Меню

Рубрика: Търговци

Изключването на съдружника в новата съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 148 от 15.11. 2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
Изразът „представяне“ не е равнозначен на израза „предявяване“, чрез който се определя падежът в хипотезата на чл. 486, ал. 1, т. 1 и 2 от Търговския закон (ТЗ) и не съдържа два начина на определяне на падежа. Представянето на записа на заповед е свързано с упражняване на правата на платеца по чл. 492, ал. 1 ТЗ във връзка с получаване обратно на документа с отбелязване на плащането върху него, а изразът „на предявяване“ е един от начините на определяне на падежа - по чл. 486, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 537 ТЗ в записа на заповед. Запис на заповед, в който падежът е определен едновременно „на предявяване“ и „на определена дата“, е нищожен съгласно чл. 486, ал. 2 ТЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за вреди при недействителност на сделките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 15


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
авторски материал
Автор / източник: Теофана Евгениева, Румен Неков
стр. 24


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки

Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от месец декември 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 61

Решения на КЗК, свързани с разглеждането и оценяването на подадените оферти
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...