Меню


Очакваните промени в Закона за търговския регистър

Търговският регистър (обн. ДВ, бр. 34 от 2006 г.) бе създаден като единна централизирана електронна база данни, която съдържа вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване, както и обявените актове, отнасящи се до търговците и клоновете на чуждестранни търговци. За всеки търговец или клон на чуждестранен търговец се завежда самостоятелно дело в електронен вид. По смисъла на чл. 6 ЗТР всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви обстоятелствата, които подлежат на вписване, както и да представи актовете, които подлежат на обявяване. Преди влизане в сила на ЗТР вписването в търговския регистър се осъществяваше по реда на чл. 493, ал. 2 и 3 ГПК (отм.). Новото в сега действащия режим на вписване е че “... според ЗТР с обществено доверие се ползват не само вписваните, но и обявените в търговския регистър актове.” 1

Най-често задаваните въпроси, свързани с прилагането на търговския регистър, са свързани със срока на задължителна пререгистрация на търговците в Агенцията по вписвания. Какво всъщност представлява тази процедура и какви са последиците от нейното неизвършване или забавяне:
С влизането в сила на ЗТР съгласно § 4 от закона всички търговци и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по ЗТР в тригодишен срок от влизането му в сила, т.е. търговците, регистрирани по Търговския закон до 31.12.2007 г. трябваше да се пререгистрират по реда на ЗТР до 01.01.2011 г . Става дума за ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, СД, КД. Ако не бъде извършена същата в определения от закона тригодишен срок, съдът издава служебно удостоверение по § 4, ал. 2 от ЗТР на ЕТ и клонове на чуждестранни търговци, които не са се пререгистрирали, и ги изпраща на Агенцията по вписвания по реда на чл. 14 ЗТР. От своя страна Агенцията служебно вписва в търговския регистър непререгистриралите се в срок ЕТ и клонове на чуждестранни такива и незабавно ги заличава, съответно закрива. С изтичането на тригодишния срок съдът издава служебно удостоверения по § 4, ал. 2 ЗТР на търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали, изпраща ги служебно на Агенцията по вписвания и предоставя на Агенцията достъп за снемане на електронен образ от фирмените им дела по § 4, ал. 4. След обработването и въвеждането от АВ на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото дело. АВ служебно вписва търговеца и прекратяването на дейността му, назначава ликвидатор, определя неговото възнаграждение и срока на ликвидация. Като разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца.
Пререгистрацията по ЗТР съгласно § 4, ал. 2 се извършва чрез вписване в търговския регистър на търговеца или клона на чуждестранния търговец и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление от търговеца или от съответния управител на клона на чуждестранния търговец, и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец. Удостоверението за актуално състояние трябва да бъде издадено след 01.01.2008 г. и да съдържа пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Когато производствата по вписванията не са приключили, самото удостоверение се издава, след като приключи вписването. Търговските дружества и кооперации представят и заверен от управителния си орган актуален към 31.12.2007 г. дружествен договор или устав. Пререгистрацията може да се извърши в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища, а справки и удостоверения ще могат да се издават във всички териториални звена на АВ, както и да подават и получават документи от търговския регистър по електронен път.    
Заявлението се подава по образец от А1 до А9 от Наредбата, в зависимост от вида на търговеца. Така например пререгистрацията на ЕТ ще се извърши с образец А1, пререгистрацията на събирателното дружество се извършва с образец А2,заявлението за пререгистрация на командитно дружество ще се осъществи с образец А3, дружеството с ограничена отговорност подава заявление образец А4, акционерното дружество - с образец А5, командитното дружество с акции ще следва да заяви пререгистриране с образец А6, кооперацията с образец А7, клонът на чуждестранния търговец ще трябва да заяви пререгистрацията с образец А8, а търговецът - публично предприятие - с образец А9. Тези заявления по образец от А1 до А9 се подават в тригодишния срок по смисъла на § 4,ал. 1 от ПЗР на ЗТР. В заявлението се попълва ЕИК на съответния субект, фирменото дело съответния номер, година, код на съда, данни за заявителя, неговото качество - дали е търговец, адвокат с изрично пълномощно или друго лице. В отделните полета на заявлението се отразяват данните от удостоверението за актуално състояние като предмет на дейност, основна дейност съгласно НКИД, лица, на които е възложено управлението, начин на управление, представители и др.
Търговските дружества и кооперациите прилагат и допълнително заявление по образец Г1 - Заявление за обявяване на актове от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството, като към заявлението се прилага заверен от управителния орган актуален дружествен договор или устав.
При положение че се вписват допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението за пререгистрация се прилага допълнително заявление по образец Б1- Б6 съгласно Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението се попълва при някое от следните обстоятелства :

  • обстоятелства относно прокура - образец Б1
  • обстоятелства относно клон - образец Б2
  • обстоятелства относно залог на дружествен дял - образец Б3
  • обстоятелства относно залог на търговско предприятие - образец Б4
  • обстоятелства относно запор върху дружествен дял - образец Б5
  • обстоятелства относно прекратяване и ликвидация - образец Б6

На основание чл. 61 от Наредбата подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване с посоченото заявление, като видът на акта се отбелязва в група “Обявени актове" с поле “Описание на обявения акт”, в случая - Актуален учредителен акт. Заявлението се подава от търговеца, от друго лице в предвидените от закона случаи или от адвокат с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията по Закона за адвокатурата за представителство пред АВ. При положение че заявлението не се подава от търговец или друго лице в предвидените от закона случаи, пълномощното се прилага към заявлението. В случаите, че заявлението не се подава лично от заявител по смисъла на чл. 15, ал. 4 ЗТР, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен. При подаване на заявления по електронен път заявлението трябва да бъде подписано с електронния подпис, издаден на физическото лице или лица, представляващи търговеца. Заявленията и приложенията към него се подават на български език в която и да е териториална служба по регистрация на АВ по седалищата на окръжните съдилища. Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно със заверен превод на български език. При приемането на документите се проверява самоличността на заявителя чрез съпоставяне на данните по заявлението и данните от документа за самоличност на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР. Заявителят полага подписа си върху всяко заявление пред служителя на агенцията, който приема самото заявление. Когато заявлението е подадено с положен подпис под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията. В случаите, когато заявлението е подадено по пощата, чрез приносител или по друг начин, то тогава ще следва да има нотариална заверка на подписа на заявителя. В тази хипотеза служителят на агенцията съпоставя данните по заявление с данните от нотариално удостоверения подпис.
Подадените заявления, представени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронен вид се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница. Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1,т. 1 и 2 или ал. 3 ЗТР за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.
С пререгистрацията на търговците по ЗТР кодът им по БУЛСТАТ се превръща в техен единен идентификационен код (ЕИК), а с посочването на ЕИК по силата на чл. 23, ал. 4 ЗТР пред държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публични функции, организации, предоставящи обществени услуги, включително и банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в ТР.

Какво обаче ще се случи с фирмите, които не са се пререгистрирали до 01. 01. 2011 г.
През месец ноември 2010 г. на първо четене в Народното събрание се одобриха промени, по силата на които се удължава срокът за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, които не са се пререгистрирали да сторят това до 30 юни 2011 г. Тези еднолични търговци и клонове на ЧТ, които не са поискали пререгистрация, няма да бъдат пререгистрирани служебно, както предвиждаше § 5 от ПЗР на ЗТР. Всички еднолични търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, т. е. до 30 юни 2011 г., ще се считат за заличени от 01 юли 2011 г., а клоновете на чуждестранните търговци ще се считат за закрити, като окръжният съд по регистрацията архивира фирмените им дела. ЕТ се заличават, тъй като те отговарят с цялото си имущество като ФЛ за поетите от тях задължения.
Ако пререгистрацията на търговските дружества и кооперациите не е направена до 30 юни 2011 г., дейността им се прекратява на 1 юли 2011 г. Търговските дружества, съответно кооперациите, които не са се пререгистрирали в посочения срок, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Като законодателят е предвидил извършените след 30 юни 2011 г. разпоредителни действия и сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност за нищожни. В проекта за изменение и допълнение на ЗТР е заложено Агенцията по вписванията да публикува на електронната си страница списъци на едноличните търговци, както и списък на търговските дружества и кооперациите в законоустановения срок. Обявяването на тези списъци има за цел всички държавни учреждения, съдилища, банките, кредитори и Националната агенция по приходите да бъдат уведомени, които са заинтересовани лица по смисъла на ЗТР. С тези промени се дава възможност за всяко заинтересовано лице да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък. Въз основа на заявлението за пререгистрация и обявяване в ликвидация агенцията извършва пререгистрацията, вписва ликвидация, назначава ликвидатор и определя срока за приключване на ликвидацията. С тези изменения се дава възможност на кредиторите на прекратените дружества да реализират своите вземания от имуществото на дружеството чрез производството по ликвидация, уредено в Търговския закон. Предвижда се също така започналите, но неприключили към момента на влизане на ЗТР производства по пререгистрация да се довършват по досегашния ред.

Промените в Закона за търговския регистър предвиждат изменения, насочени към по-икономична и динамична действаща правна уредба. Новите моменти са насочени към преуреждане на пререгистрацията, прекратяването и заличаването на ЕТ, на клоновете на чуждестранните търговци, на капиталовите търговски дружества и на кооперации, които не са поискали пререгистрация и вписване до 30 юни 2011 г. в ТР. Предвиденият до момента срок за пререгистрация в ЗТР се удължава с шест месеца.  

Ана СТОИЛОВА, главен юрисконсулт
_____________
1 Герджиков, О. и др. Коментар на търговския закон..., с. 97,Калайджиев, А., цит. съч., с. 36.

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...