Меню

В „Държавен вестник”, бр. 99 от 14.12.2012 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, с който се въвеждат не големи по обем, но важни по последици промени в материята на търговската регистрация. Законът има за своя основна цел да улесни практическото приложение на нормите относно прекратяването на дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация. С оглед на това, най-съществени са измененията и допълненията, направени в Преходните и заключителни разпоредби на ЗТР. Уреждат се различни хипотези, възникнали при приложението на закона по отношение на заварени случаи, а процедурите, приложими към непререгистрираните търговци, се опростяват и облекчават.

1. Промени относно последиците от неизвършената пререгистрация в търговския регистър

Запазва се принципният подход, съгласно който, като последица от неизпълнението на задължението за пререгистрация, се прекратява дейността на търговските дружества и кооперациите. Както и досега, непререгистрираните дружества и кооперации не могат да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, както и да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен за заплащане на суми на работници и служители и за погасяване на публични задължения. С допълнението в § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР се предоставя една допълнителна възможност за дружествата и кооперациите с прекратена дейност, а именно - да могат да подават молба за откриване на производство по несъстоятелност. Основното съображение за тази промяна е съображението за процесуална икономия и за съкращаване на сроковете, в които окончателно се урежда правното положение на непререгистрираните търговски дружества и кооперации. Досегашният ред, при който най-напред се извършваше пререгистрация на търговците и се вписваше ликвидация, а след това, ако са налице предпоставките за това, се подаваше молба за откриване на производство по несъстоятелност, се възприемаше от практикуващите юристи като нерационален. Занапред молба по чл. 625 ТЗ ще може да се подава от търговските дружества и кооперациите, без да е необходимо те предварително да се пререгистрират.

2. Промени, свързани със събирането и съхранението на информацията относно непререгистрираните търговци

Съществена промяна в закона е отпадането на списъците по §  5,  ал.  4  от  ПЗР  на  ЗТР.  Отменената  ал.  4  на  §  5 предвиждаше съдът по последната регистрация на търговеца да изготви в срок до 01.10.2012 г. два списъка на непререгистрирани търговци - списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци и списък на търговските дружества и кооперациите. Възможността за подаване на молба за пререгистрация на търговското дружество или кооперацията, пропуснали срока за доброволната пререгистрация, бе поставена в зависимост от това дали съответният търговец е включен в изготвените от съда списъци. Съгласно § 5в от ПЗР на ЗТР включването в списъците бе условие и за възобновяване и съответно приключване на спрените съдебни и изпълнителни производства, по които страни са непререгистрираните дружества и кооперации. Законодателят отчете усложненията, които породи технически трудната и скъпоструваща дейност на съдилищата по изготвяне на списъците на непререгистрираните търговци. Изчакването да приключи напълно процесът по съставяне на списъци на непререгистрираните търговци предизвика правна несигурност относно значителен брой търговци и висящи дела, по които те участват в процесуалното качество на страна. С оглед на това съответните разпоредби на закона бяха отменени, с което отпадна изискването за съставяне на списъци от съдилищата. Отменен е и текстът на ал. 6 на § 5 от ПЗР на ЗТР, предвиждащ оповестително и уведомително действие на списъците по отношение на държавните учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и НАП. Чрез съответно изменение на ал. 1 на чл. 77 ДОПК режимът на уведомяване на НАП относно предприетите действия по пререгистрация и вписване на ликвидация за търговските дружества и кооперациите вече е уеднаквен с този за уведомяването при прекратяване, прехвърляне на предприятие или преобразуване. И в случаите на пререгистрация, последвана от ликвидация по § 5а и сл. от ПЗР на ЗТР, търговецът или заявителят следва да уведоми териториалната дирекция на НАП по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление в търговския регистър. Териториалната дирекция на НАП издава на търговеца или на заявителя удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.
Съгласно § 5г от ПЗР на ЗТР, съдът по последната регистрация на търговеца следва да осигурява право на всеки да преглежда търговския регистър относно непререгистрираните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и да издава преписи от документи по фирмените дела, както и удостоверение, отразяващо състоянието на търговеца към 01.01.2012 г. Фирмените дела на прекратените и служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранните търговци, както и фирмените дела на прекратените по § 5, ал. 2 и непререгистрирани търговски дружества и кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация. Те се унищожават в предвидените срокове, но не по-рано от 01.01.2017 г.
- за едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци по § 5, ал. 1, и не по-рано от 01.02.2022 г. - за непререгистрираните търговски дружества и кооперации по § 5, ал. 2 Съдът по последната регистрация предоставя достъп до архивираните фирмени дела и фирмените регистри на съдилищата и издава преписи от документите, съдържащи се в тях относно непререгистрираните търговски дружества и кооперации и за служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци.
Що се отнася до общия случай на събиране и съхраняване на информацията относно търговците, постъпила в Агенцията по вписванията на хартиен носител, то следва да се отбележи изменението, въведено в чл. 16, ал. 3 ЗТР. Според посочения текст, представените от заявителя писмени заявления и приложения към тях се съхраняват от агенцията за срок от 10 години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След изтичане на 10-годишния срок за съхранение те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. Редът и начинът за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на агенцията.

