Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 03

Нови законодателни мерки за защита, съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците

1. Съгласно § 1, т. 45 от Закона за здравето (ЗЗ) извънредната епидемична обстановка е бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите. Извънредната епидемична обстановка винаги е ограничена със срок. Обявяването й, както и нейната отмяна, се извършва с решение на Министерския съвет (чл. 63, ал. 2 ЗЗ). За срока на извънредната епидемична обстановка министърът на здравеопазването може да издава актове, с които се ограничава извършването на определени дейности или достъпа до определени места. Компетентните органи могат да налагат и извършват изолация или карантина на определени лица с цел ограничаване разпространението на болестта. Всички тези актове на органите на властта могат да имат отражение върху сключването или изпълнение на сделките, както и спрямо отговорността на длъжника за неизпълнение на договора.

1.1. Освен в Закона за здравето, конкретни разпоредби, свързани с извънредната епидемична обстановка се съдържат в специалния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (по-долу само ЗМДВИППП). Някои от разпоредбите на ЗМДВИППП засягат договорните отношения при действието на извънредна епидемична обстановка.

2. Относими разпоредби към сключването и изпълнението на сделки по време на извънредната епидемична обстановка се съдържат в:

2.1. Член 13, ал. 1 ЗМДВИППП, който допуска по време на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна да не се прилага Законът за обществените поръчки при сключване на договори за доставка на определен вид стоки и услуги....

............

Д-р Георги ХОРОЗОВ, адвокат

__________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 03/2021 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...