Меню

Рубрика: Търговци

Процедура за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Търговската фирма - същност, разграничения и защита
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 17


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Продажба на заложеното имущество и разпределение на постъпилите суми по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 32


Рубрика: Облигационни отношения

Правото на отказ от договора при даден задатък
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на ипотеката
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 52


Рубрика: Стабилизация на търговеца

Правомощия на довереното лице
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 62


Рубрика: Несъстоятелност

Изисквания към молбата за откриване на производство по стабилизация на търговец
авторски материал
Автор / източник: Антон Грозданов
стр. 72

Решение № 35 от 07.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 1165/ 2018 г., II т. о., ТК
Отменителните искове имат облигационен, а не вещен характер, доколкото евентуалната им основателност не води до обратен транслативно-вещен ефект, т. е. връщане на правата върху имотите отново в патримониума на съпрузите, съответно в режим на СИО, и има за последица само осигуряване възможността на кредиторите да се удовлетворят от стойността на дела на длъжника - 1/2, при запазване действителността на самата разпоредителна сделка по отношение на страните по нея. Следователно в разглеждания случай не може да става изобщо въпрос за необходимо другарство, по смисъла на чл. 216, ал. 2 ГПК, на двамата съпрузи като ответници по отменителни искове, основани на лични задължения на единия от тях като едноличен търговец.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 79


Рубрика: Обществени поръчки

Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Станкулов
стр. 82

Информация в плюс
стр. 94