Меню

Рубрика: Търговци

Договори за управление на акционерно дружество
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Продажба на търговското предприятие на дружество в ликвидация
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 11

Решение № 18 от 31.03. 2009 г. на ВКС – ТК
По отношение на юридическите лица знание за увреждането по смисъла на чл. 135, ал. 3 ЗЗД ще е налице, ако физическите лица от състава на съответния орган за управление знаят за него.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16

Рубрика: Сделки

Договор за спогодба - характеристика и отграничения
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 19

Решение № 65/14.04.2009 г. на ВКС – ТК
При намаляване размера на неустойката съгласно чл. 92, ал. 2 ЗЗД преценката следва да се прави при всеки конкретен случай с оглед съотношението с претърпените вреди, но във всички случаи неустойката не трябва да се свежда до размера на вредите.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28

Решение № 70 от 21.04. 2009 г. на ВКС – ТК
Ако конкретната сделка не е свързана с упражняваното от търговеца занятие, то тя не би могла да се определи като търговска по смисъла на чл. 286, ал. 1 ТЗ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30

Рубрика: Спорове

Основания за непризнаване на съдебни решения по граждански и търговски дела с “европейски” елемент, постановени в отсъствие на ответника
авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
стр. 33

Решение по ВАД № 89/2008, постановено на 01.12.2008 г.
Лихви върху обезщетителната неустойка не се дължат и не се присъждат. Начисляването на мораторна лихва върху договорна неустойка, която също е обезщетение за забавено плащане на парично задължение, е недопустимо, освен ако страните изрично са уговорили заплащане на лихва върху неустойката за забавеното плащане на парично задължение.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 42

Решение по ВАД № 39/2008, постановено на 08.12.2008 г.
При договора за изработка изпълнителят се задължава по поръчка на възложителя да изработи нещо на свой риск, т.е. той дължи определен трудов резултат. При договора за изгаряне на опасни отпадъци, който е ненаименован договор, изпълнителят не се задължава да създаде нещо, не дължи конкретен трудов резултат, не дължи спрямо насрещната страна изгаряне на отпадъците, а неговото задължение се изразява само в тяхното приемане. Изгарянето е последващо действие, което само по себе си е извън предмета на договора. Изпълнителят е задължен да извърши изгарянето, но това не е задължение спрямо възложителя, а спрямо държавата. Изгарянето на опасни отпадъци е обществено необходима дейност, която е под контрола на държавата, и затова Законът за опазване на околната среда е предвидил тя да се осъществява от държавно предприятие - търговец по смисъла на чл. 62, ал. 3 тз.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 42


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси на обжалването на актове на възложители и договори по ЗОП - Правни последици
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 45

Практика на Съда на ЕО
Може ли холдингово дружество да бъде участник в процедура за възлагане на обществена поръчка?
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 54

Рубрика: Конкуренция

Европейско право на конкуренция

Обменът на информация между търговци - проблемът и граници на допустимост
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 57

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 65

Практика на Комисията за финансов надзор
Съобщение във връзка с влизането в сила на измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
административна практика
Автор / източник: КФН
стр. 69

Рубрика: Общ Европейски пазар.

Нови тенденции в контрола на качеството на храните
авторски материал
Автор / източник: Александър Йоцев
стр. 71

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...