Меню

Възможно ли е един и същи правен субект да бъде посочен като подизпълнител в офертите на няколко от участниците в процедурата?

Законът за обществените поръчки дава право на лицата, които заявяват желанието си да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки, да използват както собствения си капацитет, така и да използват помощта на подизпълнители. Всяка оферта трябва да съдържа подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители. Изискването, което законът поставя към участниците, които ще ползват подизпълнители, е да ги обявят при подаване на офертите си, като представят към тях документи, доказващи собствената им годност за участие в процедурата, така и документите, доказващи годността на техните подизпълнители.
Не са налице ограничения нито за броя на подизпълнителите, които могат да се използват, нито за техния дял в изпълнението на обществената поръчка. Единственото ограничение е лица, които са посочени като подизпълнители в офертата на даден участник, да не подават самостоятелна оферта. В този смисъл не може да се приеме, че е недопустимо едно лице да фигурира като подизпълнител в офертите на няколко от участниците в една процедура, тъй като такава забрана не е предвидена.

Допустимо ли е отстраняването на подизпълнител в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако същият не отговаря на поставените от възложителя изисквания за годност?

Законодателят е предвидил, че подизпълнителите трябва да отговарят на всички условия за годност, поставени от възложителя към участниците в процедурата. Подизпълнителите удостоверяват съответствието си с условията по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, както и с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация чрез представяне на съответните документи.
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, който:

-  е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК);
  • подкуп по чл. 301-307 НК;
  • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а НК;
  • престъпление против собствеността по чл. 197-217 НК;
  • престъпление против стопанството по чл. 219-252 НК.

-  е обявен в несъстоятелност;
-  се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националното си законодателство.
Тези обстоятелства се отнасят до всеки участник във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка. Наличието дори на едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП е абсолютна пречка дадено лице да бъде участник в процедура за възлагане на обществена поръчка. С тази декларация участникът гарантира в хода на процедурата, че отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 ЗОП.
В офертата се включват декларации, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, само в случай че възложителят в обявлението за обществената поръчка е посочил, че няма да допуска в процедурата участник, който:

-  е в открито производство по несъстоятелност, е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по чл. 740 от Търговския закон или се намира в подобна процедура по националното си законодателство, включително когато дейността на участника е под разпореждане на съда или той е преустановил дейността си;
-  е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
-  има парични задължения към държавата или към община, съгласно чл. 162 ДОПК, установени с влязъл сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
В офертата следва да се представят декларации, които удостоверяват, че членовете на управителните или контролните органи на участника (когато е юридическо лице) или временно заемащите такива длъжности не са “свързани лица” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
С тези декларации участникът удостоверява съответствието си с изискването на чл. 47, ал. 5 ЗОП.
Декларации за посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП се представят и от подизпълнителите, ако такива е заявено, че ще участват при изпълнението на обществената поръчка.
Същите се прилагат към офертата на участника, който е посочил, че ще ползва подизпълнители.
Подизпълнител, който не отговаря на изискванията за годност, поставени към участниците в процедурата, не може да бъде отстранен на самостоятелно основание, тъй като няма качеството “участник”. Когато подизпълнител не съответства на изискванията за годност, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може да предложи за отстраняване самия участник, но не и подизпълнителя му.
Следва да се има предвид, че в хода на процедурата съответствието с условията на чл. 47, ал. 1 и 2 ЗОП подлежи на доказване с декларации. Това важи както за участниците, така и за техните подизпълнители.

При сключване на договор за обществена поръчка необходимо ли е и подизпълнителите да представят документи от компетентните органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки?

При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка само определеният за изпълнител участник трябва да потвърди съответствието си с условията по чл. 47, ал. 1 и 2 ЗОП чрез представяне на документи от компетентните органи. Неизпълнението на това задължение е пречка за сключване на договора за обществена поръчка. Подлежи на санкция възложител, който сключи договор с избрания за изпълнител на поръчката, без същият да е представил съответните документи. Законът не поставя изискване при сключването на договор за обществена поръчка лицата, които са заявили съгласие за участие като подизпълнители, да представят документи от компетентните органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 ЗОП. В тези случаи непредставянето от страна на подизпълнителите на тези документи не може да представлява пречка за подписване на договора, нито да е основание за налагане на санкции на възложителя. Изключение от тази хипотеза е налице, когато делът на участие на подизпълнителите в конкретна поръчка е значителен и възложителят поиска доказателства за декларираните от тях в хода на процедурата обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 ЗОП. Подобни искания на възложителя обаче не могат да обосноват неговия отказ да сключи съответния договор за възлагане на поръчката.

Десислава ЕМИЛОВА, юрист

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...