Меню

Рубрика: Търговци

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа Първично публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 12

Решение № 157 от 3.01.2017 г. по т. д. № 2219/2015 г. на ВКС, II т. о., ТК
Когато в рамките на едно и също общо събрание на ООД са предложени за изключване няколко съдружници на едно и също основание, произтичащо от едни и същи общи факти, в гласуването на решението/решенията за изключване не участват всички предложени за изключване съдружници. Мнозинството по чл. 137, ал. 3, изр. 1 ТЗ за вземане на решението/решенията за изключване се формира от дяловете на останалите съдружници, като от капитала се приспадат дяловете на всички предложени за изключване съдружници.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Търговски сделки

Договор за лизинг на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 29


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Приложно поле на чл. 429, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 53


Рубрика: Стабилизация на търговеца

Производство по стабилизация на търговец - разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация
авторски материал
Автор / източник: Григор Григоров, д-р
стр. 65


Рубрика: Обществени поръчки

Някои въпроси във връзка с кандидатите и участниците в процедури по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 78

Рубрика: Информация в плюс