Меню

В бр. 77 и 78 на „Държавен вестник“ от 2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, издадена от министъра

на правосъдието на основание чл. 31 от Закона за търговския регистър и юридическите лица с нестопанска цел. С тези промени подзаконовата уредба на търговската регистрация се привежда в съответствие с новите положения в Закона за търговския регистър и юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРЮЛНЦ), в материалните закони относно правното положение на юридическите лица и в режима на особените залози. Въпреки че голяма част от новите текстове са технически по своя характер, някои детайли в уредбата са съществени и заслужават внимание, тъй като Наредба № 1 от 2007 г. е завършващият нормотворчески акт, който осигурява приложението на законовите норми, регламентиращи регистърната реформа.

Информационна система за юридическите лица с нестопанска цел

Значителна част от измененията и допълненията в Наредба № 1 от 2007 г. е посветена на новата функция на регистъра - да бъде база данни, съдържаща релевантната информация относно юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Стриктно погледнато и по аргумент от чл. 2 ЗТРЮЛНЦ и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 2007 г., става въпрос за два регистъра за две различни категории юридически лица - регистър на търговците и регистър на ЮЛНЦ, за воденето на който е налице специалното основание по чл. 17 ЗЮЛНЦ. Двата регистъра са обединени в обща електронна база данни, а осигуряването на дейностите по водене, съхраняване и достъп до регистрите се осъществява от една и съща административна структура - Агенцията по вписванията. Общата платформа означава еднотипно управление на регистрите на търговците и ЮЛНЦ, еднакъв стандарт относно реда и регистърните процедури, както и симетричност във функционалностите на системата, управляваща базата данни.

Подходът, при който регистрацията на търговците и регистрацията на ЮЛНЦ са уредени в общ закон и обща наредба по прилагането му, дава възможност основните принципи на търговския регистър - публичност, насърчаване на електронното заявяване, бързина, процесуална икономия и еднакви критерии при равни условия по закон - да бъдат водещи и при регистърните процедури относно ЮЛНЦ. В тази посока изменената Наредба № 1 от 2007 г. съдържа ясно разписани текстове. Например - чл. 3, ал. 2 и 3 относно публичния и общодостъпен характер на вписванията и електронното дело, чл. 92 относно регистърните действия на длъжностното лице по регистрацията в случаите, в които са налице предпоставките за вписване на обстоятелство или обявяване на акт, чл. 92а относно даването на указания за отстраняване на нередовности в заявлението и приложените към него документи, глава пета относно достъпа до регистъра и т.н. Процедурите за ЮЛНЦ ще се ползват и от други стандарти и функционалности, чието практическо действие вече е проверено в работата на търговския регистър. Сред тях са например правилата за защитата на личните данни. По отношение на ЮЛНЦ тези правила намират израз във всички нови текстове от Наредбата, изброяващи документите, които следва да се прилагат към заявленията за вписване на обстоятелства или обявяване на актове. В тези случаи заявителите следва да представят документите с пълно съдържание и отделно във вид със заличени лични данни, които не се изискват по закон. Освен това, общото условие за представяне на декларация за истинност на заявените обстоятелства и обявените актове по чл. 13, ал. 3 ЗТРЮЛНЦ вече се отнася и за процедурите относно ЮЛНЦ. По идентичен начин ще се осъществява запазването на фирмите на търговците и наименованията на ЮЛНЦ, във връзка с което в Наредбата са разписани изменения в раздел IV от глава трета.

Що се отнася до започването, движението и приключването на регистърните процедури, то и тук регламентацията предвижда еднотипно функциониране на регистъра на търговците и регистъра на ЮЛНЦ. Кратките срокове за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията са общоустановени за всички процедури, независимо по отношение на кой вид юридическо лице се отнасят (чл. 19, ал. 1 ЗТРЮЛНЦ). По еднакъв начин е уредена в Наредба № 1 от 2007 технологията на произнасянето, когато по партидата на търговеца, сдружението или фондацията има постъпили няколко заявления. Водещо е правилото за разглеждане на заявленията или служебно изпратените документи по реда на постъпването, от длъжностно лице по регистрацията, определено на случаен принцип (чл. 90, ал. 1 и 3 от Наредбата). Систематичното място на спирането на регистърното производство също е в общите положения - чл. 19, ал. 5 ЗТРЮЛНЦ и чл. 90, ал. 6 от Наредба № 1 от 2007 г. Това означава, че спирането вече ще бъде приложимо за ЮЛНЦ при специалните условия на чл. 536, ал. 3 ГПК, според който следва да е налице една от предпоставките за спиране по чл. 536, ал. 1 ГПК и заедно с това да са изпълнени условията за издаване на искания акт.

