Меню

На 10.05.2007 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за кооперациите, който е публикуван в
ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г. и влиза в сила от 26.05.2007 г.
Промените, които касаят организацията и дейността на трудовопроизводителните кооперации и образуваните от тях съюзи, са следните:
1. Формулирано е по-ясно и по-точно определението за “кооперация” в съответствие с нейната правна същност. Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице (чл. 1 ЗК).
2. Увеличен е срокът за вписване на промени на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, като от 7-дневен той става 14-дневен от решението на общото събрание (чл. 3, ал. 4 ЗК).
3. Когато управителният съвет е приел нов член на кооперацията, въпросът за утвърждаване на членството му следва да се разгледа на следващото общо събрание като точка първа от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува (чл. 8 ЗК).
Намален е срокът за подаване на нова молба за членство в кооперацията от една година на шест месеца, считано от датата на уведомлението за неутвърждаване на членството на лицето от общото събрание.
4. Увеличени са правата на член-кооператора, който може да иска информация от органите за изпълнението на приети от тях решения и сведения по дадени въпроси, засягащи интересите на кооперацията (чл. 9 ЗК).
Кооперация с предмет на дейност производство на стоки и извършване на услуги може да осигури на член на кооперацията работа по трудово правоотношение с кооперацията (чл. 9, ал. 2 ЗК).
Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, неговите разпоредби се прилагат и към трудовите правоотношения на членовете кооператори в производствени кооперации, доколкото в закон или устав не е предвидено друго.
5. Конкретизират се задълженията на члена на кооперацията, който е длъжен да:
5.1. спазва устава на кооперацията;
5.2. изпълнява решенията на органите на кооперацията;
5.3. прави определените в устава дялови и други вноски;
5.4. съдейства за постигане целите на кооперацията (чл. 10 ЗК);
6. Създадена е нова алинея 3 на чл. 13 във връзка с процедурата за изключване на член-кооператор, съгласно която общото събрание разглежда като точка първа от дневния ред решението на управителния съвет за изключване на член-кооператор. Предложеният за изключване може да даде писмени или устни обяснения пред общото събрание. Той не гласува при вземане на решението за неговото изключване.
7. Конкретизират се и се синхронизират с останалото законодателство решенията, които общото събрание на кооперацията взема по чл. 15, ал. 4 ЗК, а именно:
По т. 5 - “счетоводният отчет” се заменя с “приема финансов отчет и одиторския доклад”;
По т. 6 - “докладът на контролния съвет” се заменя с “отчета” на КС;
По т. 10 - общото събрание взема решение освен при разпореждане с недвижими имоти и при придобиване на недвижими имоти, както и при учредяване на вещни права върху тях;
По т. 18 - общото събрание на кооперацията задължително избира Комисия за социална дейност, която изпълнява и функциите на комитет (група) по условията на труд. Съставът й се формира съгласно разпоредбите на Закона за безопасни и здравословни условия на труд.
8. Квалифициран кворум на общото събрание - 2/3 от член-кооператорите, необходим и при включване на точки в дневния ред за избор на председател и на членове на управителния и контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях (чл. 17 ЗК).
9. При избор на органи на кооперацията квалифицираното мнозинство за вземане на решенията се променя на обикновено мнозинство. При избор на председател, когато никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство половината плюс един от присъстващите членове, се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор за председател се счита кандидатът, получил най-голям брой гласове (чл. 18 ЗК).
По-ясно и по-точно е формулирана разпоредбата относно начина на гласуване. Гласуването в общото събрание е явно. В устава може да се предвиди по някои въпроси да се гласува тайно. Общото събрание винаги може да реши по даден въпрос да се гласува тайно.
10. Променя се мандатът на органите на кооперацията, като от 3-годишен става 4-годишен. За тези органи, чиито мандати не са изтекли, това става автоматично от датата на избора им (чл. 20 и § 25 от ПЗР на ЗК).
