Меню

Част първа

Законът за търговския регистър1 (ЗТР) установява нов модел на търговска регистрация, при който информацията за обстоятелствата относно търговците се вписва с акт на длъжностни лица по регистрацията към Агенцията по вписванията (АВ) и се съхранява в единна и централизирана електронна база данни, управлявана от агенцията. Новата уредба завари множество търговци, вече вписани в търговския регистър по реда на Указ № 56 за стопанската дейност2 и съответно - по реда на Гражданския процесуален кодекс, във връзка с чл. 3-6 ТЗ (отм.).Това обстоятелство породи необходимост от уреждане на заварените случаи по начин, който да осигури миграцията на данните от търговските регистри при окръжните съдилища към електронния търговски регистър. За разлика от Търговския закон, който предвиди абсолютно запазване на правното значение на вписването на фирмите по Указ № 56 за стопанската дейност и автоматична, по силата на закона, промяна в наименованията на фирмите (§ 6 от ПЗР на ТЗ), Законът за търговския регистър заложи на подход, при който въвеждането на данните относно заварените регистрации е в зависимост от активността на самите търговци. Бе предвидена процедура по пререгистрация, освободена от такси и извършвана по искане на лицето, представляващо търговеца, а в ограничен кръг от случаи - и по искане на държавен орган, съд, съдебен изпълнител или заинтересувано лице. Законът предостави 3-годишен срок за пререгистрация, впоследствие удължен до 31.12.2011 г. След изтичането на срока непререгистриралите се едноличнни търговци и клонове на чуждестранни търговци се считат прекратени и заличени ex lege, а по отношение на търговските дружества се прилага специалната процедура на прекратяване, ликвидация и заличаване по § 5 и сл. от Преходните и заключителните разпоредби на ЗТР.
Настоящото изложение е посветено на особените правила за прекратяване и ликвидация по ЗТР, с уговорката, че ще бъдат разгледани само търговскоправните аспекти, отнасящи се до дружествата. В рамките на избрания формат не е възможно да бъдат засегнати в дълбочина проблемите на кооперациите, данъчните, социалноосигурителните, трудовите и др. въпроси на ликвидацията. Особената процедура по ЗТР ще бъде обсъдена в съпоставка с основния модел на ликвидация по ТЗ.

