Меню

Рубрика: Търговци

Търговско представителство на чуждестранно лице
авторски материал
Автор / източник: Марио Арабистанов
стр. 5

Промени в правилата за разкриване на регулирана информация по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 13

Решение № 178 от 22.02.2016 г. на ВКС, ТК
Изплащането на равностойността на дружествения дял представлява отражение на припадащата се на съдружника част от капитала на дружеството, към момента на прекратяване на членственото правоотношение, съразмерно на дела му по чл. 127 ТЗ. То се извършва тогава, когато сумата на активите превишава онази част от пасива, която се включва при формиране на капитала към момента на прекратяване на участието на съдружника.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Търговски сделки

Правни аспекти на форфетинга в международната търговия
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 24


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Търговски залог по закон
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 31


Рубрика: Облигационни отношения

Намаляване на неустойката при компенсация на вини
авторски материал
Автор / източник: Мая Маркова
стр. 45


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Промените в ГПК и в Закона за защита на потребителите, свързани с арбитражните производства и въвеждането на алтернативното решаване на спорове
авторски материал
Автор / източник: Станислава Касикова
стр. 58


Рубрика: Административни производства

Електронните административни производства при управление на средствата от Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Владимир Младенов
стр. 63


Рубрика: Несъстоятелност

Нови презумпции за неплатежоспособност в търговската несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Костадинка Недкова
стр. 73


Рубрика: Обществени поръчки

Значението на прогнозните стойности на обществените поръчки в процеса по възлагане
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 85


Рубрика: Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ

Новите преки изпълнителни основания в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева