Меню


Рубрика: Търговци

Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 5

Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 12

Решение № 122 от 03.11.2009 г. на ВКС, ТК, I т.о
При прехвърляне на търговско предприятие нито вписването, нито обнародването имат конститутивно действие за прехвърлителната сделка.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Сделки

Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията - 2
авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
стр. 23

Решение № 102 от 8.10.2009 г. ВКС, ТК, I т.о.
Достатъчно е сделката да е сключена от търговец в процеса на осъществяване на търговската му дейност и да е свързана с упражняваното от него занятие, за да се приложи субективният критерий за определяне сделката като търговска.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 99 от 02.11.2009 г. ВКС, ТК, I т.о.
Разпоредбата на чл. 213, ал. 1, изр. 4 КЗ се разпростира за всички случаи на встъпване в право независимо от това, дали то е възникнало за правоотношение, създадено по КЗ или при действието на ТЗ, с единственото условие деликвентът да не е заплатил обезщетението към 23.11.2007 г.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

По въпроса за вписването на търговските представители
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 41

Решение № 42 от 7.04.2009 г. на ВКС, II т.о.
Специалният иск за неоснователно обогатяване в менителничното право по чл. 534 ТЗ е предоставен на приносителите на менителнични ефекти, които търпят вреди от невъзможността да реализират менителничните си имуществени права. Предмет на доказване по този иск не е преминаването на имущественото благо от патримониума на едната страна в този на другата. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Обществени поръчки

Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 5-10 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 46


Рубрика: Конкуренция

Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 55


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правeн режим на договора за потребителски кредит по новия закон за потребителския кредит
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 65


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Биологичното земеделие. Добро за природата, добро за вас
авторски материалл
Автор / източник: Емилия Вълчева
стр. 79


Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...