Меню


Рубрика: Търговци

Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Възобновяване на ликвидационното производство на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 12

Решение № 41 от 29.04.2009 г. на ВКС, I т.о.
Предпоставка за реализиране по исков път на имуществената отговорност на управителя в ООД за причинените на дружеството вреди е наличие на решение на общото събрание на съдружниците по чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ, а взетото решение по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ за освобождаването му от отговорност е допълнително настъпил правопогасяващ факт за нея. Правото да се търси отговорността на управителя на ООД преминава към новоучреденото чрез промяна на правната форма АД само ако това право е съществувало в патримониума на прекратеното без ликвидация ООД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Сделки

Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията
авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
стр. 20

Решение № 37 от 23.04.2009 г. на ВКС - ТК
Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна и се определя от предмета на имущественото застраховане, като задължението му за репариране на вредите възниква дотолкова, доколкото застрахованото имуществено благо е унищожено.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Спорове

Трансграничната несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 34


Рубрика: Обществени поръчки

Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 41


Рубрика: Конкуренция

Съотношение между общата забрана за злоупотреба с монополно или господстващо положение и специалните състави на това нарушение (чл. 21 ЗЗК)
авторски материал
Автор / източник: Веселина Каменова
стр. 52


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Заем на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 61


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Ново законодателство за защита на потребителите в областта на потребителските кредити
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 68


Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ:
За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...