Меню

Рубрика: Търговци

Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Правни аспекти на колективната електронна търговия
авторски материал
Автор / източник: Андреан Славчев
стр. 28


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал. 3 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Разглеждане и обезпечаване на алтернативно обективно съединени искове в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

За правния интерес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исковото производство по чл. 694 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 59


Рубрика: Обществени поръчки

Определяне на рисковете при изпълнение на обществена поръчка за строителство, като критерий за оценка на постъпилите предложения
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 72

Рубрика: Информация в плюс