Меню

Изискванията към подготовката на офертите следва да са част от съдържанието на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. В тях се посочват документите, които е необходимо да се представят в офертата, както и изискванията към тяхната форма, съдържание и начин на представяне. Изискуемите документи следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно съдържанието на офертата, а така също и с обстоятелствата, които трябва да бъдат доказани, и данните, които трябва да се представят, за да може офертата да бъде оценена и класирана. Най-общо документите, които се изискват в офертата, може да се разделят на два вида:
- задължителни по закона;
- изискуеми от възложителя.
Задължителното съдържание на офертата е описано в чл. 56 ЗОП и включва:

1. Документ за регистрация на участника, а когато той е физическо лице - документ за самоличност
Текстът на чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП изисква прилагане на документ за регистрация на юридическите лица, без да е конкретизиран видът на документа, който следва да представи участникът (кандидатът), за да докаже обстоятелството, че е регистриран. Съгласно чл. 24, ал. 1 ППЗОП кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към офертите си удостоверение за актуална съдебна регистрация, а чуждестранните юридически лица представят в легализиран превод съответен еквивалентен на актуалната съдебна регистрация документ, издаден от съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
Участниците - физически лица, които нямат качеството на еднолични търговци, представят заверено копие от документа си за самоличност. Ако участникът е чуждестранно физическо лице, завереното копие от документа за самоличност следва да бъде представено в легализиран превод.
Когато в откритата процедура по ЗОП участва обединение от физически и/или юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, документите за регистрация, респективно документите за самоличност, се представят от всеки от участниците в обединението.
Честа практика е възложителите да изискват представянето на удостоверение за актуално състояние, което дава пълната информация за съответното дружество. То отразява не само че съответният търговец е вписан в търговския регистър, но и че не е заличен от него, т.е. е действащ, докато решението за съдебна регистрация съдържа данни само за първоначалното правно положение на участника (кандидата).
Във връзка с горепосочените изисквания следва да се има предвид законовата промяна на търговската регистрация, която е в сила у нас от 01.01. 2008 г. С новата правна уредба е променен характерът на регистърното производство - от съдебно в административно. Към настоящия момент вписванията на търговците и свързаните с тях обстоятелства се извършват от Агенцията по вписванията в единна централизирана електронна база данни, при условия и по ред, определени в Закона за търговския регистър.

2. Документ за гаранция за участие
ЗОП задължава възложителят да определя гаранция за участие, която трябва да се представи от участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка. Функцията на гаранцията за участие е да обезпечи сериозността на подадените от участниците оферти.
Размерът и условията на гаранцията за участие се определят от възложителя и се посочват в обявлението за обществена поръчка. Гаранцията за участие винаги е абсолютна сума - например 300 лв., която не може да надвишава 1% стойността на обществената поръчка.
Участниците сами определят формата, в която да представят гаранцията за участие, като трябва да се придържат към посочените в ЗОП възможности - парична сума (внесена по банков път или в касата на възложителя) или банкова гаранция.
Следва да се има предвид, че възложителят няма право да ограничава участниците при избора им на форма за представяне на гаранцията за участие, респективно не може да възрази срещу представената му банкова гаранция, вместо парична сума.
За да удостовери изпълнението на задължението си да предостави гаранция да участие, участникът трябва да приложи към офертата си:
а) банков или издаден от възложителя документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка, съответно нейното депозиране в брой (при избрана форма на гаранция за участие “парична сума”); или
б) оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от възложителя (при избрана форма на гаранция за участие “банкова гаранция”).

3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
а) удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;
б) годишният финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която участникът е установен;
в) информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят, посредством комисията за провеждане на процедурата, приеме за подходящ.
При участник в открита процедура по ЗОП, който е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, доказателствата за икономическото и финансовото състояние, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 ЗОП).
Когато в откритата процедура участва обединение от физически и/или юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за икономическото и финансовото състояние се представят от всеки от участниците в обединението.

