Меню

Рубрика: Търговци

Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Цесията и потребителят - длъжник
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 18


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 34


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 180 от 08.02. 2019 г. на ВКС по т. д. № 705/2018 г., I т. о., ТК
Установяването на нищожност, поради неравноправност на договорни клаузи, като нарушаваща колективни интереси на потребителите, е основание различно от нищожност, твърдяна на някое от визираните в чл. 26 от Закона за задълженията и договорите основания, извън противоречието с добрите нрави, на което се основава предвидената в Закона за защита на потребителите нищожност. Допустимостта на осъдителен иск в защита на колективни интереси на потребителите, поради нищожност, различна от уредената в ЗЗП, предпоставяща и специфичната материалноправна легитимация на ищеца, не е предвидена в закона.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Административно- наказателна отговорност на арбитъра
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 47

Искът по чл. 424 от Гражданския процесуален кодекс в практиката на Върховния касационен съд
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 51


Рубрика: Несъстоятелност

Доверено лице. Същност на института
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 60

Чия собственост e непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 72


Рубрика: Обществени поръчки

Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 81


ПРИЛОЖЕНИЕ:
За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев

Информация в плюс
стр. 94

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...