Меню


Рубрика: Търговци

Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 5

Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 12

Решение № 122 от 03.11.2009 г. на ВКС, ТК, I т.о
При прехвърляне на търговско предприятие нито вписването, нито обнародването имат конститутивно действие за прехвърлителната сделка.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Сделки

Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията - 2
авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
стр. 23

Решение № 102 от 8.10.2009 г. ВКС, ТК, I т.о.
Достатъчно е сделката да е сключена от търговец в процеса на осъществяване на търговската му дейност и да е свързана с упражняваното от него занятие, за да се приложи субективният критерий за определяне сделката като търговска.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 99 от 02.11.2009 г. ВКС, ТК, I т.о.
Разпоредбата на чл. 213, ал. 1, изр. 4 КЗ се разпростира за всички случаи на встъпване в право независимо от това, дали то е възникнало за правоотношение, създадено по КЗ или при действието на ТЗ, с единственото условие деликвентът да не е заплатил обезщетението към 23.11.2007 г.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

По въпроса за вписването на търговските представители
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 41

Решение № 42 от 7.04.2009 г. на ВКС, II т.о.
Специалният иск за неоснователно обогатяване в менителничното право по чл. 534 ТЗ е предоставен на приносителите на менителнични ефекти, които търпят вреди от невъзможността да реализират менителничните си имуществени права. Предмет на доказване по този иск не е преминаването на имущественото благо от патримониума на едната страна в този на другата. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Обществени поръчки

Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 5-10 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 46


Рубрика: Конкуренция

Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 55


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правeн режим на договора за потребителски кредит по новия закон за потребителския кредит
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 65


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Биологичното земеделие. Добро за природата, добро за вас
авторски материалл
Автор / източник: Емилия Вълчева
стр. 79


Информация в плюс

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...