Меню

Рубрика: Търговци

Практически въпроси на договора за търговско представителство
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Приемство във фактическите отношения при прехвърляне на идеална част от търговското предприятие
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 11

Решение № 735 от 3.12.2008 г. на ВКС – ТК
Въпросът за действителността на договора за особен залог на търговско предприятие има преюдициално значение по отношение на иска по чл. 647, т. 3 ТЗ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Решение № 708 от 21.10.2008 г. на ВКС – ТК
Акционер или съдружник може да иска защита на членствените си права чрез предявяване на иск по чл. 71 ТЗ, в т.ч. и да иска отмяна на решение на съвета на директорите за увеличение на капитала, ако то е прието в нарушение на закона и устава на дружеството.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Сделки

За някои от последиците на обвързващата сила на предложението
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 24

Лизинг на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 31

Решение № 721 от 5.11.2008 г. на ВКС - ТК
Клаузите, предвиждащи условия за влизане в сила, изпълнение и прекратяване на наемното правоотношение, не са задължителни елементи от договора за наем.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 35


Рубрика: Спорове

Принудително изпълнение на чуждестранни актове по Кодекса на МЧП и Общностното право
авторски материал
Автор / източник: Александър Тонев, Милен Бъзински
стр. 39

Решение по ВАД № 77/2005, постановено на 14.07.2008 г.
Необходимите предпоставки за възникване на отговорността на наемателя за заплащане на обезщетение в случаите на чл. 236, ал. 2 ззд са: изтекъл срок на договора за наем, противопоставяне на наемодателя срещу ползването на имота, предвидимост на претърпените вреди или пропуснатите ползи и съществуването на причинна връзка между ползването, въпреки противопо-ставянето на наемодателя, и настъпилата вреда или възможността да бъде увеличен патримониумът на наемодателя. Липсата на един от тези елементи е основание за отпадане на отговорността за обезщетение.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 45


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси и отговори по обществените поръчки - Условия за участие на подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 48

Практиката на съда на Европейските общности - Понятието “публичноправна организация” според директивите за обществени поръчки за услуги и доставки
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 51


Рубрика: Конкуренция

Нелоялната конкуренция - обхват на приложение - По-нова практика на комисията за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
стр. 55


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правни и практически аспекти на задължението за последващо разкриване на информация от емитенти на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Симеон Семов
стр. 59


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 2
авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
стр. 69

Информация в плюс

Приложение:
Нова форма на нелоялна конкуренция в Интернет – Тайпоскуотинг
авторски материал
Автор / източник: Румяна Брестничка
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...