Меню

Рубрика: Търговци

Актуални промени в Търговския закон (Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г.)
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Платежна сметка за основни операции
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

Нормативни недомислия в Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Огнян Герджиков, проф. д-р
стр. 27


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Присъединен кредитор ли е ищецът, предявил иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, по чл. 459, ал. 1 ГПК?
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 36


Рубрика: Облигационни отношения

Ипотеката като възмезден или безвъзмезден договор
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 41

Тълкувателно решение № 5 от 2014 г. от 12.12.2016 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 50

Решение № 217 от 23.02.2016 г. по т. д. № 3022/2014 г. на ВКС, I т. о., ТК
Мораторната лихва, претендирана за забава на плащането на вземането по записа на заповед, не е дължима за забава на изпълнението на вземане, включително акцесорно такова, по каузалното правоотношение, а за забава плащането на главницата по самата ценна книга, при дължимост и изискуемост на вземанията по каузалната сделка, които записът на заповед обезпечава.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Разглеждане на делото в закрито заседание по чл. 376 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Борислав Ганчев
стр. 57


Рубрика: Несъстоятелност

Новите моменти в установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 68


Рубрика: Обществени поръчки

Административнонаказателна отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 80

Рубрика: Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ
Новата правна рамка на института на особения залог след последните изменения на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Костадинка Недкова