Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 02

Последните изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), приети по силата на § 14 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража („Държавен вестник“, бр. 105 от 11.12.2020 г.), въведоха принципно нови процесуални разрешения в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица при Агенцията по вписванията за вписване, заличаване или обявяване на актове в търговския регистър. Същите се отнасят до легитимацията на жалбоподателя, процесуалните правила за съдебното производството и разпределението на отговорността за разноските, направени в същото.

Легитимация на жалбоподателя

Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не очертава кръг от лица, легитимирани да обжалват отказите, постановени от длъжностните лица по регистрацията. Преди изменението на закона от „Държавен вестник“, бр. 105 от 11.12.2020 г., както и понастоящем процесуалната легитимация на жалбоподателя следва материалноправната такава. Същата по необходимост се предпоставя от наличието на правен интерес, с оглед на което легитимирано да обжалва постановения отказ е лицето, което в качеството си на заявител в регистърното производство не е получило целения правен резултат - вписване заличаване или обявяване на обстоятелства в търговския регистър. Това принципно положение остава непроменено и след последните изменения на закона, поради което легитимацията на жалбоподателя в производството по чл. 25, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ се обосновава от наличието на две кумулативни предпоставки:

..............

Бистра НИКОЛОВА, съдия

______________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2021 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...