При определянето на срока, в който лицата са длъжни да заявят пред регистъра обстоятелствата, подлежащи на вписване, и да представят актовете, подлежащи на обявяване, се наблюдава специфика, когато регистърната процедура се отнася до юридически лица с нестопанска цел. Според чл. 6, ал. 2 ЗТРЮЛНЦ срокът за заявяване е 7-дневен от възникване на обстоятелството, съответно приемането на акта, подлежащ на обявяване, освен ако в закон не е предвидено друго. Такова, различно от общата норма, предвиждане е налице в ЗЮЛНЦ - съгласно чл. 18, ал. 5 срокът за сезиране на регистърния орган е едномесечен от възникването на обстоятелството, съответно приемането на документа. Безспорно е, че специалната норма дерогира общата и ще се прилага в случаите, в които се поставя въпросът за отговорността за неизпълнение на задълженията, свързани с регистрацията на сдруженията и фондациите.

Промяната в естеството на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от охранително производство пред окръжния съд по седалището на лицето, в административно производство пред Агенцията по вписванията, е свързана с предвиждането на специални изисквания за обявяване на документи относно ЮЛНЦ. Съгласно чл. 18, ал. 2 ЗЮЛНЦ в регистъра се обявяват: решенията за учредяване на юридически лица с нестопанска цел, уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите, решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел, както и докладът за дейността на лицата, определени за извършване на общественополезна дейност. Освен това, чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ предвижда поканата за общото събрание на членовете на сдружението да се обявява в регистъра, освен ако в устава не е предвиден друг ред за съобщаване на поканата. С оглед на това ново положение, в чл. 61, ал. 2 от Наредба № 1/2007 г. изброените категории актове се посочват като актове, които се процедират за обявяване с попълнен стандартен образец на заявление Г1.

В ЗЮЛНЦ не се съдържа подробна уредба на реда за провеждане на общите събрания на сдруженията и заседанията на управителните съвети. Но в Наредба № 1 от 2007 г. са изброени минимално изискуемите документи, които следва да бъдат приложени към заявлението за вписване на промени, произтичащи от решенията на посочените органи. С оглед на това, ЮЛНЦ ще трябва да имат предвид, че ако не са съставили посочените в Наредбата документи или документите не съдържат описаните в Наредбата реквизити, ще бъдат съществено затруднени да удостоверят пред регистъра възникването на обстоятелствата, които са заявили за вписване или приемането на актовете, които са представили за обявяване. Така например, решението на общото събрание на сдружението следва да е отразено в протокол, подписан от ръководещия събранието и от протоколчика (чл. 33р, т. 1 от Наредба № 1 от 2007 г.). За участващите в събранието членове следва да се представи списък, със саморъчните подписи и приложени пълномощни, ако някои от присъстващите гласуват по пълномощие (чл. 33р, т. 6 от Наредба № 1 2007 г.). Представя се и поканата за събранието, но ако вече е обявена в регистъра в изпълнение на чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, изискването за представяне на поканата отпада.

При управителните органи протоколът трябва да е подписан от присъстващите членове. В случай че се прилага чл. 32, ал. 3 ЗЮЛНЦ и за присъстващ се счита член на управителния съвет, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, това обстоятелство се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

В наредбата подробно са регламентирани видовете и съдържанието на стандартизираните заявления за вписване на учредяването на двата вида ЮЛНЦ - сдружения и фондации, за вписване на клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ и за промени относно вписаните обстоятелства. Това са съответно раздели XIж, XIз и XIк. В раздел XIи е получила обособена уредба регистрацията на народните читалища, които съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища са юридически лица с нестопанска цел, традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. За регистрация на преобразуването на ЮЛНЦ също е разписан самостоятелен раздел - XIXб. Следва да имаме предвид, че ЗЮЛНЦ е лаконичен относно реда и условията за преобразуване на сдруженията и фондациите, като само определя видовете преобразуване, органите, компетентни да вземат решение относно преобразуването и свободата на членовете да изберат към кое от новообразуваните или приемащи ЮЛНЦ да се присъединят. За разлика от преобразуването при търговските дружества, не са налице изисквания за финансови и икономически проверки, спазване на стандарти за членство и запазване на капитала. Затова и Наредбата не установява изискване за представяне на документи по тези въпроси, както и за предварително оповестяване на началото на процедурата по преобразуване. Положителното е, че на основата на лаконичната уредба, Наредба № 1/2007 изброява приложенията към заявленията за вписване на преобразуването, като съвсем прагматично се ограничава до решенията на компетентните органи, новите устройствени актове и изискуемите документи относно новите лица - членове на органите за управление. Ще възникне въпросът дали решенията за преобразуване подлежат на самостоятелно оповестяване, предвид факта, че се отнасят до промени в обстоятелства относно ЮЛНЦ, както и дали следва да се прилагат доказателства за редовното свикване на събранията на членовете на сдруженията, съответно - за удостоверяване на редовното приемане на решения за преобразуване от органите на фондацията. Отговорът би следвало да е положителен и за двата въпроса, като за разлика от вписването на преобразуването на търговците, решенията за участие в този вид трансформация на ЮЛНЦ не подлежат на предварително оповестяване, а само при вписване на преобразуването.