3. Промени относно процедурата по пререгистрация на търговските дружества и кооперациите

По отношение лицата, които са легитимирани да поискат пререгистрация и ликвидация, ЗИД на ЗТР въвежда една правно-техническа и една съдържателна промяна. Отменя се т. 4 на § 1 от ДР на ЗТР, в която беше дадено легалното определение на заинтересовано лице, в т.ч. и лице, заинтересовано да инициира процедурата по § 5а и сл. ЗТР. По този начин вече се избягва двусмислието при тълкуването на термина, когато той е използван в други текстове на ЗТР. След промяната кръгът на легитимираните лица е очертан в § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР и това са съдружник, акционер, член-кооператор или техен наследник, член на управителен орган на непререгистриран търговец, търговец, в който съдружник е непререгистрирано търговско дружество или кооперация, кредитор на непререгистриран търговец, кредитор на съдружник в непререгистрирано търговско дружество, държавен орган и орган на местното самоуправление. Прави впечатление, че към кръга на лицата, които могат да сезират търговския регистър за съответното вписване във връзка с пререгистрацията и ликвидацията, са добавени наследник на съдружник, акционер или член-кооператор, всеки член на управителен орган на търговеца, както и търговец, в който непререгистрирано търговско дружество или кооперация е съдружник. Качеството на акционер или член-кооператор се установява с писмена декларация, а качеството на кредитор се доказва с влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, издаден от компетентен орган, с акт по чл. 404 и чл. 417, т. 1-8 от Гражданския процесуален кодекс или с удостоверение от съдебен изпълнител за образувано изпълнително производство. Не е изрично посочено в ЗТР, но по аргумент от общите правила на ТЗ и ЗК относно представителството и управлението на търговските дружества и кооперациите, качеството на член на управителен орган на търговеца се установява от последното вписване по партидата му в съответния регистър. Пререгистрация може да се извърши и въз основа на акт на съда по несъстоятелността, съответно изпратен до търговския регистър. В тези случаи съдът по несъстоятелността разпорежда извършването на служебна пререгистрация. В случаите, в които е подадено повече от едно заявление, те се обединяват и се разглеждат в общо регистърно производство.
Запазва се срокът, в който може да бъде поискана пререгистрация и ликвидация на лицата по § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР - 31.01.2015 г. Но заедно с това новата ал. 4 на § 5а от ПЗР на ЗТР предоставя възможност за удължаване на срока. В случай че непререгистрираният търговец е страна по съдебно или арбитражно производство, по което участва и лице, измежду изброените по-горе лица по § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, то това лице може да подаде заявление и след срока, ако към 31.01.2015 г.
производството не е приключило. Като допълнителна възможност за удължаване на срока за пререгистрация и ликвидация може да се разглежда и текстът на новата ал. 5 на § 5г от ПЗР на ЗТР, според която, ако за търговец с прекратена дейност, който е заличен поради това, че към 31.01.2017 г. не е поискана пререгистрация, бъде открито имущество, заинтересуваните лица по § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР ще могат да поискат ликвидация и след този срок. В случая хипотезата се разглежда от закона като особен случай на продължаване на ликвидацията по чл. 273, ал. 2 ТЗ. Поставена е и времева граница, до която ще може да се поиска посоченото вписване на ликвидация поради новооткрито имущество - 31.12.2022 г.
Съществена промяна в процедурата по пререгистрация на търговците с прекратена дейност е налице по отношение на органа и реда, пред който се заявява за вписване това обстоятелство. Отпада задължението на съда по последната регистрация на търговеца да приема заявленията и приложенията към тях и това правомощие се предоставя на търговския регистър. Въз основа на заявлението Агенцията по вписванията изисква от съда по регистрацията на непререгистрирания търговец удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31.12.2011 г. учредителен акт, дружествен договор или устав. Съдът по регистрацията изпраща на агенцията електронни копия от съответните документи, подписани с електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото фирмено дело на търговеца. Предвидено е снемането на електронния образ да се извършва съвместно от служители на съда и на агенцията, като служителят на агенцията удостоверява с електронен подпис идентичността на сканираните документи от хартиения носител на фирменото дело с документите в електронна форма.
В случаите, в които непререгистрираният търговец е бил в процедура по ликвидация, нова такава не се вписва, а само се заявяват за вписване в търговския регистър обстоятелствата относно ликвидацията. Обстоятелствата по ликвидацията се вписват в търговския регистър след пререгистрацията на търговеца - § 5а, ал. 7 от ПЗР на ЗТР.

