Меню

Рубрика: Търговци

Ликвидация на заличени по закон търговски дружества и кооперации след 31 януари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ)
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 5

Промени в правния режим на инвестиционните посредници и централните депозитари на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 20


Рубрика: Търговски сделки

Договорът за извършване на оценка
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 33


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от Закона за особените залози на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Михайлов
стр. 43


Рубрика: Облигационни отношения

Новите фактически състави на отговорността на държавата за вреди след последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 53


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Правният режим на потребителските спорове съгласно измененията в Гражданския процесуален кодекс от 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 64


Рубрика: Несъстоятелност

Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
авторски материалл
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 74

Решение № 347 от 27.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 687/2018 г., II т. о., ТК
Давността по отношение на вземането, на което кредитор основава молбата си за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 ТЗ, спира да тече на основание чл. 628а, ал. 3 ТЗ, докато трае производството по несъстоятелност. Ако молбата е подадена при наличието на друго висящо производство по чл. 625 ТЗ, образувано по предходна молба от друг кредитор, и второто производство бъде прекратено поради откриване на производство по несъстоятелност по първата молба, действието на спирането на давността по отношение на вземането, на което вторият кредитор е основал молбата си по чл. 625 ТЗ, се запазва.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 85


Рубрика: Обществени поръчки

Новите изменения в Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева
стр. 88

Информация в плюс
стр. 94

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 95