Прекратяване на непререгистрираното търговско дружество

Съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, считано от 01.01.2012 г., се прекратява дейността на търговските дружества, за които не е направено искане за пререгистрация в установения от закона срок. Фактическият състав, с който законът свързва прекратяването на дружеството, включва изтичане на срока по § 4, ал. 1 ЗТР, съчетано с бездействие на овластените лица, изразяващо се в непоискана пререгистрация. От този момент по силата на закона настъпват последиците от прекратяването. Не е необходимо изрично решение на органа на управление на дружеството, нито установяване на настъпилото обстоятелство по съдебен ред.
Последиците по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР обхващат всички търговски дружества, „за които не е направено искане за пререгистрация“. Това означава, че ако в търговския регистър е постъпило заявление за пререгистрация, но към 01.01.2012 г. по заявлението няма произнасяне от длъжностното лице към АВп, дейността на дружеството не се прекратява, а следва да бъде довършена процедурата по разглеждане на заявлението. Освен това - ако към 31.12.2011 г. е постановен отказ за пререгистрация, но същият не е влязъл в сила, няма да е налице ненаправено искане за пререгистрация. Единствено влезлият в сила отказ за пререгистрация следва да се приравнява на липса на такава. Изрична уредба на посочените самостоятелни хипотези не се съдържа в закона, но изразеното разбиране за смисъла на нормата се основава на граматическото тълкуване на разпоредбата и на връзката й с другите норми от ПЗР на ЗТР. От една страна - срокът за пререгистрация е определен в § 4 като фиксирана календарна дата и по аргумент от чл. 62, ал. 1 ГПК, срокът изтича в края на двадесет и четвъртия час на 31.12.2011 г. До този момент е възможно да бъдат подавани заявления за пререгистрация по електронен път. Предлаганата аналогия с процесуалния закон е възможна, тъй като това е най-близката до регистърните процедури уредба, към която самият ЗТР препраща неколкократно относно обжалването на отказите и спирането на регистърните процедури. От друга страна - ЗТР предвижда 14-дневен срок за произнасяне на длъжностното лице по регистрацията, който срок е инструктивен и неспазването му не се отразява върху валидността на вписванията в регистъра или върху отказите за вписване. От трета страна - предвидена е възможност за продължаване на процедурите по обжалване на отказите и съответни регистърни действия при отмяна на отказ за пререгистрация с влязъл в сила съдебен акт. Според § 5, ал. 5 от ПЗР на ЗТР в срок до 01.06.2012 г. агенцията изготвя списък на лицата, подали заявления в срока за пререгистрация, но получили отказ. При отмяна на отказа агенцията пререгистрира търговеца служебно и отразява промяната в списъка.
Действително, в § 4 от ПЗР на ЗТР е използван изразът „са длъжни да се пререгистрират... до 31.12.2011 г.“, което при буквално тълкуване би следвало да означава изцяло приключена процедура по пререгистрация до 31.12.2011 г. Казано по друг начин, буквалното тълкуване на текста означава, че търговците са били дъжни да изчислят момента, към който да подадат заявлението за пререгистрация така, че да има достатъчно време за произнасяне на длъжностното лице по регистрацията и за евентуално обжалване на отказа. Ако възприемем подобно тълкуване, това на практика би съкратило законоустановения срок за пререгистрация и би натоварило търговците с необосновано тежката санкция - прекратяване и заличаване поради забавяне в произнасянето на длъжностното лице по регистрацията, или пък поради забавяне в производствата пред съда по повод обжалването на отказа. Очевидно - не такава е била целта на закона.
Следва да се изтъкне още една особеност на уредбата - в ал. 2 на § 5 от ПЗР на ЗТР законът говори за прекратяване на дейността, а не за прекратяване на търговското дружество, като в същия текст развива и съдържанието на понятието. Като последица от неизпълнение на задължението за пререгистрация търговските дружества нямат право да извършват търговска дейност, да предявяват искове, да образуват изпълнителни производства и да се разпореждат с имуществото си, с изключение за заплащане на дължими суми на работници и служители и за погасяване на публични задължения. Не е уреден изрично въпросът дали срещу търговците с прекратена дейност могат да бъдат образувани съдебни и изпълнителни дела. Според § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗТР, лицата, представляващи по закон дружествата, могат само да приемат изявления на трети лица, отправени към дружествата. Тук се поставя въпросът относно смисъла на тази разпоредба, доколко широко следва да се тълкува терминът „изявление“ и включва ли и изявления, направени в хода на съдебна или изпълнителна процедура. При отговора на този въпрос следва да се съобрази разпоредбата на § 5в от ПЗР на ЗТР, според която по делата, по които към 01.01.2012 г. непререгистрираното дружество е страна, съдът, съответно - съдебният изпълнител, постановява спиране на производството и дава срок за пререгистрация и вписване на ликвидация като условие за продължаване на делото. Следователно може да се направи изводът, че след изтичане на срока за пререгистрация нови дела срещу непререгистрираното дружество могат да бъдат завеждани само след като заинтересуваното лице поиска пререгистрация и ликвидация на дружеството по реда на § 5а от ПЗР на ЗТР.