4. Промени относно ликвидацията на пререгистрираните търговци по реда на § 5а от ПЗР на ЗТР

Съгласно новата редакция на § 5б, ал. 3 от ПЗР на ЗТР, за ликвидатор на непререгистриран търговец се назначават лицето или лицата, които имат право да го представляват според вписването в съда по регистрацията. Ликвидаторите се смятат уведомени за назначението с вписването им в търговския регистър. В тези случаи не се изисква нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Ако вписаните представляващи са в невъзможност да изпълняват функциите на ликвидатор или няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено в заявлението по § 5а, ал. 1. В тези случаи към заявлението се представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато са подадени повече заявления, за ликвидатори могат да бъдат назначени две или повече лица, които заедно представляват търговеца. Ако в заявлението не е посочено лице за ликвидатор, ликвидаторът се определя от длъжностното лице по регистрацията. Но няма възможност за ликвидатор да бъде назначаван самият заявител, каквато опция бе предвидена в закона преди последните изменения и допълнения.
ЗИД на ЗТР въвежда и няколко промени относно статута на ликвидатора. Установяват се редът и сроковете за заплащане на възнаграждението на ликвидатора - възнаграждението се изплаща след прекратяване на изпълнението на функциите му в размер и по ред, определени в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, издадена на основание чл. 31 ЗТР. Освен това - отменен е текстът на § 5б, ал. 14 от ПЗР на ЗТР, поради липса на правни аргументи да се вмени в тежест на ликвидатора да отговаря за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация. Относно режима за смяна на ликвидатора от ЗИД на ЗТР препраща към общите правила на чл. 266, ал. 4 ТЗ, като заедно с това изрично предвижда, че искане за смяна на ликвидатор могат да правят не само лицето, подало заявление за пререгистрация и ликвидация на търговеца, но също така всяко друго лице от кръга на заинтересованите лица по § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР.

5. Промени относно съдебните и изпълнителните производства, по които е страна непререгистриран търговец

Новата редакция на § 5в от ПЗР на ЗТР е основание за няколко извода. Преди всичко обстоятелството, че страна по съдебно или изпълнително производство не е пререгистрирана в срока по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР, вече няма да е пречка движението по това производство да продължи. Допустимо ще бъде предявяването на искове срещу непререгистриран търговец и молби за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на такъв търговец. Специална процедура се установява само по отношение на образуването на нови изпълнителни производства. При подадена молба за започване на изпълнително производство, страна по което е търговец по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, съдебният изпълнител ще издава на взискателя удостоверение за започналото изпълнение и ще му указва да подаде заявление за ликвидация. В случай че не бъде вписана ликвидация в срок до два месеца след получаване на указанията на съдебния изпълнител, изпълнителното производство се спира. Спряното изпълнително производство се възобновява по молба на страната или служебно от съдебния изпълнител, след вписването на ликвидацията.

В заключение, следва да бъде отбелязан § 5 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗТР. С посочения текст се въвежда нова ал. 3 в чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс. Текстът касае спирането на охранителните производства, към което препраща и чл. 19, ал. 5 ЗТР. С чл. 536, ал. 3 ГПК се установява специално основание за обжалване на акта на съда, с който постановява спиране на регистърното производство по вписване, заличаване или обявяване на документ в търговския регистър. Защита срещу определението на съда за спиране на регистърното производство може да бъде получена по реда на глава двадесет и първа „Обжалване на определенията” от ГПК.

Емил РАДЕВ, юрист

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...