Отпада изискването поне 1/3 от състава на предходния управителен съвет да се подменя, като се предвижда в устава на кооперацията да се определи борят на мандатите, които един член на кооперацията може да упражнява като член на управителния съвет (чл. 20, ал. 1 ЗК).
Отпада изискването по ал. 3 за инвалидните кооперации най-малко половината от членовете на управителния съвет да са инвалиди (чл. 20, ал. 3 ЗК).
11. За сключване на определени видове договори се изисква предварително решение на управителния съвет на кооперацията (чл. 21 ЗК), а именно:
11.1. договор за заем с трети лица и даване обезпечения в полза на трети лица;
11.2. съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
11.3. разпоредителни сделки с дълготрайни активи, с изключение на недвижими имоти, за които се изисква предварително решение на общото събрание;
11.4. договор за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
11.5. договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителни задължения;
11.6. учредяване на залог на дълготрайни активи на кооперацията;
11.7. други сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията, предвидени в нейния устав.
12. Създадена е правна възможност за предсрочно освобождаване на членове на управителния съвет, когато те не изпълняват задълженията си, по предложение на председателя, на управителния или на контролния съвет или на 1/10 от кооператорите (чл. 24, ал. 2 ЗК).
13. Приети са нови членове - 28а, 28б и 28в, във връзка с отговорността на контролния съвет, гаранцията, която следва да внасят членовете на управителния и на контролния съвет за извършваната от тях дейност като такива и забрана за конкурентна дейност.
Съгласно чл. 28а членовете на контролния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат предсрочно да бъдат освободени от общото събрание по предложение на контролния съвет на кооперацията или от управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.
Съгласно чл. 28б председателят и членовете на управителния и контролния съвет дават гаранция за дейността си като такива в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение за заеманата длъжност.
С чл. 28в се въвежда забрана за конкурентна дейност.
Председателят или член на управителния съвет на кооперацията не може да:
- извършва търговски сделки от свое или от чуждо име в предмета на дейност на кооперацията;
- участва или заема длъжност в ръководни органи на търговско дружество, което не е кооперативно или междукооперативно предприятие по смисъла на този закон, когато дружеството извършва конкурентна дейност на кооперацията.
Тези ограничения не се прилагат, когато общото събрание на кооперацията е дало изрично предварително съгласие за това.
Изричното предварително съгласие на общото събрание е необходимо, когато кооперацията поема задължение към едноличен търговец или търговско дружество, където собственик, управител или член на управителен орган на дружеството е съпруг, роднина по права или по съребрена линия до трета степен.
14. Разходването на средства, получени от продажба на недвижими имоти и дълготрайни материални активи на кооперацията. Тези средства могат да се използват за други цели само след погасяване на задължения към държавата и изплащане на дяловите вноски на бивши член-кооператори (чл. 29, ал. 3 ЗК).
15. При ликвидация на кооперацията вземанията на член-кооператорите, които произтичат от направените вноски, конкурират помежду си с вземанията на трети лица и се изплащат съразмерно (чл. 45 ЗК).
Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между кооператорите.
16. Определен е срок за провеждане на годишните редовни общи събрания на териториалните/окръжни и регионални кооперативните съюзи до края на април ежегодно. Националните кооперативни съюзи провеждат редовно отчетно-изборно събрание веднъж на 4 години (чл. 56, ал. 3 и 5 ЗК).
Допълнително са определени правомощия от изключителна компетентност на общото събрание, които не могат да се делегират на управителния съвет чрез упълномощаване, а именно: изборът на органи, одобряването на отчета на УС за годишната дейност, годишният финансов отчет и одитният доклад и разпределението на печалбата; одобряване отчета на контролния съвет; определяне средствата за дейността на контролния съвет; утвърждаване решението на управителния съвет за приемане на нови членове; отменяне решенията и действията на другите органи на кооперативния съюз, които противоречат на закона и устава или са неправилни; вземане решение с тайно гласуване по резултатите от финансовите ревизии на кооперативния съюз и търсене на отговорност от виновните лица (чл. 56, ал. 4 ЗК).
