Меню

Начин на формиране
При първоначално вписване в търговския регистър съгласно чл. 23, ал. 2 ЗТР всеки субект на регистрация получава единен идентификационен код (ЕИК). Той е уникален и е задължителен за всички субекти, вписани в търговския регистър. ЕИК на търговеца или клона на чуждестранния търговец остава непроменен до заличаването му. АВ определя ЕИК чрез информационната система на търговския регистър.
Съгласно Наредба № 1 ЕИК на субектите, вписани в търговския регистър, е 9-значен и се получава при първоначална регистрация. При пререгистрация на търговец и клон на чуждестранен търговец негов ЕИК става кодът по БУЛСТАТ.

2. ЕИК при преобразуване на търговски дружества и при преустройство на кооперации
Търговският закон урежда следните форми на преобразуване: вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик.
При преобразуване на търговски дружества чрез вливане или сливане задължение да заяви в търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства има управителният орган на приемащото, съответно новоучреденото дружество. В случаите на преобразуване на търговско дружество чрез разделяне и отделяне това задължение е вменено на управителния орган на преобразуващото се дружество. Що се отнася до търговско дружество, което се преобразува чрез промяна на правната форма, подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество. При преобразуване на търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик задължението за вписване е на едноличния собственик.
    В зависимост от формата на преобразуване се определя получаването на ЕИК във всеки конкретен случай. Така при вливане се запазва ЕИК на приемащото дружество, при сливане се определя ЕИК на новоучреденото дружество, при разделяне се определят ЕИК на новообразуваните дружества, при отделяне се запазва ЕИК на преобразуващото се дружество и се определя ЕИК на новоучреденото дружество, при промяна на правната форма се определя ЕИК на новоучреденото дружество и при преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик се запазва ЕИК на едноличния търговец.
Във всички случаи на преобразуване информационната система създава връзка с ЕИК на преобразуващите се или новообразуваните дружества.
    Законът за кооперациите определя следните форми на преустройство на кооперация: вливане, сливане, разделяне и отделяне.
При преустройство на кооперации чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства следва за бъдат заявени за вписване от управителния орган на приемащата, съответно новоучредената кооперация. Когато преустройството на кооперация е чрез разделяне или отделяне, задължението за вписване лежи върху управителния орган на преобразуващата се кооперация.
При вливане, сливане, разделяне и отделяне на кооперации определянето на ЕИК се извършва по описания вече ред, предвиден за съответната форма на преобразуване на търговско дружество.

3. Обслужване на едно гише
   
Въвеждането на единен идентификатор и използването му като правноиндивидуализиращ белег за всички субекти на регистрация, който остава непроменен от включването на субекта в стопанския живот до излизането му от него, създава необходимите предпоставки за прилагане на политика на “обслужване на едно гише” (One-Stop Shop) в административноправните аспекти на търговската дейност. В основата на тази политика стои принципът за еднократно събиране и създаване на данни, закрепен в чл. 2 ЗЕУ, който е определящ по отношение на целите на електронното управление. Съгласно този принцип, ако събирането или създаването на определени данни е необходимо с оглед осъществяването на дейността на няколко публичноправни органа, правомощие да събере или създаде тези данни има единствено органът, който е първичен администратор на тези данни. Останалите органи са длъжни да съберат необходимите за осъществяването на дейността им данни служебно от този орган.
    В тази връзка, наред с осигуряването на публичен достъп до търговския регистър, ЗТР урежда и възможност за осъществяване на достъп до базата данни по служебен път (чл. 12, ал. 3 ЗТР). Този достъп е уреден с Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път (приета с ПМС № 304 от 14.11.2006 г., обн. ДВ, бр. 95 от 2006 г.). Според чл. 2, ал. 3 от тази наредба АВ е “първичен администратор на данни, събиращ, създаващ или изменящ за първи път установени със закон данни за вписваните в търговския регистър търговци или клонове на чуждестранни търговци”. Този акт е основа и предпоставка за прилагането на практика на принципа за “обслужване на едно гише” (чл. 23, ал. 4 ЗТР). Достъп до базата данни по служебен път се предоставя на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и на лицата, на които е възложено упражняването на публична функция. Когато тези органи и лица имат нужда от информация от търговския регистър за целите на образувани пред тях производства и при условие че е посочен ЕИК на съответния субект на регистрация, те нямат право да изискват от участниците в тези производства доказването на вписано в търговския регистър обстоятелство или представянето на обявен в търговския регистър акт.

Деяна АНДРЕЕВА, началник отдел “Административно-правно обслужване” в Агенцията по вписванията
Николай ЯНЕВ, правен консултант към проекта за реформа в търговското право

Б.Р. Публикуваният материал е част от приложния коментар на книгата “Новата правна уредба на търговския регистър” на ИК “Труд и право”. Тя съдържа актуални нормативни актове, подробен коментар и експертно разработени процедури за подаване на всички възможни заявления до търговския регистър с конкретни примери и посочване на особеностите както на хартиен носител, така и в електронна форма. Авторите - Деяна Андреева, Николай Янев и Милена Милева, са преки участници в подготовката на новата нормативна уредба на регистърното производство.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...