Меню

В “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР).
Измененията влизат в сила от 01.01.2012 г., с изключение на няколко текста - в сила от 03.05.2011 г., които ще бъдат посочени по-долу в настоящия коментар, разглеждащ накратко по-важните промени.

Промяната, направена в чл. 2 ЗТР, съдържаща определението за търговския регистър (ТР), е от значение предимно за защитата на личните данни и достъпа до делото на търговците, което се води от ТР. Регистърът е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, както и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци (КЧТ). Обстоятелствата и актовете се обявяват в ТР без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена1.
За търговец и КЧТ се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца2. Този текст би следвало да се тълкува разширително. В много случаи се изисква идентифициране не само на представляващите, но и например на съдружниците - физически лица, в едно новоучредено дружество с ограничена отговорност. Ето защо има хипотези, които изискват включването в заявлението и документите на лични данни за лица, непосочени в чл. 2, ал. 3 ЗТР.
С промените в ЗТР разпоредбата на чл. 13, ал. 6 ЗТР е допълнена с трето изречение, съгласно което заявителят представя и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в ТР, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени. Ако все пак заявителят представи преписи с незаличени лични данни, не би следвало съответното длъжностно лице по регистрацията (ДЛР) да отказва обявяването им. Отговорността за наличието на тези данни би следвало да се носи от заявителя, а не от Агенцията по вписванията (АВ).
С измененията в чл. 11 ЗТР свободният и безплатен достъп е ограничен само до базата данни, съставляваща ТР. Достъпът до делото на търговеца е регистриран. Съгласно чл. 11, ал. 3 ЗТР такъв достъп може да бъде предоставен в териториалните звена на Агенцията по вписванията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 ЗТР3.
В чл. 12 ЗТР по-важно е изменението на ал. 2. Съгласно новата редакция за подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител4.
Изключително важна за акционерните дружества и командитните дружества с акции е новата ал. 2 в чл. 17 ЗТР, тъй като от 01.01.2012 г. техните заявления за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията им за обявяване на актове следва да се подават само по електронен път.
В чл. 15, ал. 1 ЗТР се създава нова т. 2, съгласно която заявител може да бъде и прокуристът, а досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4. Това е наложило и съответната промяна в чл. 13, ал. 4 ЗТР, която предвижда декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове да подават и прокуристите, когато са заявители. Както и досега, не се предвижда адвокатите-пълномощници да подават такива декларации. Като се съобрази досегашната практика на Агенцията по вписванията, следва да се има предвид, че когато прокурист упълномощи адвокат за подаване на заявление, следва да предостави на адвоката и декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, както това се прави понастоящем от съответните законни представители на търговците. В повечето случаи липсата на такава декларация води до постановяване на отказ по съответното заявление.
Измененията в чл. 19, ал. 2 и 3 ЗТР на пръв поглед въвеждат удължаване на сроковете за разглеждане на заявленията, но срокът по ал. 2 е от съществено значение за промени в регистърното производство, които са изключително в интерес на заявителите. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в ТР, освен ако със закон е предвидено друго5.
Този срок е систематично свързан с новата ал. 4 в чл. 22 ЗТР. Съгласно тази разпоредба, когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на Агенцията по вписванията, когато е подадено заявление за регистрация на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в ТР.
Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление
по образец, определен в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Длъжностното лице по регистрацията постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока от три работни дни, посочен в чл. 19, ал. 2 ЗТР.
Тази нова възможност, която ще се прилага от 01.01.2012 г., може да бъде определена като изключителен прогрес в сравнение с досегашния подход на законодателя към регистърното производство по ЗТР. Действащият все още ред предвижда заявленията да се подават и разглеждат на принципа “проба-грешка”, т.е. при всеки, дори елементарен технически пропуск следва отказ без никаква възможност за отстраняване на неточности, непълноти и нередовности. Доколкото е известно на автора на настоящия коментар, това производство е единственото в областта на административните производства и гражданския процес, което досега не предвиждаше никаква възможност заявителят да поправи такъв пропуск или нередовност.
Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети (ГФО) се разглеждат по реда на постъпването им, отделно от другите заявления6.
Следващите съществени изменения касаят промени в Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗТР.
До извършване на пререгистрацията на търговците, включително въз основа на акт на съдебен или друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител, или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в ТР по партидата на търговец, и при поискване в срока за пререгистрация (до 31.12.2011 г.), съдът по регистрацията издава удостоверение за актуално състояние7. По предходното правило такива удостоверения съдът издаваше само до получаване на удостоверение за пререгистрация, поискано от търговеца.
Измененията в § 5 и добавянето на нови § 5а - 5д в ПЗР на ЗТР уреждат преходните правила относно ликвидацията и заличаването на търговците, за които не е заявена пререгистрация в срок до 31.12.2011 г. Едноличните търговци (ЕТ) и КЧТ, за които не е поискана пререгистрация в срок, се считат за заличени от 01.01.2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела8.
Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срок, се прекратява на 01.01.2012 г.
След прекратяването на дейността тези търговци нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31.12.2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 01.01.2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци9. В случаите на висящо към 01.01.2012 г. съдебно или изпълнително производство, по което страна е търговец, чиято дейност е прекратена по силата на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, съдът/съдебният изпълнител спира производството и дава указания на ищеца/взискателя да поиска своята и/или тази на ответника/длъжника пререгистрация и ликвидация, като определя и срок, не по-дълъг от 31.01.2017 г. При неизпълнение на дадените указания в определения срок съдът/съдебният изпълнител прекратява производството по делото. Този ред се прилага и за заварените въззивни и касационни производства, като постановените актове се обезсилват10.
В § 5, ал. 4-6 от ПЗР на ЗТР се урежда процедурата, по която прекратяването се обявява, без да се изисква уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Евентуалното пререгистриране и вписване на ликвидация в ТР на търговците по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР може да се поиска от всяко заинтересовано лице в срок до 31.01.2015 г., като заявлението се подава до съда по последната регистрация и съдържа искания за пререгистрация и обявяване в ликвидация, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация11.
“Заинтересовано лице” е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството “кредитор” се доказва с административен акт, влязло в сила съдебно решение, изпълнителен лист или заповед за изпълнение за установяване на съответното вземане12.
Разпоредбите на § 5б, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗТР уреждат съответните процесуални действия на съда и Агенцията по вписванията по пререгистрацията и вписване на ликвидацията. За ликвидатори на прекратените търговци се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните регистри на съда по регистрацията. Ликвидаторите се считат уведомени за назначението с вписването им в ТР. В тези случаи не се прилагат изискванията за представяне на нотариално заверени декларация-съгласие и образец от подписа им. Когато няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, когато то е поискало това със заявлението. Към заявлението се прилага декларация-съгласие и образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовани лица, за ликвидатори могат да бъдат назначени две и повече лица, които заедно представляват търговеца13.
Разноските за производството са за сметка на търговеца. Когато няма средства за покриването на разноските, те са за сметка на заинтересованото лице, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора. В последния случай тези разходи се възстановяват на заинтересованото лице изцяло, незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори14.
Задълженията и отговорността на ликвидатора са посочени в § 5б, ал. 7, 13 и 14 от ПЗР на ЗТР, а чл. 268 от Търговския закон (ТЗ) е допълнен с нова ал. 4, съгласно която ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си “с грижата на добър търговец”15.
Ликвидацията приключва в срок до една година
, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31.01.2017 г. При установена от ликвидатора или кредиторите необходимост срокът може да бъде удължен въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на заинтересованото лице пред длъжностното лице по регистрацията, при заявена готовност от него за осигуряване на всички разходи по ликвидацията. Заинтересованото лице, подало заявление за пререгистрация на търговеца, може да направи искане пред длъжностното лице по регистрацията за замяна на назначения ликвидатор, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на търговеца или кредиторите. Когато са удовлетворени кредиторите и остатъкът от имуществото е разпределен или когато се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление по образец пред длъжностното лице по регистрацията с искане за заличаване на търговеца. Когато се установи, че търговецът няма имущество, но има задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност16.
В § 5б, ал. 15 от ПЗР на ЗТР е посочен редът за отстраняване на грешки и непълноти, допуснати от съда по регистрацията при вписвания или обявявания по фирменото дело на търговеца и неотстранени преди пререгистрацията му. Съдът по последната регистрация на търговеца осигурява право на всеки да преглежда търговския регистър относно непререгистрираните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и да издава преписи от документи по фирмените дела, както и удостоверение, отразяващо състоянието на търговеца към 01.01.2012 г.
След 31.01.2017 г. Агенцията по вписванията служебно заличава търговските дружества и кооперациите:

  • за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;
  • за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;
  • за които не е открито производство по несъстоятелност17.

В чл. 7 ТЗ са добавени нови ал. 4 и 518, съгласно които всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма. Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея19.

Накрая, ще обърнем внимание и на изменението, направено в чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч), определящ сроковете, в които различните търговци следва да заявяват за обявяване в търговския регистър своите годишни финансови отчети (ГФО). В тази връзка са посочени следните срокове:

  • за едноличните търговци (ЕТ) - в срок до 31 май на следващата година;
  • за дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;
  • за всички други търговци по смисъла на ТЗ - в срок до 31 юли на следващата година.

Допълнен е и текстът на чл. 40, ал. 8 ЗСч, съгласно която, освен от бюджетните предприятия, този ред за обявяване на ГФО не се прилага и от ЕТ, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит20. Последното изменение е пренесено съответно и в нова ал. 6 на § 9а от ПЗР на ЗСч21 . Минималните размери на санкциите, предвидени в чл. 47, ал. 3 ЗСч за незаявяване в срок на обявяването на ГФО, са намалени от 1500 на 500 лв. за физическите лица, съответно от 2000 на 500 лв. за юридическите лица и ЕТ22.
Всички посочени изменения в Закона за счетоводството са в сила от 03.05.2011 г.

Ясен КОВАЧЕВ, адвокат
____________
1 Член 2, ал. 1 и 2 ЗТР.
2 Член 2, ал. 3 ЗТР.
3 Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път.
4 Вместо посочените в досегашната редакция 75 на сто.
5 Член 19, ал. 2 ЗТР.
6 Член 19, ал. 3 ЗТР.
7 Параграф 4, ал. 13 във връзка с ал. 1-3 от ПЗР на ЗТР, като новата редакция е в сила от 03.05.2011 г.
8 Параграф 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР.
9 Параграф 5, ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗТР.
10 Параграф 5в във вр. с § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТР.
11 Параграф 5а от ПЗР на ЗТР.
12 Тази легална дефиниция е въведена в § 1, т. 4 (нова) от Допълнителните разпоредби на ЗТР.
13 Параграф 5б, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗТР.
14 Параграф 5б, ал. 5 и 6 от ПЗР на ЗТР.
15 Параграф 13, т. 6 от ПЗР на ЗИДЗТР, в сила от 03.05.2011 г.
16 Параграф 5б, ал. 8-12 от ПЗР на ЗТР.
17 Параграф 5г, ал. 1 и 4 от ПЗР на ЗТР.
18 В сила от 03.05.2011 г.
19 Параграф 13, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗТР.
20 Параграф 14, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗТР.
21 Параграф 14, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗТР.
22 Параграф 14, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗТР.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...