Меню

Рубрика: Търговци

Относно правния ефект на решението за избор на управител на ООД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Необходима ли е промяна в правната уредба на дружеството с ограничена отговорност?
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 11

Решение № 741 от 07.12.2008 г. на ВКС – ТК
Разпоредбите на чл. 14, ал. 1 и чл. 17 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) уреждат два начина за продажба на дълготрайни материални активи на едноличните търговски дружества - провеждане на търг или конкурс или чрез пряко договаряне.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Сделки

Съдебно доказване на заповедна ценна книга
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 20

Решение № 701 от 03.12.2008 г. на ВКС - ТК
След като вещта, към която е насочен транслативният ефект на решението по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, е погинала, предварителният договор следва да се счита развален по право (чл. 88 ЗЗД)
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29

Решение № 68 от 21.04.2009 г. на ВКС - ТК
Няма законова пречка с оглед договорната автономия на страните по договора в пределите, установени от чл. 9 ЗЗД, те да уговорят отнапред размера на обезщетението за неизпълнение на договорни задължения под форма на неустойка.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение по ВАД № 182/2007 г., постановено на 28.07.2008 г.
Развалянето на договорите има обратно действие, освен при договорите за периодично или продължително изпълнение. Както при наемния договор, така и при договора за финансово обвързан лизинг, развалянето настъпва занапред.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 34

Решение по ВАД № 215/2006 г., постановено на 26.06.2008 г.
Пропусната полза е невъзможност да се увеличи имуществото на кредитора, което увеличение е било планирано, очаквано и възможно при нормално законосъобразно развитие на договорните отношения и при надлежно изпълнение на договорните задължения на другата страна. при правоотношения между търговци пропуснатата полза се идентифицира с печалбата, която биха реализирали, ако договорът беше изпълнен.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 35


Рубрика: Спорове

Компетентност по граждански и търговски дела с “европейски” елемент - Прилагане на Регламент 44/2001
авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
стр. 37

Решение по ВАД № 121/2008 г., постановено на 01.12.2008 г.
Обстоятелството, че в исковата молба ищецът е обединил претенциите си за вземанията по договора, съдържащ арбитражната клауза, и тези относно доставките, извършени преди сключването му, не разширява обхвата на арбитражната клауза, не й придава обратна сила.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 47


Рубрика: Обществени поръчки

Разпоредбата относно цената на чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 48


Рубрика: Конкуренция

Що е то криминализация на нарушенията на правото на конкуренцията и има ли тя почва у нас?
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Иванов
стр. 55


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Качеството - основен акцент в производството на земеделски продукти и храни в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
стр. 71

Информация в плюс