17. Относно финансовия контрол промените по чл. 63 ЗК са следните:
Финансови ревизии на кооперациите, кооперативните и междукооперативните предприятия и кооперативните съюзи да се извършват на всеки тригодишен период.
Финансово-контролните органи към националните кооперативни съюзи ежегодно следва да изготвят анализ на извършените инспекции, който да предоставят на министъра на финансите, министъра на вътрешните работи и на министъра на правосъдието.
За съставените от специализираните контролни органи към националните кооперативни съюзи актове за начет се прилага глава тридесет и първа от Гражданско-процесуалния кодекс “Производство по финансови начети”. Това означава, че актът за начет се изпраща в съответния съд по местонахождението на ощетените кооперации и кооперативни съюзи и служи като искова молба за образуване на гражданско дело срещу виновните лица.
Финансов контрол може да се извърши и по искане на председателя, на управителния съвет или на 1/10 от членовете на кооперацията (съюза).
При констатирани нарушения по разходването на средства, предоставени от държавния или от общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 ТЗ, финансово-контролните органи следва да сигнализират Агенцията за държавна финансова инспекция.
Всеки член-кооператор има право да поиска за своя сметка финансов одит от независимия финансов одит и може да предяви иск срещу лицата, причинили вреди на кооперацията.
18. С Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗК са приети много важни за кооперациите и кооперативните съюзи разпоредби, свързани с връщане на иззетото, одържавено и преразпределено кооперативно имущество, а именно:
18.1. С § 26 е създадена правна възможност за реституция на изградените от кооперациите и кооперативните съюзи сгради и постройки с техни средства до 13.07.1991 г. Кооперациите и кооперативните съюзи имат право да предявят искане за деактуване на сградите и прилежащите към тях терени пред държавата и общините. Искането се предявява пред съответния областен управител или кмет на община в срок до 31.12.2007 г. При наличие на посочените обстоятелства имотът се деактува и се предава във владение на кооперацията или на кооперативния съюз.
С тази разпоредба се попълва законовата празнота след отмяната на чл. 2, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
18.2. С § 27 най-сетне се приеха разпоредби, които по законодателен ред определят кои кооперации и кооперативни съюзи имат права на възстановени такива по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за кооперациите - ДВ, бр. 113 от 1999 г. и на § 1 на отм. Закон за кооперациите - ДВ, бр. 63 от 1991 г. С това допълнение на закона в известна степен ще се решават съществуващите повече от 16 години проблеми, свързани с понятията “възстановена кооперация” и “възстановен съюз” и връщането на тяхното иззето, одържавено и преразпределено имущество след 10.09.1944 г.
Права на възстановена кооперация има кооперацията, вписана в регистъра на съда след 07.08.1991 т. с наименование, седалище и предмет на дейност на съществувала кооперация, в която членуват най-малко 7 кооператори, които са членували в нея и към датата на изземване, одържавяване или преразпределяне на имуществото на кооперацията.
Права на възстановен съюз при същите условия има кооперативен съюз, възстановен от най-малко две кооперации, членували в него към датата на изземване, одържавяване или преразпределяне на имуществото на съюза.
19. В изпълнение на § 24 на ПЗР кооперациите и кооперативните съюзи са длъжни в срок до една година от влизането на този закон в сила да съобразят уставите си с промените в Закона за кооперациите, а в 14-дневен срок от приемане на промените в устава председателят на кооперацията да заяви за вписване в търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства.
Измененията и допълненията на Закона за кооперациите от 26.05.2007 г. създават по-добра нормативна уредба и по-благоприятни условия за организацията и дейността на кооперациите и кооперативните съюзи и за тяхното развитие.

Лиляна ВЕЛЕВА,
гл. юрисконсулт на НС на ТПК
в-к “Икономически живот”, бр. 23 от 6 юни 2007 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...