Меню

Рубрика: Търговци

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Въпроси относно някои от последните изменения и допълнения на Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 16


Рубрика: Търговски сделки

Заложно джиро на менителницата с право за продажба без съдебна намеса
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 25

Регресни права на застрахователя
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 37


Рубрика: Облигационни отношения

Кой може да бъде управител на чужда работа без възлагане според българското облигационно право? - 2
авторски материал
Автор / източник: Светослав Иванов
стр. 47

Решение № 208 от 9.02.2018 г. по т. д. № 394/2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
Общите правила и чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги не въвеждат фикция, че при липсата на фактическо предаване, дори и при изпълнение на задълженията на пощенския оператор по чл. 5, ал. 3 от Общите условия, пратката ще се счита за доставена на получателя. Допустимо е в договора между страните да са уредени способи за връчване на кореспонденция между страните, както и да се предвиди, че изявлението от едната страна ще се счита за достигнало до другата, без фактически същото да е получено. Такава клауза, която фингира недоставено или само изпратено съобщение като получено, би била в съответствие с принципите на добросъвестно упражняване на правата на кредитора, ако ясно разписва определени предпоставки и/или фактически констатации, при наличието на които ще се счита, че е положена дължимата грижа, както и че според договора опитът за предаване на съобщението (на адреса или на адресат) се приравнява на фактическото му получаване.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 60


Рубрика: Несъстоятелност

Установяване на свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност на длъжника в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 68


Рубрика: Обществени поръчки

Прилагане на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при обществени поръчки с обособени позиции
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 77

Документиране работата на комисията при процедура „публично състезание“ по ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 79

Как се прекратява обществена поръчка при събиране на оферти с обява
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 80


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Право на задържане и възражение за неизпълнен договор - Право на задържане по чл. 91 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, проф. д-р

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...