Меню

Правилник за прилагане на ЗОП и Тарифа за таксите при обжалване пред КЗК и ВАС

Приемането от Народното събрание на изцяло нов Закон за обществените поръчки (ЗОП) породи нуждата от разработването и на правилник за прилагането му. Правилникът за прилагане на ЗОП (ППЗОП) е приет с постановление на Министерския съвет на основание § 26, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗОП. Със същото Постановление № 73 от 05.04.2016 г. Министерският съвет одобри Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд. Двата акта са обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 28 от 08.04.2016 г.

Възложителите и изпълнителите, както и всички организации и граждани, които следят критично процесите в този така деликатен сектор на държавното управление, могат да намерят в текстовете на правилника основа за размисъл по важни и актуални въпроси във връзка с разглежданата материя. Изясняването на редица нововъведения в законовата уредба ще окаже безценна помощ в ежедневната работа по прилагане и тълкуване на действащите правила.

ППЗОП пояснява как възложителят да постъпи при подготовката на процедурата, както и когато прилага някои от най-разпространените изключения от приложното поле на ЗОП. Разгледани са изискванията за оповестяване на дейностите от страна на възложителя в цялостния процес по осъществяване на възлагането и други специфични въпроси, свързани с подготовката и провеждането на процедурите за обществени поръчки. Конкретизирането на законовата уредба продължава в логическа последователност и по отношение на етапите след приключването на процедурата за обществена поръчка. Отделено е място на съгласуването на действията на двете страните по сключването на договора, съответно на рамковото споразумение, както и на последващото обособяването на досие на обществена поръчка. Друга част от разпоредбите са валидни при наличието на специфични предпоставки, които налагат преминаването към специални правила за възлагане. Това са хипотезите на т. нар. запазени поръчки, процедурата конкурс за проект, поръчките, възлагани от секторни възложители, и тези с предмет, свързан с отбраната и сигурността. Всички страни в процеса по възлагане занапред многократно ще прибягват до правилата за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност, които по своя замисъл са предназначени за изпълнение преди всичко от местни лица. Ползването на информационните ресурси, поддържани от Агенцията по обществени поръчки (АОП), както и възможността поръчката да бъде обект на предварителен контрол, предполага запознаване с указаните в ППЗОП ред и условия за изпълнението на нейните функции. Специално внимание трябва да бъде отделено от възложителите на темата за вътрешния контрол и посоченото в ППЗОП минималното съдържание на вътрешните правила, разработвани и приемани от публичните възложители с цел управление на цикъла на обществените поръчки. В края на нормативния акт са формулирани административнонаказателните разпоредби, но правилното прилагане на предходните части от правилника би трябвало да гарантира отсъствието на личен опит от лицата, на които е поверено организирането на обществените поръчки.

По отношение на субектите в процедурите ППЗОП урежда въпроса кога и при какви условия клоновете на юридически лица могат да участват самостоятелно в процедурите за обществени поръчки. Регламентиран е и начинът за възлагане на обособени позиции по индивидуалната им стойност, когато възложителят се позовава на правото си да отдели малка част от поръчката и да я възложи отделно. В глава трета от ППЗОП са развити конкретните правила относно условията, при които може да се прилага т. нар. in-house възлагане.

Изготвянето на График за възлагане на поръчките, от който се установява приложимият ред на възлагане и видът на процедурата, както и времетраенето на основните дейности в процеса на подготовката, възлагането и изпълнението на съответния договор, се извършва на основание чл. 26, ал. 1 ППЗОП. Изчисляването на сроковете е регламентирано в чл. 28 ППЗОП. Сроковете, които се броят в дни след определено действие или събитие, започват от деня, следващ деня на настъпване на действието или на събитието. Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която да се извърши съответното действие. По правило последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за електронна обработка, срокът изтича в 24,00 часа на този ден, ако става дума за системи, които работят без прекъсване. Когато системата работи с прекъсване, възложителят определя като краен срок да се счита приключване на работното време или по-късен момент в съответния ден.

