Меню

Обнародваният в бр. 42 от 29.05.2007 г. на “Държавен вестник” Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) влиза в сила от 30.08.2007 (три месеца след обнародването му съгласно § 39 от закона).1  С него се осъществява поредната радикална реформа в законодателството ни в областта на инвестициите.2  Измененията са многобройни, включително и структурни. Това налага преди всичко тяхното общо представяне.

1. Целта на промените
Една от основните цели е подобряване на конкурентните позиции на страната ни за привличане на инвестиции за технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие. С въвеждането на нови подходи българската икономика се доближава до прилаганите схеми от инвестиционни стимули във водещите страни по приток на инвестиции от Централна и Източна Европа, като Чехия, Словакия, и други.3  
Друга причина за изменението на режима произтича от необходимостта да бъде хармонизирано вътрешното ни законодателство с новия Регламент (ЕО) № 1628/2006 г. на Комисията от 24.10.2006 г. за приложението на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на националната регионална инвестиционна помощ.4  

Други цели на настоящата реформа могат да се изведат от новата ал. 2 на чл. 1 ЗНИ, в която са обявени основните цели на закона:

 •  подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в икономическото развитие;
 •  създаване на нови и високопроизводителни работни места.

2. Структурни промени
Най-важната структурна промяна в закона е обособяването на три нови раздела в глава трета на закона.
Трите новообособени раздела уреждат: 1) условията и мерките за насърчаване на инвестициите; 2) реда за насърчаване на инвестициите и 3) прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите.
Променено е систематичното място на специалните правила, уреждащи чуждестранните инвестиции. Правилно те бяха извадени от глава първа, уреждаща общите положения. Поместването им в глава пета - “Права върху недвижими имоти” обаче, би трябвало да е съпроводено с изменение на заглавието, понеже то вече не отговаря на съдържанието на новите чл. 23-25 от закона.

3. Изменения в правомощията на органите, които осигуряват провеждането на държавната политика в областта на инвестициите
Издаването на сертификат за клас инвестиция вече е от компетенциите на министъра на икономиката и енергетиката, а не на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) или на оправомощено от него длъжностно лице.

С особено важно значение са новите ал. 2 и 3 в чл. 11 ЗНИ, с които се уреждат компетенции по прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите на кметовете на общини и райони - за съответната територия.

Прецизирани са компетенциите на агенцията, уредени в чл. 11б ЗНИ. Най-общото й задължение - да осъществява информационно обслужване на инвеститорите, се дефинира като предоставяне на устна и писмена информация на лице, заинтересовано да инвестира и желаещо да се информира за инвестиционния климат или да получи информация за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по осъществяване на инвестицията. На агенцията са възложени и други задължения, свързани с предоставянето на информация - например изготвянето на тримесечни и годишни доклади, поддържа страница в интернет и други подобни.5  

4. Най-многобройни са промените в глава трета - Насърчаване на инвестициите
Без съмнение тя заема централно място в закона, като дори повтаря заглавието му. В нея се уреждат следните въпроси: 1) изискванията, на които трябва да отговарят инвестициите, които се насърчават по реда на закона (понятието за инвестиция), 2) класовете инвестиции (уредени също в раздел първи), 3) редът за издаване на сертификат за клас инвестиция,6  както и 4) мерките за насърчаване и 5) тяхното прилагане (последните два въпроса се уреждат в раздел трети).

4.1. Понятие за инвестиции и условия за насърчаването им. Класове инвестиции
Въвежда се понятието за първоначална инвестиция съобразно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1628/2006 - инвестиция в материални и нематериални дълготрайни активи7  и свързаните с тях нови работни места8 , във връзка със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие.

Предвидени са следните допълнителни изисквания, за да бъде насърчавана една инвестиция:

 •  изчерпателно са посочени секторите и икономическите дейности, в които ще бъдат насърчавани инвестициите, за разлика от използвания досега подход на изключването (вж. старата редакция на чл. 12, ал. 2 ЗНИ)9 ;
 •  най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи да са от произведените продукти от посочените икономически дейности;
 •  инвестицията в един обект10  да не е под минималния размер, определен в правилника за прилагане на закона, който размер може да се намалява с оглед наличието на допълнителни условия;11  
 •  когато инвестиционният проект се осъществява от юридическо лице, различно от инвеститора (чийто проект е сертифициран), мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридическото лице, ако инвеститорът притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал. Инвеститорът и юридическото лице отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията (чл. 17 ЗНИ);
 •  ;най-малко 40 на сто от приемливите разходи за инвестицията да се финансират със собствени или привлечени средства на инвеститора;12  
 •  относно сроковете: 1) срокът за осъществяване на инвестицията да е до три години, смятано от датата на издаването на сертификат за клас инвестиция;13  и 2) инвестицията да се поддържа най-малко 5 години в съответния регион, смятано от датата на нейното осъществяване; 3) работните места, свързани с инвестицията, да се поддържат най-малко 3 години в съответния регион.