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка
Такива доказателства могат да са един или няколко от следните документи:
а) списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
б) списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти и строителните обекти, въведени в експлоатация през последните 5 години; препоръките посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
в) описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
г) списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
д) образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това;
е) сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
ж) документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация;
з) декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години;
и) декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство;
й) данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството;
к) за обществените поръчки за строителство и услуги - описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението за обществена поръчка. В тази хипотеза възложителят изисква от участниците представяне на сертификати, изготвени от независими лица, удостоверяващи съответствието на участника с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва екологичната или одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.
Когато в откритата процедура участва обединение от физически и/или юридически лица, което само по себе си не е юридическо лице, доказателствата за технически възможности и/или квалификация се представят от всеки от участниците в обединението.
Участниците в процедурата могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докажат, че имат на свое разположение тези ресурси. Това правило важи и при участници - обединения на физически и/или юридически лица (чл. 51а ЗОП).
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, доказателствата за техническите възможности и/или квалификация, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 ЗОП).

5. Декларации от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, който:
- е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК);
  • подкуп по чл. 301-307 НК;
  • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а НК;
  • престъпление против собствеността по чл. 197-217 НК;
  • престъпление против стопанството по чл. 219-252 НК;

- е обявен в несъстоятелност;
- се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националното си законодателство.
Тези обстоятелства се отнасят до всеки участник във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка. Наличието дори на едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП е абсолютна пречка дадено лице да бъде участник в процедура за възлагане на обществена поръчка. С тази декларация участникът гарантира в хода на процедурата, че отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 ЗОП.
В офертата се включват декларации, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП само в случай че възложителят в обявлението за обществената поръчка е посочил, че няма да допуска в процедурата участник, който:
- е в открито производство по несъстоятелност, е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по чл. 740 от Търговския закон или се намира в подобна процедура по националното си законодателство, включително когато дейността на участника е под разпореждане на съда или той е преустановил дейността си;
- е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
- има парични задължения към държавата или към община съгласно чл. 162 ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване, или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
В офертата следва да се представят декларации, които удостоверяват, че членовете на управителните или контролните органи на участника (когато е юридическо лице) или временно заемащите такива длъжности не са “свързани лица” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
С тези декларации участникът удостоверява съответствието си с изискването на чл. 47, ал. 5 ЗОП.
Декларациите, в частта им, която се отнася до обстоятелства, свързани със самия участник, се подписват от лице, което има право да го представлява. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, които се отнасят до управителите или до членовете на управителните органи на участника, се подават декларации, които се подписват от самите лица.
Участник в открита процедура по ЗОП, който е обединение на физически и/или юридически лица, представя декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, декларациите, които са на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 ЗОП).
Декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП се представят и от подизпълнителите, ако такива е заявено, че ще участват при изпълнението на обществената поръчка.

6. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и делът на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители
Съгласно чл. 24, ал. 2 ППЗОП, когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея освен имената на подизпълнителите се посочват стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, включително обособените позиции, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
Лица, които са дали съгласие да участват като подизпълнители при конкретна обществена поръчка, не могат да подават самостоятелна оферта в същата процедура. Всеки от подизпълнителите трябва да представи документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 ЗОП.

7. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съществен елемент от офертата. Член 24, ал. 3 ППЗОП урежда допълнително изискване към съдържанието на офертата в случаите, когато предметът на обществената поръчка налага нейното изпълнение на етапи. В този случай в офертата трябва да бъдат посочени конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

8. Предлагана цена
Цената е основен параметър за изпълнение на всяка обществена поръчка, включително на тези, при които възложителят е определил като критерий за оценка на офертите “икономически най-изгодна оферта”.
Член 57, ал. 2 ЗОП поставя особено изискване за начина на представяне на този елемент от офертата. Предлаганата цена задължително трябва да се съдържа в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “предлагана цена”. Той трябва да бъде поставен в общия плик с офертата.

9. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство
Тази декларация се представя както от основния участник, подал оферта, така и от всички декларирани подизпълнители.При участник - обединение на физически и/или юридически лица, такава декларация се подава от всеки субект, включен в обединението. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, декларациите, които са на чужд език, се представят към офертата и в превод.

10. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие
Обявлението за обществена поръчка може да включва допълнителни изисквания за изпълнението на поръчката - например свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на уредените в чл. 25, ал. 5 ЗОП забрани за ограничаване на конкуренцията.
Документацията за участие също може да съдържа определени допълнителни изисквания към съдържанието на офертите. В тези случаи, за да отговарят на изискванията за пълнота и съответствие, офертите следва да включват поисканата от възложителя информация.

11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
Всяка оферта трябва да съдържа списък на включените в нея документи. С цел удостоверяване на автентичността на списъка законът изисква той да бъде подписан от участника.

Десислава МОМЧИЛОВА, юрист

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...