Меню

Рубрика: Търговци

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Въпроси относно някои от последните изменения и допълнения на Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 16


Рубрика: Търговски сделки

Заложно джиро на менителницата с право за продажба без съдебна намеса
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 25

Регресни права на застрахователя
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 37


Рубрика: Облигационни отношения

Кой може да бъде управител на чужда работа без възлагане според българското облигационно право? - 2
авторски материал
Автор / източник: Светослав Иванов
стр. 47

Решение № 208 от 9.02.2018 г. по т. д. № 394/2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
Общите правила и чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги не въвеждат фикция, че при липсата на фактическо предаване, дори и при изпълнение на задълженията на пощенския оператор по чл. 5, ал. 3 от Общите условия, пратката ще се счита за доставена на получателя. Допустимо е в договора между страните да са уредени способи за връчване на кореспонденция между страните, както и да се предвиди, че изявлението от едната страна ще се счита за достигнало до другата, без фактически същото да е получено. Такава клауза, която фингира недоставено или само изпратено съобщение като получено, би била в съответствие с принципите на добросъвестно упражняване на правата на кредитора, ако ясно разписва определени предпоставки и/или фактически констатации, при наличието на които ще се счита, че е положена дължимата грижа, както и че според договора опитът за предаване на съобщението (на адреса или на адресат) се приравнява на фактическото му получаване.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 60


Рубрика: Несъстоятелност

Установяване на свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност на длъжника в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 68


Рубрика: Обществени поръчки

Прилагане на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при обществени поръчки с обособени позиции
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 77

Документиране работата на комисията при процедура „публично състезание“ по ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 79

Как се прекратява обществена поръчка при събиране на оферти с обява
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 80


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Право на задържане и възражение за неизпълнен договор - Право на задържане по чл. 91 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, проф. д-р

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...