Новост е установяването на пречки за насърчаване на инвестиции на определени лица (чл. 13 ЗНИ).14  Не се насърчават инвестициите и в следните случаи:

 •  в предприятия в затруднение по смисъла на § 1, т. 30 ЗКПО;
 •  ;за изпълнение на приватизационни15  или концесионни договори и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;
 •  за производство на продукти в отраслите въгледобив, стоманодобив, корабостроене, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, както и в дейностите, свързани с първичното производство на земеделски продукти, изброени в Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност16 .

След този преглед се очертава заключението, че с новите изисквания се прецизира и донякъде се ограничава приложното поле на закона. Така законодателят за пореден път демонстрира принципа на действие на махалото - след като през 2004 г. приложното поле на закона бе необосновано разширено.
По нов начин са диференцирани класовете инвестиции според техния размер. Класовете са два - “А” и “Б”, като в правилника за прилагане на закона ще бъдат определени минималните прагове за различните хипотези по чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗНИ. Сертификат се издава само за инвестициите от двата класа. Инвестиционните проекти от клас А (първи клас) се смятат за приоритетни инвестиционни проекти.

4.2. Издаване на сертификат
Условията и редът за издаване на сертификат за клас инвестиция досега се определяха предимно в правилника. Основните въпроси сега са регламентирани в няколко нови текста на закона. Могат да се откроят някои принципно нови положения:

 •  в заявлението инвеститорът следва да посочи мерките за насърчаване на инвестициите, които желае да ползва (чл. 18, ал. 1 ЗНИ);
 •  ;заявлението и приложените към него документи могат да се представят и в електронен вид, подписани с универсален електронен подпис, по реда на ЗЕДЕП;
 •  ;изпълнителният директор на агенцията оценява постъпилите документи и в 30-дневен срок изготвя мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката да издаде или да откаже да издаде сертификат. Основанията за отказ са установени в закона (чл. 19): 1) ако представените документи не отговарят на изискванията, допуснати са несъответствия или непълноти, които не са отстранени в 6-месечен срок; 2) ако инвестицията не отговаря на условията по чл. 12 или е налице пречка по чл. 13 или чл. 13а ЗНИ.

4.3. Мерките за насърчаване на инвестициите
Въз основа на изброяването в чл. 15 ЗНИ могат да се разграничат три групи мерки за насърчаване на инвестициите.

1) Общите мерки се прилагат за всяка инвестиция, за която е издаден сертификат:
- съкратени срокове за административно обслужване съгласно чл. 21 ЗНИ;
- индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект съгласно чл. 22 ЗНИ.

2) За останалите видове мерки в чл. 16 ЗНИ са поставени допълнителни изисквания. Тези “специални” мерки са:
- придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна и частна общинска собственост;
- финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти;
- финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица до 29-годишна възраст, включително и на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите.

За прилагането на тези мерки е необходимо:

- инвеститорът да е подал заявление за сертификат преди започване на работата по инвестиционния проект;
- министърът на икономиката и енергетиката да е удостоверил в сертификата: 1) принципното съответствие на проекта с условията за приемливост на схемата за помощ съгласно чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1628/2006; или 2) намерението си да приложи мярката, при условие че бъде одобрена от Европейската комисия в случаите, когато представлява държавна помощ, която не попада в обхвата на групово освобождаване, съгласно Регламент (ЕО) № 1628/2006;
- да са изпълнени условията по действащото законодателство в областта на държавните помощи;
- за инвестиционния проект да има издадено положително становище или оценка от съответния компетентен орган по околната среда.

3) На трето място, за прилагането на определени мерки е възможно установяването на допълнителни предпоставки в други закони. Такива са мерките по ЗКПО, ЗДДС и Закона за насърчаване на заетостта.

4.4. Прилагане на конкретните мерки
Промените в правилата за ускорено (чл. 21) и за индивидуално (чл. 22) административно обслужване нямат принципен характер, затова няма да се спираме на тях. Може да се отбележи само, че поради въведения принцип на децентрализация индивидуалното административно обслужване се извършва от служители на агенцията пред всички централни органи на изпълнителната власт, а в останалите случаи - от длъжностните лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт.

Новост в закона е по-подробната уредба за прилагането на следните три вида мерки:

1) Продажба или учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост. Съгласно чл. 22а ЗНИ:

- отпада ограничението мярката да е достъпна само за инвеститори със сертификат за първи клас инвестиция;
- вече не се предвижда възможността за безвъзмездно прехвърляне на собствеността или учредяване на ограничени вещни права;
- оценките на имотите се извършват най-малко от двама независими лицензирани оценители, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на двете оценки;
- компетентен орган е длъжен да изпрати в агенцията екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му;
- инвеститорът не може да се разпорежда с придобитите недвижими имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права до изтичането на срока за поддържане на инвестицията.

2) Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура - чл. 22б ЗНИ:
- елементите на техническата инфраструктура, за които е приложима мярката, са посочени в закона - местни пътища и улици (публична общинска собственост), водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения (публична общинска или държавна собственост). Счита се, че съответните оператори имат достатъчно добри възможности да предложат на инвеститорите изграждането на телекомуникационна и енергийна инфраструктура;
- освен за инвестициите от клас “А”, тази мярка е достъпна и за осъществяване на два или повече сертифицирани инвестиционни проекта, осъществявани на територията на индустриална зона;17  
- инвестициите, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на икономически изоставащи региони, се насърчават приоритетно.

3) Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация - чл. 22в ЗНИ:
- средствата се отпускат от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката;
- мярката се прилага за всеки инвеститор, получил сертификат, когато са налице следните предпоставки: 1) инвестицията да се осъществява във високотехнологични дейности или изцяло в икономически изоставащи региони; 2) новите работни места трябва да се поддържат най-малко три години; 3) годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието да е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност (по данни на НСИ); 4) на инвеститора да не са предоставени или да не могат да му бъдат предоставени средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта;
- инвеститорът може да проведе обучението чрез обучаваща организация или самостоятелно;
- взаимоотношенията във връзка с обучението за придобиване на професионална квалификация се уреждат съгласно Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) № 363/2004 на Комисията, относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение. Редът е определен с правилника за прилагане на закона.

Доц. д-р Методи МАРКОВ
_____________________________
1 Инвестиционните планове, получили сертификат за клас инвестиция по досегашния ред, се насърчават до осъществяването на инвестицията за срок не по-дълъг от три години, смятано от датата на издаване на сертификат (§ 35 ЗИДЗНИ). Постъпилите до влизането в сила на изменението на закона заявления за издаване на сертификат за клас инвестиция се разглеждат по досегашния ред (§ 37 ЗИДЗНИ).
2 Предходното съществено изменение на закона бе извършено през 2004 г. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., когато бе променено и наименованието на акта.
3 Вж. Мотивите към законопроекта на Министерския съвет.
4 ОВ, L 302/01.11.2006.
5 Отпаднало е задължението на агенцията да извършва маркетингови и други проучвания за сметка на инвеститорите.
6 Заглавието на втория раздел е по-широко формулирано - “Ред за насърчаване на инвестициите”.
7 По смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1628/2006 1) материални активи са поземлени имоти, сгради, машини и съоръжения; 2) нематериални активи - трансфер на технологии чрез придобиване на патенти лицензионни права, ноу-хау или непатентовани технически знания.
8 Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1628/2006 такива са работните места, които се създават след завършване на инвестицията - във връзка с дейността, за която се отнася инвестицията, включително тези, които могат да се създадат чрез по-високо уплътняване на придобития с инвестицията капацитет.
9 Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 2 ЗНИ това са:
- от индустриалния сектор: преработваща промишленост и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (слънчевата, вятърната, водната и геотермалната енергия, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергията от растителна и животинска биомаса, в т. ч. биогаз, и енергията от индустриални и битови отпадъци - § 1, т. 6 ЗЕ);
- от сектора на услугите: високотехнологични дейности в областта на компютърните технологии, научноизследователска и развойна дейност, както и образование и хуманно здравеопазване. Високотехнологични са дейностите, определени с правилника за прилагане на закона по съществуващата класификация на ЕВРОСТАТ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (вж. § 1, т. 11 ЗНИ). В мотивите към законопроекта се посочва, че според прогнозно изследване на УНКТАД това са най-привлекателните за инвестиции сектори.
Обхватът на икономическите дейности и продуктите, произведени в резултат на осъществяване на инвестициите в тези дейности, ще бъдат определени с правилника за прилагане на закона.
10 Трябва да се прави разлика между обект и предприятие. Обект по смисъла на закона е икономически неделима съвкупност от дълготрайни активи, които са свързани помежду си физически и функционално за производство на определен продукт или продукти (§ 1, т. 7 ЗНИ).
11 Хипотезите се отнасят за инвестиции: 1) в икономически изоставащите региони или във високотехнологични дейности, 2) в индустриалния сектор или 3) в сектора на услугите.
12 Не се смятат за собствени или привлечени средствата, определени за държавна помощ или съдържащи елемент на държавна помощ.
13 Съгласно чл. 22д ЗНИ министърът на икономиката и енергетиката може еднократно да удължи срока за изпълнение на инвестиционния проект до една година, когато инвестицията е от клас “А”. Необходимо е размерът й да не е по-малък от 100 млн. лв. или административното обслужване да не е било извършено в определените от закона срокове по причина, за която инвеститорът не отговаря.
14 Лице, което е осъдено, по отношение на което е открито производство по несъстоятелност или по ликвидация, което има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 ДОПК. Изискванията се отнасят и за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора.
15 В досегашната редакция на чл. 12, ал. 2 съществуваше ограничение само за приватизационните договори.
16 Вж. чл. 1, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1628/2006.
17 По смисъла на § 1, т. 12 ЗНИ “индустриална зона” е един или няколко съседни поземлени имота, с площ не по-малка от 50 дка, които с влязъл в сила подробен устройствен план са застроени или са предвидени за застрояване с производствени или административни сгради с прилежаща инфраструктура.

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...