Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 09

В последните месеци сме свидетели на чести допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които са продиктувани от необходимостта да бъдат отразени всички съществени елементи от новата електронна платформа за повеждане на процедури. Извън тези, безспорно актуални, теми на възлагането обаче, остават и редица въпросиq свързани с правилното и унифицирано прилагане на вече действащите разпоредби на закона.

Една от темите, която задържа фокуса на вниманието на правоприлагащите страни, е разпоредбата на чл. 104, ал. 5 ЗОП, която предвижда възможността възложителят да изисква допълнителна информация и разяснения по вече представени в офертата данни, както от участниците, така и от трети лица.

Съгласно цитирания нормативен текст се предвижда, че „При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците“.

.....

Цветелина ВАСИЛЕВА, експерт по обществени поръчки

_____
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...