Във връзка с въведените за пръв път в българското законодателство пазарни консултации, като подготвителни действия преди откриването на процедурата, ППЗОП детайлизира начина на оповестяване от възложителя на информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП. По този начин се цели изясняване на обстоятелства, свързани с подготовката на документация за обществена поръчка с участието на външни лица. Въведено е задължение за опазване на тайна по отношение на лицата, които участват при подготовката на документация за обществена поръчка. Те са длъжни до откриване на процедурата да пазят в тайна всички узнати данни и обстоятелства. Като гаранция за обективно протичане на оценяването на офертите е установена забрана пълнотата и начинът на представяне на информацията в изискани от възложителя планове и графици да се използва като показател за оценка на офертите.

При предварителния подбор в рамките на общо шест вида процедури, изброени в ППЗОП, възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта. Забраната важи за следните процедури: ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, партньорство за иновации.

Специфично изискване е предвидено в чл. 37 ППЗОП относно кандидат или участник - обединение, което не е юридическо лице. Възложителят може да изиска от съответния кандидат или участник да определи партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка. Той може да поиска уговарянето на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство, както и представянето на копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението и разпределението на отговорността между тях, както и кои дейности ще изпълнява отделен член на обединението.

Както е указано в чл. 39, ал. 2 ППЗОП, заявленията за участие включват задължително следните документи:
1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
3. копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на кандидат или от участник - обединение, което не е юридическо лице, както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП офертата се състои от техническо предложение и ценово предложение. Ценовото предложение включа предложението на участника относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение. Техническото предложение съдържа няколко документа:
1. упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
4. декларация за срока на валидност на офертата;
5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
6. мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
7. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Уточнен е кръгът на лицата, за които наличието на влязла в сила присъда, наказателно постановление, съдебно решение по смисъла на българското законодателство или на аналогичен акт на чуждестранен компетентен орган с данни за определени деяния представлява основание за задължително отстраняване от участие. Ако по отношение на тези лица бъде установен опит за непозволено влияние или получаване на информация, както и при представяне на подвеждаща информация, съответното обстоятелство е основание за незадължително отстраняване. Принципът е, че това са всички лица, чиито статут им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието, т. е. имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Следователно при юридическите лица това са лицата, които ги представляват, както и лицата, които са членове на управителни и надзорни органи. В хипотезата на участие на едноличен търговец изискванията важат по отношение на физическото лице - търговец.

Специфични изисквания са въведени относно действията на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път. Правилата се подчиняват на принципа за осигуряване на документална проследимост по отношение на действията на комисията. При подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Получените заявления за участие или офертите се предават с протокол на председателя на комисията по чл. 51 ППЗОП. Принципът е, че опаковката трябва да съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Изключение е предвидено при провеждането на открита процедура и на публично състезание с т. нар. реверсивно действие. В тези случаи, които са регламентирани от разпоредбите на чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 ЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. В случаите по чл. 104, ал. 2 ЗОП (за откритата процедура) или на чл. 181, ал. 2 ЗОП (за публично състезание) оценката на техническите и ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на предварителния подбор. В чл. 61 ППЗОП е указана последователността на действията на комисията при възникването на такава ситуация. Особеното е, че комисията първо оценява съгласно избрания критерий за възлагане офертите, които съответстват на предварително обявените условия, а едва след това проверява тези вече оценени оферти за съответствието им с изискванията за личното състояние и съобразно критериите за подбор. Офертите се разглеждат в низходящ ред спрямо получените оценки. Разглеждането продължава до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които биват класирани на първо и второ място. Останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

С цел подобряване на планирането на дейността на комисията за провеждане на процедурата е поставено изискване за определен времеви интервал между обявения час за отваряне на заявленията за участие или на офертите и уведомлението за промяна в информацията за провеждането на съответното публично заседание. Изискването е да има интервал от най-малко 48 часа. Заседанието за отваряне на ценовите предложения също се обявява не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. Няма промяна в правилата относно поредността на действията на комисията. Комисията приключва заседанията си с изготвянето и подписването на доклад за резултатите от своята работа. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки. Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.

Полина ЦОКОВА, юрист

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...