Институтът на прекратяването на дейността по § 5 е нов за търговското ни право. В търсене на правното му значение би могла да се направи съпоставка с последиците от решението за обявяване на търговеца в несъстоятелност. Съгласно чл. 711 ТЗ с решението за обявяване в несъстоятелност съдът прекратява дейността на предприятието на дъжника, прекратява правомощията на органите му на управление и лишава длъжика от правото да се разпорежда с имуществото от масата на несъстоятелността. Разликата е в това, че при обявяването в несъстоятелност длъжникът е десезиран, но се представлява и управлява от назначен за целта орган - синдика, който може при условията на ТЗ да извършва действия и сделки, свързани с попълването, опазването, управлението и осребряването на имуществото от масата на несъстоятелността. При прекратяването на дейността по ЗТР органите на дружеството не са с прекратени правомощия, но правомощията им са силно органичени до приемане на изявления от трети лица. Предприемането на каквито и да са действия по упражняване или защита на правата на дружеството е възможно само ако дружеството бъде пререгистрирано и заедно с това - вписана ликвидационна процедура.
Въпреки съдържателните различия, прекратяването на дейността по § 5 от ПЗР на ЗТР и прекратяването на търговското дружество разкриват еднаквост в най-съществения си елемент - правните последици. И в двата случая прекратяването води като краен резултат до заличаване на дружеството от търговския регистър. За разлика от общия случай по ТЗ, при който ликвидационната процедура следва непосредствено след прекратяването на търговското дружество, при прекратяването като санкция за непоискана пререгистрация е налице ясно разграничение между двете състояния - състоянието на дружество с прекратена дейност, от една страна, и състоянието на дружество в производство по ликвидация, от друга страна. Прекратяването на дейността настъпва считано от 01.01.2012 г. В срок до 01.10.2012 г. окръжните съдилища подготвят и изпращат на АВ списъци с данни за търговските дружества и кооперациите, вписани при тях, за които не е поискана пререгистрация в законния срок (§ 5, ал. 4 от ПЗР на ЗТР). Агенцията обявява тези списъци на електронната си страница, като това обявяване не съставлява вписване в търговския регистър и има само оповестително и информационно значение.
Последиците от неизпълнението на задължението за пререгистрация настъпват по силата на закона и не зависят от това дали дружеството ще бъде вкючено в списъка по § 5, ал. 4 или 5 от ПЗР на ЗТР. Третите лица могат да се позовават на настъпилото прекратяване и на състоянието на ТД като дружество с прекратена дейност, независимо че това обстоятелство все още не е обявено на електронната страница на търговския регистър. Липсата на пререгистрация може да бъде установена от широк и неограничен кръг лица чрез справка в търговския регистър, който е достъпен в електронен вид и всяко лице, което установява търговски и правни взаимоотношения с дружеството, би могло да се осведоми за това. Изложеното разбиране се основава на общите принципи на търговската регистрация. Но в тази връзка е необходимо да се спомене и текстът на § 5, ал. 6 от ПЗР на ЗТР, според който с оповестяването на списъците всички държавни учреждения, банки, съдилища, кредиторите и Националната агенция за приходите се считат за уведомени за прекратяването на търговските дружества, в т.ч. - и по смисъла на чл. 77, ал. 1 ДОПК. Това е още една норма, която поражда колебания относно точната цел на уредбата. След като толкова широк кръг трети лица се считат за уведомени за прекратяването на дейността на дружеството едва с посочването му в списъка на АВ, в най-добрия случай около 10 месеца след настъпването на факта на прекратяването, поставя се въпросът какви биха били правоотношенията между страните в този междинен период. По наше мнение и в този случай сме изправени пред недостатъчно прецизна формулировка на законовия текст. В действителност целта на ал. 6 на § 5 от ПЗР на ЗТР е била да се създаде норма в полза на лицата, които са задължени да уведомят за прекратяването на дружеството, като се уреди по еднообразен начин изпълнението на това задължение, а именно - чрез оповестяване на списък на непререгистрираните дружества на електронната страница на АВп. Оповестяването на списъци с непререгистрираните дружества би служило и за облегчаване на справките в търговския регистър, но в никакъв случай като елемент от фактическия състав на прекратяването поради неизвършена пререгистрация.
Дружеството с прекратена дейност може да съществува в това състояние най-късно до 31 януари 2017 г., след което подлежи на заличаване съгласно § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТР. Междувременно е допустима пререгистрация на дружеството и извършване на ликвидационна процедура по особения ред, разписан в ЗТР.

