Меню

Рубрика: Търговци

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Защитата срещу „кражба на фирма“ в Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 16


Рубрика: Търговски сделки

Мястото на плащане като критерий за определяне на приложимото право към задълженията на платеца по менителница и издателя на запис на заповед
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 26


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Защита на заложния кредитор при особен залог на вземане или безналична ценна книга и след пристъпване към изпълнение
авторски материалл
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р
стр. 36


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 93 от 28.07.2017 г. по т. д. № 638/ 2016 г. на ВКС, II т. о.
Отменителният иск по чл. 135 ЗЗД е основателен, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или извършва други правни действия, с които се създават трудности за удовлетворение на кредитора, в т. ч. опрощаване на дълг, обезпечение на чужд дълг, изпълнение на чужд дълг без правен интерес и др. Ако извършеното фактическо действие е едностранно, съгласно чл. 135 ЗЗД е необходимо знание за увреждане само при длъжника, но не е необходимо знанието на втория ответник (третото лице).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 52


Рубрика: Стабилизация на търговеца

Производство по стабилизация на търговец - последици от откриване на производството
авторски материал
Автор / източник: Григор Григоров, д-р
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Обжалване по реда на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 77

Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 89

Рубрика: Информация в плюс