Уредена е и технологията на пререгистрацията на ЮЛНЦ, заварени при влизане в сила на промените в закона, които въвеждат електронния регистър на сдруженията и фондациите. Функционирането на регистъра във връзка с пререгистрацията и миграцията на данните от съдилищата към Агенцията по вписванията е регламентирано в преходни разпоредби, тъй като те ще имат временно значение и приложение до края на 2020 г., когато изтича законовият срок за пререгистрация. В синхрон с влизането в сила на измененията в ЗЮЛНЦ, коментираните дотук изменения и допълнения на Наредба № 1 от 2007 г. влизат в сила на 01.01.2018 г.

Първичен регистър за особени залози и оповестяване на продажбите и разпределенията по Закона за особените залози (ЗОЗ)

Друга голяма група изменени и допълнени текстове в Наредба № 1 от 2007 г. отразява новите положения в материята на особените залози и по-конкретно - относно особения залог на дружествен дял и на търговско предприятие. За тези две категории имущества вписването на залога в търговския регистър е първично вписване и промените в ЗОЗ, публикувани в ДВ, бр. 105 от 2016 г., следва да бъдат съобразени при воденето, съхраняването и достъпа до регистъра. Последната законодателна намеса в режима на особените залози въведе изискване за съгласие на заложния кредитор при извършване на разпоредителни сделки от залогодателя извън обикновената дейност (чл. 8, ал. 3 ЗОЗ), при вписване на следващ залог върху заложеното имущество (чл. 14, ал.1 ЗОЗ), при преобразуване на залогодателя (чл. 21, ал. 5 ЗОЗ) и при пристъпване към изпълнение на кредитор с последващ залог (чл. 32, ал. 5 ЗОЗ). В тези случаи съгласията подлежат на вписване в търговския регистър, което е съобразено в Наредбата със съответни допълнения в текстовете, уреждащи заявленията и приложенията към тях (чл. 40-45 от Наредба № 1 от 2007 г.).

В чл. 45 от Наредба № 1 от 2007 г., досегашната ал. 5, посочваща какви документи се представят при вписване на промяна на управителя, който се назначава при пристъпване към изпълнение върху търговско предприятие, е изменена и систематично преместена като ал. 7. Добавени са нови приложения към заявлението, свързани с новите изисквания към управителя на предприятието, срещу което се изпълнява, а именно - да има икономическо или юридическо образование, опит поне 5 години, да не се намира в определени връзки с длъжника и кредитора. Изпълнението на посочените условия се проверява от длъжностното лице по регистрацията в хода на регистърната проверка по вписване на управителя. Наредбата предвижда наличието на предпоставките за вписване да се установява с декларация от лицето. Добавено е и изискване за представяне на копие от застрахователната полица, удостоверяващо, че управителят е сключил застраховка за професионална отговорност, което също е новост в правното положение на управителя. Прави впечатление, че от Наредбата е отпаднало предишното изискване за представяне на образец от подписа на лицето при първоначално вписване на управител по ЗОЗ и при промяна на управителя. Възниква въпросът дали подобен образец от подписа е необходим за осъществяване на регистърната процедура. С последните изменения на ЗОЗ процедурата по изпълнение върху търговското предприятие на залогодателя включва много по-съществени правомощия на управителя, назначаван при пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество. На практика той замества изцяло органите на управление на заложния длъжник, тъй като съгласно чл. 46, ал. 6 ЗОЗ с вписването на управителя на предприятие в търговския регистър се прекратяват правомощията на органите на залогодателя - юридическо лице. Залогодателят се лишава от право да управлява и да се разпорежда със заложеното имущество. Залогодателят се представлява и управлява от управителя. Тази нова роля на управителя на предприятието, по отношение на което е започнало изпълнение по ЗОЗ, е свързана с широк кръг правоотношения с трети лица, с които управителят ангажира предприятието на длъжника. В тази връзка, необходимо е да се осигури публичност и общодостъпност на образеца от подписа на управителя както в интерес на третите лица, така и в интерес на предприятието на търговеца. Би следвало да се приложи по аналогия режимът относно управителя при търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел и образец от подписа да се изисква, въпреки че в чл. 46 ЗОЗ това не е изрично предвидено.

