Меню

Рубрика: Търговци

Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Може ли задатъкът да се намалява поради прекомерност?
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 18

Решение № 66 от 29.07. 2019 г. на ВКС по т. д. № 1504/2018 г., II т. о., ТК
Уговорката в допълнителни споразумения към договор за кредит за прибавяне към размера на редовната главница на просрочени задължения за лихви, върху които се начислява възнаградителна лихва, представлява анатоцизъм по смисъла на чл. 10, ал. 3 33Д, който е допустим само при уговорка между търговци на основание чл. 294, ал. 1 ТЗ. Преструктурирането по чл. 13 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и установяване на специфични провизии за кредитен риск (отм.) не представлява предвидена в наредба на БНБ възможност за олихвяване на изтекли лихви по чл. 10, ал. 3 33Д. Олихвяването на просрочено задължение за такси, включително чрез прибавяне на таксата към главница по кредит, върху които се начислява възнаградителна лихва, не представлява анатоцизъм по смисъла на чл. 10, ал. 3 33Д.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Обезпечителни права в полза на множество кредитори и нуждата от реформа
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 38


Рубрика: Облигационни отношения

По някои проблеми на прихващането във връзка с отказа от бъдещи права
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев, Методи Байкушев
стр. 50


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 57


Рубрика: Несъстоятелност

Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон?
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 65


Рубрика: Обществени поръчки

Несъответствия в ценовата оферта - действия на комисията и евентуални последици
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 72

Рубрика: Защита на личните данни

Изтриване и унищожаване на лични данни
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 75

 

Информация в плюс
стр. 86

Без стъклени покриви - просто синьо небе
стр. 87

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...