружество с ограничена отговорност, при която липсва изискване за определен минимален капитал (който представлява символичното едно евро)3. Добавката към търговската фирма на това дружество не е “ООД”, а “ДП” (дружество на предприемачите) с ограничена отговорност.
Съдружниците на едно ДП са длъжни да влагат една четвърт от годишната си печалба в резервен фонд дотогава, докато се постигне необходимият за учредяване на дружество с ограничена отговорност капитал (25 000 евро според немското право). Ако бъде достигната тази величина, ДП преминава в нормално ООД.
Целта на реформата на правната уредба на ООД-та в Германия е да се отговори на потребностите да се създават дружества и от лица, които първоначално не разполагат с достатъчно парични и материални средства, за да учредят нормални ООД, както и да се създадат дружества, които не се нуждаят от капитал в големи размери. Така учредителите не трябва непременно да внесат повече пари от парите, от които те действително се нуждаят, без с това да се влошава репутацията на фирмата, включваща добавката “ООД”.

3. Търговската фирма на дружеството на предприемачите се състои от свободно избрано наименование и добавката, указваща на правната форма “дружество на предприемачите” (с ограничена отговорност), или съкратено “ДП (с ограничена отговорност)”. То не може да се появява в търговския оборот под фирмата “ООД”. Не е допустимо изоставяне или съкращение на указанието “с ограничена отговорност”. В противен случай би могло да се стигне до лична неограничена отговорност на учредителите.
Минималният капитал на дружеството на предприемачите с ограничена отговорност е едно евро. И в бъдеще може да се създава директно дружество с ограничена отговорност с първоначален капитал от 25 000 евро. Дружеството не е задължителна фаза, през която може да преминава учредяването на ООД.
Дружеството на предприемачите с ограничена отговорност подлежи на вписване в търговския регистър. От момента на регистрацията отговорността на дружеството е ограничена до размера на дружествените активи. Затова кредиторите не могат по правило и в случаите на не-платежоспособност да търсят лична отговорност от съдружниците. Следователно стопанският риск, който поемат учредителите на дружество на предприемачите, се ограничава до първоначалния капитал, който според закона може да бъде и едно евро. В същото време съдружниците и управителите на това дружество трябва да спазват своите законови задължения. Ограничеността на отговорността им отпада в случаите на злоупотреби или неизпълнение на осигурителни или данъчни задължения. Според немското право в тези случаи би могла да се ангажира личната отговорност на съдружници и/или управители и да се предяви регресен иск срещу тях.

4. Учредители на дружество на предприемачите с ограничена отговорност могат да бъдат две или повече лица - физически или юридически. Няма пречка обаче както дружеството с ограничена отговорност, така и дружеството на предприемачите, да се създаде от едно лице. Тогава то ще бъде собственик на капитала, без обаче да е задължително да бъде управител на своето дружество. Учредители на дружеството на предприемачите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Законът не ограничава броя на дружествата, които едно лице може да образува. Не е определен в закона императивно и максималният брой на съдружниците. Не е определен предварително в закона и броят на управителите на дружеството. Допустимо е те да бъдат двама или повече от двама. Необходимо е обаче те да бъдат физически лица.

5. В закона няма изискване за срока, до който дружеството на предприемачите с ограничена отговорност трябва да стане същинско дружество с ограничена отговорност. Не са предвидени никакви ограничения във времето. Посочено е само каква част от печалбата трябва да се отделя годишно за влагане в законоустановен резервен фонд с цел повишаване на първоначалния капитал и постигането на минималната граница за ООД - 25 000 евро. Това е една четвърт от годишната печалба, намалена със загубите от предходната година.
Дружеството на предприемачите не става автоматично дружество с ограничена отговорност, ако образува достатъчно висок резервен фонд. Едва тогава, когато се вземе решение за увеличаване на капитала до 25 000 евро (според немското право това става от нотариуса) и увеличението се впише в търговския регистър, може да се използва добавката “ООД” в търговската фирма.

6. Дружеството на предприемачите подлежи на вписване в търговския регистър. Преди регистрацията то не съществува като правен субект. Може да се сключи подготвителен договор. Затова преди регистрацията във фирмата на дружеството се поставя добавката - “в учредяване”.

7. Дружеството на предприемачите е по своята правна същност юридическо лице и то става правосубектно в момента на вписването му в търговския регистър. То е вид капиталово дружество и има корпоративен характер или може да бъде еднолично. Неговите правни възможности не са ограничени. То може да бъде съдружник или акционер в други дружества, да участва в учредяването на търговски дружества, дори да стане съдружник в друго дружество на предприемачите с ограничена отговорност. Възможно е изграждането на холдинг с участието на дружество на предприемачите. Във всички случаи обаче трябва да се имат предвид изискванията за образуване на задължителния резервен фонд, който е специфичен само за новата модификация на ООД-то, и по този начин да се ограничат възможностите за разпределение и за изразходване на печалбата му.

8. Няма пречки дружеството на предприемачите да се преобразува в друг вид дружество, както и персонално или капиталово дружество да се преобразува в дружество на предприемачите.

9. В заключение следва да се подчертае още един път, че дружеството на предприемачите с ограничена отговорност не е самостоятелен, нов вид дружество, не е самостоятелна правна форма, а е специален вариант на дружество с ограничена отговорност. Затова за него важат всички разпоредби на немския Закон за дружествата с ограничена отговорност. Специалните и различните правила се съдържат само в пар. 5а от същия закон. Те се свеждат до следните положения:
Първо, дружество, което се създава с първоначален капитал, който е по-малък от минималния размер на дружество с ограничена отговорност, трябва да въведе във фирмата си, в отклонение от пар. 4, означението “дружество на предприемачите (с ограничена отговорност)” или съкратено “ДП (с ограничена отговорност)”.
Второ, вписване в търговския регистър може да стане едва тогава, когато основният капитал бъде изплатен в пълен размер. Не се допускат непарични вноски.
Трето, в баланса на годишния финансов отчет се включва по силата на закона резервен фонд, в който се отделя една четвърт от намалената със загубите от предходната година годишна печалба.
Четвърто, печалбата се използва само за определени в закона цели.
Пето, ако дружеството увеличава основния си капитал така, че да достигне или надхвърли изискването за минимален капитал на дружество с ограничена отговорност, за него важат само и единствено правилата за ООД, т.е. то става едно същинско дружество с ограничена отговорност.

10. Предимствата на новата правна уредба на ООД в немското право са очевидни.
Най-напред те се изразяват в обстоятелството, че не е необходимо да се внася основният капитал още при учредяване на дружеството.
На второ място, разноските по учредяването не са големи.
На трето място, запазва се най-голямото предимство на капиталовите дружества - ограничената отговорност на съдружниците.
На четвърто място, може да се създаде и от едно (включително и) физическо лице.

Проф. д-р Поля ГОЛЕВА
_______________
1 По информация от Recht kurzweilig. Unternehmesgesellschaft als Alternative zur Limited. In: http://ginasbusiness.wordpress.com.
2 Вж. Roth, G., H. Fitz. Unternehmensrecht, 2006, Innsbruck, S. 235.
3 В този смисъл вж. Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschraent) - UG. In: www.muster-protokol.de.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...