За разлика от текстовете относно регистрацията на ЮЛНЦ, които ще действат ефективно от 01.01.2018 г., откогато влиза в сила и основният корпус от норми относно тях на ниво закон, обсъдените законови промени относно особените залози са вече действащи от 30.12.2016 г. В тази връзка се предвижда изменената наредба да влезе в сила от датата на обнародването на промените в ДВ - 26.09.2017 г.

Важно е да бъдат отбелязани и допълненията в Наредба № 1 от 2007 г., с които се осигурява изпълнението на новите текстове на ЗОЗ относно публичното оповестяване на действията по изпълнение върху заложеното имущество. Съгласно чл. 37, ал. 3 ЗОЗ при продажбата заложният кредитор е длъжен да положи грижата на добър търговец и да обяви в съответния регистър, че продава заложеното имущество, както и условията за продажбата му. В тази връзка Наредбата регламентира подробно обявленията, свързани с изпълнението върху търговско предприятие и върху дружествен дял - чл. 61, ал. 2, т. 27. Съответно, в т. 28-30 от чл. 61, ал. 2 от Наредба № 1 от 2007 г., се регламентира обявяването на актовете, свързани с разпределението - списъкът на лицата, имащи правата по чл. 39, ал. 1 ЗОЗ, окончателният списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество по чл. 39, ал. 4 ЗОЗ, както и разпределението на сумите, получени от изпълнението върху заложеното имущество. Тези текстове от Наредбата влизат в сила от 01.09.2018 г.

Вписване и обявяване във връзка с производствата по стабилизация

Считано от 01.07.2017 г. влиза в сила новата част пета на ТЗ, приета с § 19 на ЗИД ТЗ (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), с която се урежда съдебното производство по стабилизация на търговец. Съгласно легално установената в чл. 761 ТЗ цел, процедурата има задача да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца. Тъй като производството по стабилизация засяга интересите на широк кръг лица - длъжника и свързаните с него лица, кредиторите и т.н., законодателят предвижда и правила за осигуряване на публичност на информацията относно търговците, преминаващи през процедура по стабилизация. Съобщение за подадената молба за стабилизация, приложеният към нея списък на кредиторите, определението за откриване на производството, както и всички определения на съда, постановявани в хода на производството, подлежат на обявяване в търговския регистър по партидата на търговеца. Освен това, призоваването и съобщенията във връзка със стабилизационната процедура също се извършват чрез обявяване в търговския регистър. На вписване в регистъра по партидата на търговеца подлежат ограниченията върху дейността му, които съдът налага с определението за откриване на производството по стабилизация, или по-късно, както и данните за довереното лице, проверителя и надзорния орган по изпълнението на плана за стабилизация (чл. 767 ТЗ).

Във връзка с новото производство по отношение на търговци, които изпитват финансови затруднения, Наредба № 1 от 2007 г. идентифицира документите, които подлежат на обявяване в търговския регистър и ги посочва на систематичното им място в чл. 61, ал. 2, т. 31-42. Предвиждат се и полетата за вписване на ограниченията на разпоредителната власт на длъжника, прекратяването на производството и основанията за това, както и задължителната добавка към фирмата на търговеца, указваща, че е в производство по стабилизация. Вписванията и обявяванията по повод стабилизационната процедура се извършват на основание актовете по чл. 14 ЗТР.

Изложеното дотук представя само основните промени, въведени в Наредба № 1 от 2007 г., с цел осигуряване на поетапното влизане в сила на измененията в относимите материални закони. Детайлният прочит на Наредбата би разкрил и други изменения и допълнения, които следва да се имат предвид в хода на конкретните регистърни действия или при ползването на публично достъпната информация в регистъра.

Д-р Нели МАДАНСКА

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...