Меню

Рубрика: Търговци

Управление на командитно дружество
авторски материал
Автор / източник: Момчил Иванов
стр. 5

Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 10


Рубрика: Търговски сделки

Преклузивният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато вземането по договор за банков кредит се издължава чрез вноски по погасителен план
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 17


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 41

Решение № 132 от 12.06.2018 г. на ВКС по т. д. № 173/2018 г., II т. о., ТК
Точният смисъл, вложен от законодателя при създаване на чл. 93, ал. 1 от Закона за туризма (в посочената в решението редакция) е, че туроператорът носи отговорност към потребителя за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от договора, независимо от това дали тези задължения, включително пътнически услуги, трябва да бъдат изпълнени от този туроператор или от други доставчици на услуги, включително и пътнически услуги, и независимо от това налице ли е договорна обвързаност между туроператора и съответния доставчик на услуги, включително пътнически.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Прекъсва ли давността поканата за доброволно изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Валя Гигова
стр. 54


Рубрика: Несъстоятелност

Отменителни и специални искове при попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 67


Рубрика: Обществени поръчки

Новата съдебна практика относно качеството, в което външните експерти участват в процедури по възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 81


 

Информация в плюс
стр. 94

Момчето и ябълковото дърво
стр. 95