Sidebar

Меню

Съгласно ПЗР на ЗТР непререгистрираните дружества, в периода 31.01.2015- 31.01.2017 г., се считат за дружества с прекратена търговска дейност, но които все още не са заличени от ТР. За тези дружества не е предвидена изрична законова възможност да бъдат служебно пререгистрирани - аргумент от противното - чл. 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗТР. Тези дружества ще се смятат за заличени едва след 31.01.2017 г.
Законодателят изрично предвижда, че търговските дружества ще се считат (ex lege) за заличени след 31.01.2017 г. само ако не са пререгистрирани до този момент. Въпреки че граматическото тълкуване на тази разпоредба предполага възможност за пререгистрация до 31.01.2017 г., в закона не е предвиден изричен правен способ за извършването на пререгистрацията на търговските дружества с прекратена търговска дейност в периода 2015-2017 г.

Налице е празнота в правото. В този случай се прилагат разпоредбите на Закона за нормативните актове (ЗНА) - чл. 46, ал. 2 (изм. ДВ, бр. 46 от 2007 г.): „Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България“. Целта на разпоредбите на ПЗР (4-5) на ЗТР е да уреди пререгистрацията и ликвидацията на непререгистрираните търговски дружества - удовлетворение на кредиторите и разпределение на имуществото на дружеството между съдружниците, респ. акционерите.
Щом като § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТР ИЗРИЧНО предвижда, че търговските дружества ще се считат за заличени след 31.01.2017 г. само ако до този момент не са пререгистрирани, следователно законодателят допуска тяхната пререгистрация и в периода 2015-2017 г. - период, предхождащ 2017 г. Тъй като липсва предвиден ред, по който да се уредят така възникналите обществени отношения, следва, че трябва да се приложат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи. Такива подобни случаи са досегашните случаи на служебна пререгистрация от АВ (доколкото законодателят никога не е предвиждал пререгистрацията след 2012 г. да бъде извършвана от търговеца).
Нещо повече, § 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТР предвижда, че в случай на открито имущество на името на търговец, който се счита за заличен, може да бъде извършена ликвидация по реда на чл. 273, ал. 2 ТЗ. Очевидна е волята на законодателя да направи всичко възможно, за да уреди отношенията, свързани със собствеността на търговското дружество. Това е така, защото в закона не е предвидено какво се случва с имуществото, останало след като юридическото лице бъде заличено. Правило в правото е, че няма право без титуляр.

Щом като законодателят изрично предвижда възможност за уреждане на имуществото на търговското дружество дори и след 2017 г., то по аргумент от по силното основание, несъмнено следва да се допусне това и в периода 2015-2017 г., преди дружеството да бъде заличено!
Щом като АВ не може да извърши пререгистрацията служебно, въз основата на изричната разпоредба на законодателя, то несъмнено това може да бъде извършено в периода 2015-2017 г. въз основа на изрично съдебно решение.

Съгласно чл. 46, ал. 2 ЗНА във връзка с § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР заявлението за ликвидация на търговец след 31.01.2015 г. може да бъде подадено от съдружник, акционер, член-кооператор, техен наследник, член на управителен орган, търговец, в който съдружник е непререгистрирано търговско дружество или кооперация, кредитор на непререгистрирано дружество, кредитор на съдружник в непререгистрирано дружество, държавен орган и орган на местното самоуправление. На основание § 5а, ал. 6 във връзка с § 5г, ал. 1 от ПЗР на ЗТР заявителят следва да приложи удостоверение за актуално състояние, както и препис от актуалния към 31.12.2011 г. учредителен акт, дружествен договор или устав. Към заявлението трябва да се приложат още документите, необходими по силата на Търговския закон (ТЗ), както и уведомяването на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите.

Правният интерес за подаване на заявление за служебна пререгистрация и ликвидация в периода 31.01.2015 - 31.01.2017 г. може да се обоснове за търговец, който има имущество - аргумент от § 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТР. Изрична е волята на законодателя да предостави възможност на лицата, които имат налично имущество, да се разпоредят с него преди унищожаването на фирмените дела. На основание чл. 46 ЗНА във връзка с § 5а и 5г от ПЗР на ЗТР, следва да се подаде заявление по ред, установен в ПЗР на ЗТР.По силата на § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, след 31.01.2015 г., длъжностното лице ще постанови отказ за пререгистрация. Отказът може да бъде обжалван пред съответния окръжен съд. Съдът, след като съобрази действителната воля на законодателя, а именно уреждане на въпроса с останалото имущество и прилагайки принципите за тълкуване в правото и попълване на празноти, би следвало да задължи длъжностното лице по регистрация към търговския регистър при Агенцията по вписванията да пререгистрира служебно дружеството и да се осъществи процедурата по ликвидация.
Въз основа на решението на компетентния съд, длъжностното лице следва да изиска от съда по регистрацията електронни копия от съответните документи, които да се приложат в търговския регистър при Агенцията по вписванията - аргумент от § 5а, ал. 6 от ПЗР на ЗТР.
Допустимостта на служебна пререгистрация въз основа на съдебно решение, след 31.01.2015 г., може да бъде изведена и от тълкуването на § 5а, ал. 11 от ПЗР на ЗТР. Не съществува ограничение за откриване на производство по несъстоятелност преди заличаването на дружеството - 31.01.2017 г., следователно до тази дата може да се поиска откриване на производство по несъстоятелност и съдът има право да постанови акт за служебна пререгистрация! Доводи, свързани със стеснителното тълкуване на
§ 5а, ал. 2 във връзка с пар. 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗТР, а именно, че съдът може да постанови акт, с който да открие производство по несъстоятелност и да разпореди извършването на служебна пререгистрация, само в предвидения срок до 31.01.2015 г., са необосновани. Съгласно чл. 607а ТЗ производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен! Съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР дейността на непререгистриран търговец се прекратява на 01.01.2012 г. Самото заличаване на търговеца е отложено за 31.01.2017 г. До заличаването е налице правен субект - търговец, който макар и да не може да осъществява търговска дейност, е напълно възможно да изпадне в неплатежоспособност и да не може да удовлетвори своите кредитори. След като по категоричен начин се обосновава възможността за служебна пререгистрация след 31.01.2015 г., но преди 31.01.2017 г., въз основа на съдебен акт на съда по несъстоятелността, следва, че е допустимо служебна пререгистрация да бъде осъществена и въз основа на акт на съда, пред който може да се обжалва евентуалния отказ на длъжностното лице по регистрацията.
Ако се приеме, че срокът по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗТР не е обвързващ за съда, то би могло да се приеме, че той не следва да бъде обвързващ и по отношение на съдебния изпълнител. Следователно, на основание § 5в от ПЗР на ЗТР - въз основа на издаденото от съдебния изпълнител удостоверение за започнало изпълнение, може да се подаде заявление за ликвидация от взискателя по изпълнителното дело.

Михаил НАЦКИН, адвокат

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит