Меню


Рубрика: Търговци

Определяне и обжалване на началната дата на неплатежоспособността в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 5

Действие на вписването в търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 12

Решение № 128/19.11.2009 г. на ВКС ТК, I т.о.
Положителна процесуална предпоставка от рода на абсолютните за предявяване на иск по чл. 74 ТЗ е притежаване качество на съдружник или акционер в дружеството към момента на приемане на оспорваните решения.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Сделки

Действителност на клаузата за неустойка без определен краен предел
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 22

Решение № 195/30.11.2009 г. на ВКС ТК, II т.о.
Не би могло да се приеме, че записът на заповед е издаден в нарушение на изискванията за съдържание съобразно чл. 535, т. 2 ТЗ, ако в него е посочено безусловно обещание да се плати определена сума в евро, без да е визирано, че тя представлява левовата равностойност на дадена в заем сума. В закона не се съдържа изискване, че в съдържанието на записа на заповед следва да се отбелязва сумата по каузалното правоотношение и че последната следва да съответства на сумата, посочена във валута в абстрактната сделка.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 115 от 08.05.2008 г. на ВКС ТК, II т.о.
Институтът на стопанската непоносимост не се прилага служебно, а по искане на страните. Предпоставка за възникване на това субективно право е запазването на договора да противоречи на справедливостта и добросъвестността. Такова противоречие е налице, когато еквивалентността на престациите съществено е нарушена вследствие на коренната промяна на икономическата обстановка и при наличието на които условия страните не биха сключили договора. Възражението по чл. 81 ЗЗД се различава като способ за защита от субективното право да се иска изменение или прекратяване на договора по реда на чл. 307 ТЗ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36

Решение по ВАД № 203/2008 г., постановено на 06.04.2009 г.
Размерът на договорната неустойка може да се окаже нетърпимо висок за длъжника, респективно несправедливо облагодетелстващ кредитора. Преценката за това дали неустоечната клауза наистина води до такава последица задължително следва да бъде съобразена със забраната за намаляване поради прекомерност на неустойката, уговорена между търговци. С други думи, въпросната преценка следва да почива на баланс между две противоречиви по същността си идеи - от една страна, нормативната идея за недопустимост на намаляването на неустойката между търговци поради прекомерност, и от друга страна, застъпваната в практиката идея за нищожност на неустоечната клауза между търговци като неморална поради прекомерността й. Този необходим баланс трябва да почива на съпоставка между прекомерност по смисъла на чл. 309 ТЗ и онази прекомерност, която е неморална.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 39


Рубрика: Спорове

Случаи на недопустимо ограничение на свободата на движение на капитали под формата на преки инвестиции чрез участие в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
стр. 42


Рубрика: Обществени поръчки

За качеството заинтересовано лице при процедури по възлагане на обществени поръчки и техния контрол
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 49


Рубрика: Конкуренция

Топлинните счетоводители - конкурентни проблеми, породени от секторната нормативна уредба
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 57


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Българският капиталов пазар - настояще и перспективи
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 68


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Европейското законодателство за защита на потребителите в сектор етикетиране на хранителни стоки
авторски материал
Автор / източник: Рая Колева
стр. 73

Какво трябва да знаем за етикетите на хранителните продукти
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 78

Информация в плюс

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...