Пререгистрацията по § 5а от ПЗР на ЗТР

Съгласно § 5а от ПЗР на ЗТР в срок до 31.01.2015 г. всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за пререгистрация и ликвидация на търговското дружество, което не е изпълнило задължението си за това в законния срок. Текстът е в логическа връзка с новата т. 4 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗТР, според който заинтересовано лице е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Няма логично обяснение защо при изброяването на заинтересуваните лица са посочени само членовете на управителния съвет, който е орган на управление при акционерните дружества и командитните дружества с акции с двустепенна система на управление, а са пропуснати управляващият съдружник при събирателни дружества, управителят при дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, както и членовете на съвети на директорите при акционерни дружества с едностепенна система на управление. Различните правноорганизационни форми за осъществяване на търговска дейност имат различна структура на управление, установена като цяло с императивни норми. Няма съмнение, че правният интерес от окончателното уреждане на статута на търговското дружество с прекратена дейност е еднакъв за всички лица, участващи в управлението на дружествата, независимо от вида на органите им за управление. Въпреки това, тъй като е използвана техниката на изчерпателното изброяване, разширителното тълкуване на § 1, т. 4 от ДР на ЗТР не е приложимо за попълване на празнотата. Пропускът би могъл да се отстрани единствено чрез законодателна намеса.
Според § 5а от ПЗР на ЗТР заявлението за пререгистрация се подава „на основание обявените списъци по § 5, ал. 4 и 5“, което поставя резонния въпрос допустимо ли е подаване на заявление за пререгистрация преди списъците на непререгистрираните дружества и тези с постановен отказ за пререгистрация да бъдат оповестени на електронната страница на АВ или още повече - ако поради техническа грешка дружеството не е посочено в списъка, но обективно отговаря на условията за дружество с прекратена дейност. Вече изразеното от автора становище за оповестителното значение на списъците е в подкрепа на разбирането, че няма да е преждевременно подадено заявление за пререгистрация, което е депозирано в съда преди 01.10.2012, съответно 01.06.2012 г., когато изтичат сроковете за изготвяне на списъците. Интересът от предприемане на действия по отношение на дружеството с прекратена дейност се поражда още от 01.01.2012 г., когато по силата на закона дейността се счита прекратена. Няма житейска, икономическа или правна логика да бъде поддържано това „замразено“ състояние на дружеството за дълъг период от време, в зависимост от това дали административен орган, какъвто е АВп, обяви списъците. Освен това - възможността за иницииране на пререгистрацията и ликвидацията на дружеството е органичена във врамето с конкретно определен преклузивен срок - 31.01.2015 г., а крайният срок на ликвидацията също е фиксиран - 31.01.2017 г. След като заинтересуваните лица са ограничени във времето, за да реализират правото си по § 5а от ПЗР на ЗТР, то не би следвало да се въвежда още едно органичение, свързано с извършването на техническо действие, каквото представлява съставянето и обявяването на списъка. Като допълнителен аргумент може да бъде възприет и текстът на § 5в от ПЗР на ЗТР, който визира всички висящи към 01.01.2012 г. съдебни и изпълнителни производства, по които страна е дружество с прекратена дейност. В тези случаи съдът, съответно съдебният изпълнител, спира производството и дава указания за пререгистрация, като определя срок за това, не по-дълъг от 31.01.2017 г. Констатацията относно наличието на предпоставките за спране по § 5в от ПЗР на ЗТР не е обвързана от обявяването на списъците по § 5, ал. 4 и 5 от ПЗР на ЗТР и очевидно ще бъде направена много по-рано, тъй като съдът/съдебният изпълнител е длъжен при всяко положение на делото да следи за процесуалната правоспособност и дееспособност на страните и за валидността на извършените от тях процесуални действия.
Заявлението се подава до съда по последната регистрация, под който термин най-вероятно законът има предвид съда по седалището на търговското дружество. Следва да се отчете, че в случая заявителят не сезира съда с разрешаването на правен спор или с искане за провеждане на охранително или обезпечително производство. Ролята на съда е да изготви удостоверение за актуалното състояние на дружеството и копие от актуалния към 31.12.2007 г. учредителен акт, дружествен договор или устав. Документите се подготвят в електронна форма, като удостоверението за актуално състояние се подписва с електронен подпис и се изпращат по електронен път до АВп. Следва да бъде изпратено в електонен вид и заявлението заедно с приложените към него документи, тъй като съгласно § 2б, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 1/2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър3, пререгистрацията по § 5а от ПЗР на ЗТР се извършва въз основа на изпратено от съда удостоверение за актуално състояние в електронна форма, подписано с електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, електронно копие от актуалния към 31.12.2007 г. учредителен акт, дружествен договор или устав, както и заявлението на заинтересованото лице за пререгистрация и обявяване в ликвидация с приложените към него документи. Електронното подаване на информацията се осъществява чрез интерфейс, предоставен от агенцията, като документите се изпращат в определени от агенцията формати. С така предвидения ред се облегчава процедурата по пререгистрация, която в общия случай предвиждаше най-напред заинтересуваното лице да се снабди с удостоверение за актуалното състояние от съда и заверено копие на устройствения акт, след това да заяви пререгистрацията пред АВ, впоследствие съдът да предостави за сканиране фирменото дело на търговеца. Ограничават се и възможностите за злоупотреби, водещи до вписване на несъществуващи обстоятелства в регистъра, тъй като връзката съд - АВ не е опосредена от действията на други лица.
Органът, компетентен да пререгистрира дружествата по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, е Агенцията по вписванията, която заедно с това вписва ликвидацията и назначава ликвидатор - § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР. Съгласно § 5д от ПЗР на ЗТР за неуредените случаи относно извършването на ликвидацията се прилагат правилата на глава седемнадесета „Ликвидация“ от Търговския закон, който текст въвежда субсидиарното приложение на основната уредба към специалния режим на ликвидация по ЗТР и съответно прави относима към тези случаи съдебната практика по чл. 266 и сл. ТЗ.

Нели МАДАНСКА, юрист
___________
1 ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г. 
2 ДВ, бр. 4 от 1989 г., отм. в частта относно обазуването, управлението, прекратяването и ликвидацията на фирмите с Търговския закон, ДВ, бр. 48 от 1991 г. 
3 Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...