Меню


Рубрика: Търговци

Относно представителството на акционер в общото събрание на акционерите
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Оспорване на решенията на общото събрание на ООД
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 12

Решение № 66 от 16.04.2009 г. на ВКС - ТК
От разпоредбите на чл. 21, 24 и 25 ТЗ следва правен извод, че между търговеца и прокуриста възникват две правоотношения и те имат за свой източник различни юридически факти - едностранна упълномощителна сделка, която е строго формална, и двустранен договор, за който формата не е условие за действителност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19

Решение № 86 от 24.06.2009 г. на ВКС – ТК
Отпадане правосубектността на популярните банки е по силата на закона.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Сделки

Актуални въпроси на спедиционния договор
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 26

Решение № 123 от 24.06.2009 г. на ВКС - ТК
Правно релевантно за действие на цесията е единствено съобщението до длъжника, извършено от цедента, но не и съобщението, извършено от цесионера.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 32

Решение № 45 от 15.04.2009 г. на ВКС - ТК
Отговорността на застрахователя за заплащане на обезщетение за вреди произтича от сключения застрахователен договор, а не от непозволено увреждане. Доколкото обаче отговорността му е функционално обусловена от отговорността на прекия причинител на застрахователното събитие, то застрахователят отговаря за всички причинени от него вреди и при същите условия, при които отговаря самият причинител на вредите. Поради това и с оглед императивната разпоредба на чл. 84, ал. 3 ЗЗД законната лихва върху обезщетението следва да бъде начислена именно от датата на увреждането, а не от поканата за плащане на застрахователно обезщетение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Спорове

Съответствие с Конституцията на процесуалните разпоредби, уреждащи допускането на касационното обжалване
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 39


Рубрика: Обществени поръчки

Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 53


Рубрика: Конкуренция

Границите на merger control-а - Задействане на режимите на концентрациите
авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 57


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Практически въпроси, при прилагането на MiFiD в българското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 67


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

ЕС определя нови стандарти за безопасност на стоките за отглеждане на деца
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 73

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...