Меню

 

Рубрика: Търговци

Имуществени права на съдружника в ООД при прекратяване на членственото му правоотношение и при преобразуване на дружеството
авторски материал
Автор / източник: Марио Бобатинов, д-р
стр. 5

Въпроси на договора за продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 10

Определение № 589 от 08.09.2009 г. на ВКС – ТК
Под важни причини по смисъла на чл. 155, ал. 1, т. 1 ТЗ не следва да се разбират вложените отношения между съдружниците. Преодоляването им би могло да се осъществи чрез предявяване на иск по чл. 71 ТЗ за нарушено членствено право.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 24

Решение № 75/15.05.2009 г. на ВКС – ТК
Когато законът е поставил на разположение на правоимащия точно определен иск, недопустимо е приложението на общия състав на чл. 59 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Сделки

Въпросът за погасителната давност при договор за застраховка срещу договорна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 29

Решение № 42/07.04.2009 г. на ВКС - ТК
Искът по чл. 534 ТЗ се различава от исковете по чл. 55 ЗЗД. За установяване на неговата основателност не трябва да се изследва въпросът имало ли е размяна на имуществени блага.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 48/30.04.2009 г. на ВКС - ТК
В земането по регресния иск произтича от закона и то възниква от момента, когато застрахователят плати обезщетението на третото увредено лице. Това вземане не е срочно, поради което застрахованият изпада в забава, след като бъде поканен, от кредитора.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове

Определение по ВАД № 5/2008 г., постановено на 22.12.2008 г.
Kомпетентността на арбитражния съд може да се основава на арбитражно споразумение, сключено в писмена форма, която е условие за неговата валидност. Тя се счита спазена и когато насрещните волеизявления, включващи и съгласието за арбитраж (арбитражна клауза като част от неговото съдържание), се съдържат в разменени факсове, стига документите, които ги материализират, да са автентични.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 42

Решение по ВАД № 76/2008, постановено на 06.04.2009 г.
Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Смята се, че споразумението е писмено, ако се съдържа в документ, подписан от страните, или в размяна на писма, телекси, телеграми или други средства за съобщения.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 46

Решение по ВАД № 122/2008, постановено на 16.02.2009 г.
Търговският закон не е предвидил изисквания за начина на узнаване на сделка, сключена за търговеца от лице без представителна власт. Поканата за изпълнение на задължение по такава сделка действително е един от възможните факти, чрез които търговецът би могъл да узнае за сделката. Няма изискване поканата да е направена в нотариална форма. Правно значим е фактът тя да е достигнала до длъжника, а той се доказва с различни доказателствени средства с оглед на начина на предаване на изявлението.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 48


Рубрика: Обществени поръчки

Обществени поръчки, в предмета на които са включени обособени позиции - Практически въпроси
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 51


Рубрика: Конкуренция

Налагане на временни мерки в областта на нелоялната конкуренция - Забрана и спиране на разпространението на реклама
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 57


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в борсовата търговия след 01.10.2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 64


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Правна уредба на продажбата на тютюн и тютюневи изделия и тяхната реклама
авторски материал
Автор / източник: Рая Илиева
стр. 71

Приложение:
Особени правила за сключване на сделки от акционерно дружество (чл. 236 ТЗ)
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...