Меню

Рубрика: Търговци

Публичното предлагане на облигации
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 14

Рамков договор за факторинг
авторски материал
Автор / източник: Нора Москова, д-р
стр. 22


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Актуални въпроси на поръчителството
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 28


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Поглед върху промените в Административнопроцесуалния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Теодора Николова
стр. 42

Решение № 1 от 10.04.2018 г. на ВКС по т. д. № 335/2017 г., II т. о., ТК
Влязло в сила определение, с което по реда на чл. 419 ГПК е отменена по същество издадена заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК и искането на заявителя за издаването й е отхвърлено като неоснователно, няма за последица обезсилване на издадената заповед за изпълнение, поради което не се отразява на правния интерес на ищеца да защити вземането си чрез специалния положителен установителен иск по чл. 422 ГПК и на допустимостта на този иск.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Несъстоятелност

Конституционно дело № 11 от 2018 г. по повод несъстоятелността на КТБ АД (н.)
авторски материал
Автор / източник: Кристина Терзийска
стр. 55


Рубрика: Обществени поръчки

В очакване на eлектронното възлагане на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Емилия Петкова
стр. 64


Информация в плюс
стр. 78