Меню

Рубрика: Търговци

Действия на командитистите от името на командитното дружество без представителна власт
авторски материал
Автор / източник: Момчил Иванов
стр. 6

Решение № 20 от 10.04.2018 г. по т. д. № 1519/2017 г., ТК на ВКС, I т. о.
Когато в текста на единен договор изрично е предвидено, че представляващият търговското дружество, което е страна по него, се задължава да носи солидарна отговорност за задълженията на същото, за да породи тази уговорка ефект спрямо него, като физическо лице, не е необходимо той да положи отделен подпис с указание, че се полага в лично качество. Наличието на валидно положен от него един подпис върху документа го обвързва и в двете качества.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Решение на Съда на Европейския съюз от 19.12.2013 г. по дело С-209/12 и неговото значение за договори за застраховки „Живот“, сключени след 01.01.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Калайджиева, Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 19

Решение № 131 от 30.08.2017 г. по т. д. № 557/2016 г., ТК на ВКС, I т. о.
Когато приносителят на записа на заповед е пропуснал да предяви менителничния си иск в сроковете по чл. 531, ал. 1 във връзка с чл. 537 ТЗ срещу издателя на записа на заповед, платец по заповедната книга, предявеният на основание чл. 534, ал. 1 ТЗ иск за неоснователно обогатяване ще е неоснователен, ако правото на иск за вземането по каузалната сделка е погасено поради непредявяването му в предвидените в закона давностни срокове за съответното вземане. Искът по чл. 534, ал. 1 ТЗ има за предмет обогатяването, което настъпва за издателя на записа на заповед поради преюдициране или прескрибиране на менителничния ефект, а не онова обогатяване, което може да настъпи вследствие на погасяването на вземането по каузалната сделка, включително и поради изтекла давност.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Облигационни отношения

При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой момент се дължи обезщетението за забава
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 32


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Отмяната на противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж е противоконституционна
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев, Методи Байкушев
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Неизплатените трудови възнаграждения като основание за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Състезателна процедура с договаряне - правен режим и отграничения
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 67


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Придобиват ли търговско качество лекарите, участващи в клинични изпитвания
авторски материал
Автор / източник: Теодор Тотев


Информация в плюс
стр. 82

Скаутски командир
стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...